DISCRIMINAREA IMIGRANŢILOR MOLDOVENI PE TERITORIUL ITALIEI. CAZUL ORAŞELOR BRESCIA, MILANO ŞI ROMA

Mihail CREŢU

Abstract


Studiul de faţă survolează raza practicilor discriminatorii şi situaţiile de victimizare împotriva imigranţilor moldoveni, provocate de italieni şi chiar de alte grupuri minoritare, rezidenţi ai oraşelor Brescia, Milano şi Roma. În cadrul studiului am lucrat cu două categorii de imigranţi: primul grup de imigranţi şi al doilea grup de imigranţi. Primul grup de imigranţi reprezintă persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă de până la 6 luni; al doilea grup de imigranţi sunt persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Indiferent de sexul, vârsta, venitul personal şi pe gospodărie, statutul social, tipul şi frecvenţa activităţilor sociale în care sunt implicaţi, la momentul sosirii în Italia, toţi imigranţii au şanse egale de a fi supuşi atitudinilor discriminatorii. Studiul a indicat faptul că probabilitatea de a se confrunta cu situaţii discriminatorii este mult mai mare la nivelul imigranţilor din primul grup decât al celor din al doilea grup, motivul justificator dominant fiind provenienţa etnică a imigran­ţilor. Cel mai frecvent aceştia întâmpină reacţii discriminatorii la momentul exerciţiului muncii lor şi atunci când aplică pentru un loc de muncă. În acelaşi timp, imigranţii se confruntă mai rar cu atitudini discriminatorii în magazine, bănci, restaurante şi în stradă. Ponderea imigranţilor din primul grup victime ale numeroaselor comportamente discriminatorii în situaţii multiple prevalează semnificativ asupra ponderii imigranţilor din al doilea grup.

Vârsta şi frecvenţa activităţilor sociale a imigranţilor din primul grup sporesc şansele acestora de a fi discriminaţi. Fiecare dintre factorii enumeraţi mai sus joacă un rol determinant în creşterea probabilităţii comportamentelor discri­mi­na­torii împotriva imigranţilor din al doilea grup. În linii generale, dacă eşti femeie, eşti tânăr, duci un mod de viaţă activ sau nu ai un venit suficient de mare – eşti pus în pericol de a fi discriminat.

THE DISCRIMINATION OF MOLDOVAN IMMIGRANTS IN ITALY. THE CASE STUDIES OF THE CITIES OF BRESCIA, MILAN AND ROME

The present study builds around the discriminatory behavior and the victimization against Moldovan immigrants from Italians and other minority groups, residents of the cities ofBrescia,MilanandRome. This study works with two categories of immigrants: the first group of immigrants and the second group of immigrants. The first group of immigrants is people who work or live inItalyfor the period up to 6 months; the second group of immigrants is people who work or live inItalyfor more than 6 months. Regardless of gender, age, personal and household income, social status, the type and frequency of social activities Moldovan immigrants are involved in, on their arrival in Italy, all of them have equal chances of being subjected to discriminatory behavior. The study showed that the probability of experiencing discrimination is much higher for the first group of immigrants than for the second group, their ethnic origin being the dominant justifying reason for that. Most frequently Moldovan immigrants are discriminated at the workplace and when applying for a job. At the same time, immigrants are less discriminated in shops, banks, restaurants and on the streets. The share of immigrants from the first group, victims of multiple acts of discrimination within multiple situations significantly prevail over the share of immigrants from the second group.

The age and frequency of social activities of the first group of immigrants increase their chances of being discrimi­nated against. Each of the factors listed above play a role in increasing the probability of discriminatory behavior against the second group of immigrants. Overall, if you're a woman, you're young, have an active lifestyle or don’t have a high enough income – you increase your chances of being discriminated against.


Keywords


immigrants, the first group of immigrants, the second group of immigrants, stereotyping, labeling, ethnic origin, social status.

