RECONCEPTUALIZAREA INCRIMINĂRII TORTURII, TRATAMENTULUI INUMAN SAU DEGRADANT PRIN LEGEA NR.252 DIN 08.11.2012

Ursu Daniela

Abstract


Prezentul studiu este destinat identificării raţiunilor legiuitorului Republicii Moldova de a incrimina cu titlu de nomen iuris faptele de tortură, tratament inuman sau degradant în Capitolul III al Părţii Speciale a Codului penal – „Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei”. Această preocupare este dictată îndeosebi de diferenţele care se impun, în latura amplasării într-un anumit capitol, între actualul model incriminator în materie şi cel care în vigoare până la in­tervenţia Legii Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012, prin aceasta revenindu-se la concepţia anterioară de categorisire a torturii, adică la cea consacrată în legea penală în re­dacţia din 1961. Graţie analizei comparative a reglementărilor penale ale Republicii Moldova şi ale altor state referitoare la răspunderea pentru tortură, tratament inuman sau degradant, pe de o parte, şi sintetizării jurisprudenţei CtEDO în materie, pe de altă parte, a fost ilustrată natura juridică şi socială a acestor fapte prejudiciabile, din care s-au putut desprinde explicaţiile de rigoare ce au stat la baza remanierilor legislative intervenite prin Legea Republicii Moldova pentru modi­ficarea şi completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012.

RECONSIDERING THE CRIMINALISATION OF TORTURE, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT BY LAW NR.252 OF 8/11/2012

This study is dedicated to identification of the rationalities of the Moldovan legislator to criminalise the title of nomen juris the facts of torture, inhuman or degrading treatment in Chapter III of the Special Part of the Criminal Code - "Crimes against freedom, honor and dignity". This concern is dictated particularly by differences that impose a particular side of location in the Chapter, between the current incriminatory model and the matters which operated until the intervention to the Law of the Republic of Moldova for amending and supplementing some legislative acts, nr. 252 of 08.11 .2012, thereby returning to the previous concept of categorization of torture namely that established in criminal law in the editorial office from 1961. Thanks to the comparative analysis of criminal regulations of the Republic of Moldova and other states concerning liability for torture, inhuman or degrading treatment on the one hand, and combining ECHR case law on the matter, on the other hand, it was illustrated the legal and social nature of these prejudicial facts, from which could detach explanations which were at the basis of legislative reshufflings interposed by the Moldovan Law for amending and supplementing some legislative acts, nr.252 of 11/08/2012.


Keywords


torture, inhuman, degrading treatment, human dignity, the European Court of Human Rights, legislative reshuffle.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova în redacţia din 1961 (abrogat). În: Veştile, 1961, nr.010, abrogat prin Legea nr.1160-XV din 21.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128.

Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.139 din 30.06.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100.

Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Adoptată la 10 decembrie 1984, în vigoare din 26 iunie 1987, pentru Republica Moldova în vigoare din 28 decembrie 1995.

În: Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.1. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.129.

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi ratificată de Republica Moldova la 24.07.1997. În: Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.1. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.341-358.

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, în vigoare din 1 februarie 1989. Republica Moldova a ratificat Convenţia la

octombrie 1997, în vigoare din 01.02.1998. [Accesat: 31.03.2016] Disponibil: http://www.cpt.coe.int/lang/rom/ rom-convention.pdf

Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002, nr.64 din 04.04.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.115.

Statutul Curţii Penale Internaţionale de la Roma, adoptat la 17 iulie 1998, semnat de Republica Moldova la 8 sep¬tembrie 2000. Ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.212 din 09.09.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.190/624.

Convenţia de la Geneva (I) pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie. Încheiată la Geneva la 12.08.1949, în vigoare pentru Republica Moldova din 26.11.1993. În: Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.5. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.7-32.

Convenţia de la Geneva (II) pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate ma¬ritime. Încheiată la Geneva la 12.08.1949, în vigoare pentru Republica Moldova din 26.11.1993. În: Tratate inter¬na¬ţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.5. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.33-54.

Convenţia de la Geneva (III) cu privire la tratamentul prizonierilor de război. Încheiată la Geneva la 12.08.1949, în vigoare pentru Republica Moldova din 26.11.1993. În: Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.5. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.55-125.

Convenţia de la Geneva (IV) cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război. Încheiată la Geneva la 12.08.1949, în vigoare pentru Republica Moldova din 26.11.1993. În: Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.5. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.126-188

Notă informativă la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal al Republicii Moldova. [Accesat: 27.02.2016] Disponibil: http://www.justice.gov.md/public/files/file/Proiecte%20de% 20acte%20normative% 20remise%20spre%20coordonare/popa%20ludmila/Nota_informativa_statutul_de_la_Roma.doc

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269.

