DEFINIŢIA LEGISLATIVĂ A NOŢIUNII „PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ”: ANALIZA EVOLUŢIEI

Sergiu BRÎNZA

Abstract


Scopul investigaţiei de faţă rezidă în analiza evoluţiei pe care a parcurs-o definiţia legislativă a noţiunii „persoană cu funcţie de răspundere”. Se relevă că dispoziţia de la alin.(3) art.123 CP RM a fost supusă unor amendamente prin Legea nr.318/2013 şi prin Legea nr.152/2016. Se stabileşte că în rezultatul acestor amendamente: din respectiva dispoziţie a fost exclus textul „consilierul local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei;”; în dispoziţia alin.(3) art.123 CP RM, cu­vin­tele „în condiţiile legii” au fost substituite cu cuvintele „altă persoană cu funcţie de demnitate publică stabilită prin lege”. Se demonstrează că consilierul local şi deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei nu sunt persoane cu funcţii de demnitate publică nici în sensul Legii nr.199/2010, nici în sensul alin.(3) art.123 CP RM. Se ajunge la concluzia că, în rezultatul adoptării Legii nr.152/2016, definiţia noţiunii „persoană cu funcţie de demnitate publică” s-a transformat din definiţie exhaustivă în definiţie exemplificativă. Se argumentează că sintagma „altă persoană cu funcţie de demnitate publică stabilită prin lege” din alin.(3) art.123 CP RM arată că această normă constituie o normă divizată de referire. Se explică de ce este falsă impresia că ar exista persoane cu funcţie de demnitate publică, care nu sunt specificate în anexa la Legeanr.199/2010 şi cărora nu li se aplică prevederile acestei legi. Se conchide că alin.(3) art.123 CP RM, complinit de anexa la Legeanr.199/2010, sunt singurele norme care stabilesc conţinutul noţiunii „persoană cu funcţie de demnitate publică”. Alte norme pot doar să dezvolte prevederile acestora, fără a le lărgi sfera de incidenţă. Printre astfel de norme dezvoltătoare se numără: alin.(3) art.17 din Codul electoral; alin.(51) art.42 al Legii cu privire la energetică; art.131 al Legii privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare; alin.(21) art.45 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale; alin.(3) art.82, alin.(4) art.83,  alin.(1) art.84 şi alin.(4) art.93 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare; alin.(1) art.8 al Legii Serviciului de Stat de Curieri Speciali etc.

THE LEGISLATIVE DEFINITION OF THE CONCEPT OF PERSON WITH FUNCTION OF PUBLIC DIGNITY: THE EVOLUTION OF THE CONCEPT

The purpose of the present investigation is to analyze the evolution of the legislative definition of the concept of “person with responsibility function”. It is revealed that the provision of par.(3) art.123 PC RM was subjected to several amendments produced under Law No.318/2013 and Law No.152/2016. It is established that, these amendments generated some important changes: one of them is that from the provision in question was excluded the part of the text mentioning “the local councilor; the member of the National Assembly of Gagauzia”; another is that in the provision of par.(3) art.123 PC RM, the words “under the law” were replaced with the words “another person with function of public dignity designated by law”. It is argued that, under both Law No.199/2010 and par.(3) art.123 PC RM, the local councilor and the member of the National Assembly of Gagauzia are not persons with functions of public dignity. At this level, it is concluded that, following the adoption of Law No.152/2016, the definition of the concept “person with function of public dignity” from an exhaustive definition has transformed into an illustrative definition. It is pointed out that, the collocation “another person with function of public dignity designated by law”, mentioned in par.(3) art.123 PC RM, is a divided norm, with reference to the concept in question. It is then explained why it is a false impression to assume that there are persons with function of public dignity others than the ones specified in the Annex to the Law No.199/2010, and that additionally they don’t have to comply with the provisions of this law. On this issue, it is concluded that par.(3) art.123 PC RM, complemented by the Annex to the Law No.199/2010, are the only norms that supplies the content of the concept of “person with function of public dignity”. Other norms can only develop the context of these provisions, without widening their scope. Among such contextual norms are: par.(3) art.17 of the Election Code; par.(51) art.42 of the Law on Energy; art.131 of the Law on National Commission of Financial Market; par.(21) art.45 of the Law on public social insurance system; par.(3) art.82, par.(4) art.83, par.(1) art.84 and par.(4) art.93 of the Code of Science and Innovation; par.(1) art.8 of the Law on State Service of Special Courier etc.


Keywords


person with function of public dignity, local elected, local councilor, member of the Assembly of Gagauzia, another person with function of public dignity designated by law, divided norm, contextual norm.

Full Text:

PDF

References


Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.123, 1231, 140 ş.a.; Codul de procedură penală – art.202, 203, 205 ş.a.). http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/657/language/ro-RO/Default.aspx

Notă informativă la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.123, 1231, 140 ş.a.; Codul de procedură penală – art.202, 203, 205 ş.a.). http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/657/language/ro-RO/Default.aspx

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.25-28.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196.

Notă informativă la proiectul de Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova. [Accesat: 07.09.2016] Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2010/ language/ro-RO/Default.aspx

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.34.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246.

Notă informativă la proiectul de Lege pentru completarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din Legea nr.768- XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local. [Accesat: 07.09.2016] Disponibil:

http://www.justice.gov.md/public/ files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2015/Not_informativ.pdf

POPOV, R. Subiectul infracţiunilor prevăzute în Capitolele XV şi XVI din Partea Specială a Codului penal. Chişinău: CEP USM, 2012. 315 p. ISBN 978-9975-71-307-8

BOROI, A., GORUNESCU, M., POPESCU, M. Dicţionar de drept penal. Bucureşti: ALL Beck, 2004. 424 p.

ISBN 973-655-435-X

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.8.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.