Full Text:

PDF

References


Discriminarea şi Strategii Antidiscriminatorii, proiectul Dezvoltarea programelor de studii uni¬versitare şi extinderea oportunităţilor de dezvoltare pentru studenţi şi piaţa muncii. Fon¬dul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 2013.

http://dpus.usv.ro/docs/A6/A6.4_continut_discriminarea_si_strategii_antidicriminatorii-final.pdf

Carta Uniunii Europene privind Drepturile Fundamentale. Art.21 Nediscriminarea: „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba sau … orientarea sexuală”. Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, 2000. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF

Opinia Publică în Uniunea Europeană. Eurobarometrul 82 Subiecte Prioritare, Migraţia. Direcţia Generală Comunicare, Comisia Europeană, 2014. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/ eb82/eb82_first_en.pdf

Tendinţele Migraţionale şi Trăsăturile Imigranţilor din Nord-Vestul Europei, proiectul Strengthening national capacities to deal with international migration: maximizing development benefits and minimizing negative impacts, Organizaţia Naţiunilor Unite, 2011.

http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/7/44527/DDR_3_DeValk.pdf

Ktistakis Y. Protecting Migrants Under the European Convention on Human Rights and the European Social Charter. Consiliul Europei, 2013. http://www.coe.int/t/democracy/migration/ Source/migration/ProtectingMigrantsECHR_ESCWeb.pdf

WANNER, P. Tendinţele migraţionale în Europa, Consiliul Europei, 2002. http://www2.unine.ch/repository/default/ content/sites/sfm/files/shared/pub/o/o_09.pdf

Caracteristicile sociodemografice ale populaţiei imigrante. Indicatorii de integrare a imigranţilor. Uniunea Europeană, 2015. http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115051ec005.pdf?expires=1477993122&id=id&accname=guest& checksum=4C30BE1F7D206AFC4336F85610366BBC

IRAVANI, M.R. Immigration: Problems and Prospects. În: Revista Internaţională de Business şi Ştiinţe Sociale, 2011, vol.2, nr.15. http://ijbssnet.com/journals/ Vol_2_No_15_August_2011/34.pdf

Emigranţi după ţara de destinaţie, sexe şi grupe de vârstă pentru anii 2001-2015. Biroul Naţional de Statistică. http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103&

Legea Italiei nr.943 din 1986 cu privire la Reglementarea plasamentului şi tratamentului faţă de imigranţi, a muncitorilor extra-comunitari şi a luptei împotriva imigrării ilegale. http://www.refworld.org/docid/3ae6b4ee20.html

Legea Italiei nr.39 din 1990 cu privire la Reglementarea acordării azilului politic, a intrării şi şederii cetăţenilor din ţări non-membre ale Uniunii Europene şi legalizarea cetăţenilor din ţări non-membre ale Uniunii Europene deja aflaţi pe teritoriul Italiei.

Legea Italiei nr.40 din 1998 cu privire la Stabilirea normelor de reglementare a imigraţiei şi a statutului cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul Italiei. http://www.refworld.org/docid/3fd9cc5e4.html

Legea Italiei nr.189 din 2002 cu privire la modificarea şi completarea Legii Italiei nr.39 din 1990.

Educaţia interculturală în Italia. Politici şi tendinţe culturale în Europa. Consiliul Europei, 2016. http://www.culturalpolicies.net/web/italy.php?aid=833

Trecerea în revistă a Legii Italiei nr.94 din 1990 (denumită şi Pachetul de Asigurări 94), proiectul Noile tendinţe ale politicilor cu privire la imigrare în Italia: admiterea, incriminarea şi noile cerinţe de integrare. Institutul Universitar European, 2010. http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/ Research/MWG/201011/10-13-Hermanin.pdf

Tendinţele migraţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova. World Migration Report, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, 2015. http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf

Oficiul Naţional pentru eliminarea discriminării rasiale în Italia. http://www.unar.it/unar/portal/?lang=it

Imigranţi pe teritoriul Italiei după ţări. Institutul Naţional de Statistică în Italia. http://www.istat.it/en/

Opinia publică în Uniunea Europeană. Eurobarometrul 82 Italia. Raport pe ţară. Direcţia Generală Comunicare, Comisia Europeană, 2014. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/ eb82_fact_it_en.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.