ANALIZA ISTORIOGRAFICĂ A RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI

Natalia BARGAN

Abstract


Recensământul populației furnizează informații valoroase cu privire la populația unei țări, iar datele colectate sunt utilizate la elaborarea strategiilor și a programelor de dezvoltare socială, demografică și economică e țării, fiind un suport esențial în planificarea activității guvernului și pentru a sprijini sistemul statistic național. Necesitățile utilizatorilor pentru date calitative și complexe este tot mai mare, iar acestea pot fi colectate doar în cadrul unei cercetări exhaustive a po­pu­lației unei țări, cum ar fi recensământul populației. Din acest considerent, cercetarea metodologiei de organizare a acestei complexe lucrări statistice devine un imperativ al timpului, iar analiza istoriografică a subiectului permite cercetarea comprehensivă a problemei și evidențierea principalelor tendințe științifice. Abordarea temei recensământului prin prisma ideologiilor politice reliefate necesită o analiză critică focusată pe selectarea esenței obiective a evoluției cercetării științi­fice în domeniu.

 

HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE POPULATION CENSUS

The population census provides valuable information about a country's population, and the data collected are used in the country's demographic and economic development strategies and programmes, being an essential support in planning the government activity and supporting the national statistical system. The users’ need for qualitative and complex data is growing, and they can only be collected in a comprehensive demographic survey such as the population census. For this reason, the research of the methodology for the organisation of this complex statistical work becomes an imperative of time, and the historiographical analysis of the subject allows to conduct a comprehensive research of the problem and to highlight the main scientific trends. Approaching the topic of census through the highlighted political ideologies requires a critical analysis focused on the selection of the objective essence of the evolution of scientific research in the field.


Keywords


census, population, statistics, methodology, principles, registers.

Full Text:

PDF

References


GÂLCEAVĂ, I., CHIRAN, C., DRĂGUȘIN, M. Statistică în România: de la Catagrafii la Recensăminte – trecut și actualitate. În: Romanian Statistical Review, 2010, nr.10, p.38-57. ISSN 1844-7694

БУШЕН, А.Б. Об устройстве источников статистики населения в России. Санкт-Петербург: Тип. В. Безобразова и К°, 1864. 124 c. ISBN 978-5-4460-1046-2

ВИЛЬСОН, И.И. Народная перепись в Великобритании. Санкт-Петербург: тип. МВД. (Записки Императорского Русского Географического общества), 1862. Книга 2.

КЕППЕН, П.И. О народных переписях в России. B: Записки Императорского Русского географического общества по отделению статистики. Tом (6).Санкт-Петербург: тип. МВД, 1889.

ГОЗУЛОВ, А.И. Переписи населения СССР и капиталистических стран. (Опыт историко-методологической характеристики производства переписей населения). Москва: Союзоргучет, 1936.

ЯНСОН, Ю.Э. Сравнительная статистика России и западно-европейских государств. Том 1. Территория и население. Санкт-Петербург: Типография М. Стасюлевича, 1878. 388 с. ISBN 9785998998249

БОЯРСКИЙ, А.Я. Переписи населения в капиталистических странах. Москва: Союзгоручет, 1938; ГОЗУЛОВ, А.И. Переписи населения СССР и капиталистических стран. (Опыт историко-методологической характе¬ристики производства переписей населения). Москва: Союзоргучет, 1936; ГОЗУЛОВ, А.И. Переписи населения государств земного шара/ Вопросы баланса народного хозяйства и корреляции. В: Ученые записки по ста¬тистике АН СССР. Том IV. Москва: Наука, 1959; ГОЗУЛОВ, А.И. Переписи населения земного шара. Хро¬нологические таблицы. Москва: Статистика, 1970; ВОБЛЫЙ, В.К., ПУСТОХОД, П.И. Переписи населения. Ленинград: Госпланиздат, 1940; ГРИГОРЬЯНЦ, М.Г. Переписи населения в капиталистических странах. Москва: Статистика, 1976.

ГОЗУЛОВ, А.И. Переписи населения СССР и капиталистических стран. (Опыт историко-методологической характеристики производства переписей населения). Москва: Союзоргучет, 1936.

БОЯРСКИЙ, А.Я. Переписи населения в капиталистических странах. Москва: Союзгоручет, 1938.

ГОЗУЛОВ, А.И. Переписи населения СССР и капиталистических стран. (Опыт историко-методологической характеристики производства переписей населения). Москва: Союзоргучет, 1936.

УРЛАНИС, Б.Ц. История американских цензов. Москва: Госпланиздат, 1938; КОЗЛОВА, Л.Л. Переписи на-селения в Швеции в 1970 и 1975 годах. В: Сборник научных трудов МЭСИ „Проблемы статистики насе-ления и народного благосостояния”, Москва: МЭСИ, 1977; КОЗЛОВА, Л.Л. История переписей населения Скандинавских стран. В: Сборник научных трудов МЭСИ „Проблемы статистики населения и народного благосостояния”. Москва: МЭСИ, 1978; КОЗЛОВА, Л.Л. Выборочные переписи населения в Швеции. В: Сборник научных трудов МЭСИ „Проблемы статистики населения, торговли и жизненного уровня”. Москва: МЭСИ, 1980.

УРЛАНИС, Б.Ц. История американских цензов. Москва: Госпланиздат, 1938.

ЛИТВИН, Ю.А. Вопросы точности переписей населения США. В: Вестник статистики, 1988, №3.

Всесоюзная перепись населения 1970 года. Москва, 1976 / Под ред. Г.М. Максимова; Всесоюзная перепись населения 1979 года. Москва, 1984 / Под ред. А.А.Исупова, Н.З. Шварцева, А.Г. Волков. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Москва, 1987.

ТОЛЬЦ, М. Тайны советской демографии. Демоскоп Weekly, №171-172. 27 сентября - 10 октября 2004. [Accesat: 21.09.2020] Disponibil: http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit06.php; ТОЛЬЦ, М. Сколько же нас тогда было? В: Огонек, 1987, №51; ЦАПЛИН, В.В. Статистика жертв сталинизма в 30-е годы. Письмо в редакцию. В: Вопросы истории, 1989, №4, с.175-181 [Accesat: 21.09.2020] Disponibil:

http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0103/arxiv02.php

Принципы и рекомендации в отношении проведения переписей населения и жилого фонда. Нью-Йорк: ООН. 1981, с.41.

BAFFOUR, B., KING, Th., VALENTE, P. The Modern Census: Evolution, Examples and Evaluation. [Accesat: 21.09.2020] Disponibil: https://core.ac.uk/download/pdf/18448823.pdf

Conference of European Statisticians. The 2010 Brazilian Population Census: innovations and lessons learned. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2012/38-SP_Brazil.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.