DELIMITAREA INFRACŢIUNII UNICE PRELUNGITE DE CONCURSUL DE INFRACŢIUNI, PRECUM ŞI DE UNELE FORME ALE UNITĂŢII INFRACŢIONALE

Stanislav COPEŢCHI

Abstract


În cadrul studiului efectuat se încearcă efectuarea delimitării dintre infracţiunea unică prelungită de alte forme ale infracţiunii unice. La fel, sunt stabilite liniile de demarcaţie între infracţiunea unică prelungită şi concursul real între infracţiuni identice. S-a argumentat că în ipoteza unor acţiuni/inacţiuni infracţionale identice, în prezenţa unei intenţii unice faţă de respectivele acţiuni/inacţiuni, indiferent de numărul acestora, cele comise trebuie calificate potrivit regulilor infracţiunii unice prelungite, în timp ce în prezenţa concursului de intenţii faţă de acestea cele comise trebuie calificate potrivit regulilor concursului de infracţiuni. S-a arătat că, comparativ cu infracţiunea unică cu acţiuni/inacţiuni alternative, infracţiunea unică prelungită se caracterizează prin prezenţa mai multor acţiuni/inacţiuni, dar identice, pe când în cazul infracţiunilor cu acţiuni/inacţiuni alternative, acţiunile/inacţiunile, pe de o parte, nu sunt identice, iar, pe de altă parte, sunt prevăzute expres în calitate de acţiuni/inacţiuni alternative.

PROLONGED CRIME DISTINCTION BY CUMULATION OF CRIMES AS WELL AS BY SOME FORMS OF CRIMINAL UNIT

In the carried out study is try making delimitation between prolonged crimes to other forms of unique crime. Also, are set single lines between prolonged crime and real competition with identical crimes. In the case of identical criminal actions/inactions it was argued that in the presence of an unique intention from those actions/inactions, regardless of their number, the offense committed must be qualified under the rules of the prolonged crime, while in the presence of cumulation intentions to these, those committed must qualify under the rules of the cumulation of crimes. Compared with unique offense with alternative actions/inactions it showed that prolonged crime is characterized by the presence of several actions/inactions, but identical, while the crimes with alternative actions/inactions, on the one hand, they are not identical, and, on the other hand, are expressly provided as alternative actions/inactions.


Keywords


unique crime, prolonged crime, cumulation of crimes, identical crimes, crime with alternative actions, single intent, single purpose.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al României în redacţia din 2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510.

STOIAN, A.IU. Infracţiunea continuată (prelungită) ca formă a unităţii legale de infracţiune: Autoreferatul tezei de doctor în drept. Chişinău, 2012.

BERLIBA, V., COJOCARU, R. Controverse referitoare la interpretarea şi incriminarea infrac¬ţiu¬nii unice prelungite. În: Avocatul poporului, 2004, nr.12.

BOROI, A. Drept penal. Partea Generală. Ed. a III-a. Bucureşti: ALL Beck, 2001.

BULAI, C. Manual de drept penal. Partea Generală. Bucureşti: ALL, 1997.

ЧЕРНЕНКО, Т.Г. Квалификация реальной совокупности преступлений. В: Вестник Томского государственного университета, c.146. http://journals.tsu.ru/uploads/import /870/ files/357-143.pdf (Accesat: 10.11.2014)

КОРНЕЕВА, А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: Учебное пособие. Москва: Проспект, 2008.

TIMOFEI, C. Răspunderea penală pentru traficul de influenţă. Chişinău: CEP USM, 2012.

Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 21 ianuarie 2015. Dosarul nr.1ra-53/2015 http://www.csj.md (Accesat: 13.10.2016)

Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 18 martie 2015. Dosarul nr.1ra-332/2015 http://www.csj.md (Accesat: 13.10.2016)

STATI, V. Observaţii critice referitoare la modificările şi completările operate la 22.12.2004 în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.2.

MARTIN, D., COPEŢCHI, S. Calificarea concursului de infracţiuni. Partea I. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.1.

Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 22 aprilie 2015. Dosarul nr.1ra-489/2015 http://www.csj.md (Accesat: 13.10.2016)

STOIAN, A.Iu. Infracţiunea continuată (prelungită) şi infracţiunea repetată în legislaţia pe¬nală a Republicii Moldova. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr.10.

GRAMA, M., BOTNARU, S., ŞAVGA, A. şi al. Drept penal. Partea Generală. Chişinău: Tipografia Centrală, 2012.

MARTIN, D., COPEŢCHI, S. Calificarea concursului de infracţiuni. Partea II. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.2.

BUTIUC, C. Infracţiunea complexă. Bucureşti: ALL Beck, 1999.

STOIAN, A.Iu. Reflections on the legal concept of criminal unit. Special focus on the types of cri¬mi¬nal legal unit, p.92. http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-01/Law/Law%2001%2012.pdf (Accesat: 13.10.2016)

Încheierea Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 29 ianuarie 2015. Dosarul nr.1cc-2/2015 http://csj.md (Accesat: 13.10.2016)

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015.

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011.

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie”, nr.11 din 22.12.2014 http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195 (Accesat: 13.10.2016)

STOIAN, A.Iu. Infracţiunea continuată (prelungită) şi infracţiunea continuă succesivă în dreptul penal. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr.10.

SIMA, C. Distincţia dintre infracţiunea continuă succesivă şi infracţiunea continuată. În: Dreptul, 2011, nr.9.

GIURGIU, N. Legea penală şi infracţiunea (doctrină, legislaţie, practică judiciară). Iaşi: Gama, 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.