Decizia Plenului Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 30 iunie 2014. Dosarul nr.4-1ril-3/2014. [Accesat: 17.03.2016] http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=430

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

STATI, V. Răspunderea penală pentru infracţiunea de tortură şi infracţiunea de organizare a sau instigare a acţiuni¬lor de tortură (art.3091 C.pen. RM): Partea I. În: Revista Naţională de Drept, 2008, nr.2, p.18-24. ISSN 1811-0770

Notă informativă la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, înregistrată cu nr.1506-343 la 4 septembrie 2012. [Accesat: 26.03.2016] Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/ tabid/61/LegislativId/1344/language/ro-RO/Default.aspx

Codul penal al României, nr.286 din 17 iulie 2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510.

Criminal Code of the Kingdom of Spain, Organic Act 10/1995, dated 23rd November. In: Official State Gazette

nr.281 on 24th November 1995. [Accesat: 15.04.2015] Disponibil: http://www.legislationline.org/documents/section/ criminal-codes

PĂVĂLEANU, V. Drept penal special: Curs universitar. Bucureşti: Universul Juridic, 2014. 620 p.

ISBN 978-606-673-287-1

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la New York la 10.12.1948 şi ratificată de Republica Moldova la 28.07.1990. În: Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.1. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.11-17.

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la New York la 16.12.1966 şi ratificat de Republica Moldova la 28.07.1990. În: Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.1. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.32-49.

Affaire Gäfgen contre Allemagne. CEDH, 1 juin 2010, §107 [Accesat: 03.05.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99040

Affaire Chahal contre Royaume-Uni. CEDH, 15 novembre 1996, §79 [Accesat: 06.05.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62564

GREER, S. Is the prohibition against torture, cruel, inhumane and degrading treatment really absolute in Inter¬national Human Rights Law? In: Human Rights Law Review, 2015, no.15(1), p.101-137. ISSN 1744-1021

LOBER, J., STIPPEL, J., EŞANU, A. ş.a. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant: (de uz intern). Chişinău: Imprint Star, 2014. 150 p.

ISBN 978-9975-4137-9-4

Declaraţia privind protecţia tuturor persoanelor contra torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 9 decembrie 1975 [Accesat: 01.09.2015] Disponibil: http://www.memoria.md/ro/faq_cadru_legal

Rezoluţia Adunării Generale a ONU 1904(XVIII) din 20 noiembrie 1963 [Accesat: 12.05.2016] Disponibil: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/185/79/PDF/NR018579.pdf?Open Element

CARBONNIER, J. Droit civil. Vol.I: Introduction. Les personnes. La famille, l'enfant, le couple. Paris: Presses universitaires de France, 2004. 1496 p. ISBN 2-13-054739-7 (br.)

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea legislaţiei despre apă¬rarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanei fizice şi juridice”, nr.8 din 09.10.2006. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.3, p.16-18.

Affaire Tyrer contre Royaume-Uni. CEDH, 25 avril 1978, §33 [Accesat: 04.05.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62143

REIDY, A. Interzicerea torturii. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 3 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului. Chişinău, 2003. 48 p. CZU 341.231

Affaire Assenov et autres contre Bulgarie. CEDH, 28 octobre 1998, §94 [Accesat: 05.05.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62813

Affaire Labita contre Italie. CEDH, 6 avril 2000, §120 [Accesat: 06.05.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63300

Affaire Pantea contre Roumanie. CEDH, 3 juin 2003, §180 [Accesat: 06.05.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122720

Affaire Victor Savitchi contre République de Moldova. CEDH, 17 juin 2008, §64 [Accesat: 03.05.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127978

Affaire Tyrer contre Royaume-Uni. CEDH, 25 avril 1978, §33 [Accesat: 04.06.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62143

Affaire Moldovan et autres contre Roumanie (n°2). CEDH, 12 juillet 2005, §113 [Accesat: 04.05.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69671

Comm. EDH, 6 mars 1978, req. n°4715/70, 4783/71, Asiatiques d'Afrique Orientale contre Royaume-Uni. Citat

de: CLEMENTS, L., MOLE, N., SIMMONS, A. Drepturile europene ale omului: înaintarea unei cauze pe baza Convenţiei. Chişinău: Cartier, 2005. 544 p. ISBN 9975-79-367-3

BÂRSAN, C. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Ediţia a II-a. Bucureşti: C.H. Beck, 2010. 1920 p. ISBN 978-973-115-676-7

Affaire Gorobet contre République de Moldova. CEDH, 11 octobre 2011, §41, 42, 52 [Accesat: 03.05.2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124036


Refbacks

  • There are currently no refbacks.