WHITE-COLLAR CRIME’S FORECASTING AND REDUCTION BY MEANS OF PRE-EMPLOYMENT TESTING IN THE PENAL POLITICS OF THE STATE: EMPIRICAL FINDINGS FOR MOLDOVA AND ISRAEL

Jacob RUB

Abstract


The purpose of the present article is to elaborate a valid method of forecasting of the potential offender during the hiring process by means of pre-employment tests as an integral part of the process of prevention and counteracting of the phenomenon of white-collar criminality in the realm of Penal Politics of the Republic of Moldova and the State of Israel. Namely, the „personality coefficient” of the potential offender, which, in the author’s opinion, will define better the likelihood of success in perpetrating a white-collar crime. As a result, a new methodology and tactics for the earlier reducing of white-collar criminality at workplace a new and original scale of pre-employment test valid for hiring process which will be justifiable not only from economical and sociological standpoint, but also from criminological point of view in the process of white-collar criminality reducing.

Prognozarea şi reducerea criminalităţii gulerelor albe prin metoda testărilor pre-angajatoare în politica penală a statului: rezultatele empirice pentru Moldova şi Israel

Scopul propus în acest articol constă în elaborarea unei metode valide pentru identificarea criminalilor potenţiali în procesul de angajare prin teste de pre-selecţie privite ca parte integrantă a procesului de prevenire şi combatere a fenomenului criminalităţii gulerelor albe în cadrul politicii penale a Republicii Moldova şi a Statului Israel. În special, este propus spre utilizare „coeficientul personalităţii” potenţialului infractor care, în opinia autorului, va defini mai precis probabilitatea săvârşirii crimei gulerelor albe. Prin urmare, este propusă şi argumentată o nouă metodologie şi tactică de reducere a criminalităţii gulerelor albe la locul de muncă, precum şi un model original de testare pre-angajare oportun din perspectivă economică, sociologică şi criminologică.


Keywords


white-collar crime, white-collar offender, penal policy, prevention of workplace crime, pre-employment test, potential offender, personnel selection, low self-control.

Full Text:

PDF

References


ДЖУМАГЕЛЬДИНОВ, А.Н., ТУЛЕУБАЕВА, К.Х. Важность психологического профилирования в изучении личности преступника, совершающего кражи. http://www.enu.kz/repository/repository2014/vazhnost-psiholo-gicheskogo-profilirovania.pdf (Accesat: 09.06.2016).

КЛЕЙМЕНОВ, И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика в условиях глобализации: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Омск: Омская юридическая академия, 2015, c.264.

Studiu privind consolidarea autorităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor economice în Republica Moldova. Chişinău: Centrul Naţional Anticorupţie, 2016. 13 p. http://www.cna.md/sites/default/files/studiu_crime_economice.pdf (Accesat: 12.08.2016).

КРОЗ, М.В. Психологическое изучение личности прокурора. В: Сборник материалов I Всероссийской научной конференции специалистов ведомственных психологических служб «Психологическое обеспечение деятельности силовых структур в современной России» / Под ред. А.Н. Мячина, 23-24 ноября 2012 года. Санкт-Петербург, 2012, Том 1, с.172-179.

Evaluarea riscului de fraudă şi măsuri antifraudă eficace şi proporţionale: Orientări pentru statele membre şi autorităţile programului. – Comisia Europeană Direcţia generală, Fondurile structurale şi de investiţii europene, Iunie 2014. (EGESIF_14-0021-00 16/06/2014), 29p., p.12. https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guidance_ fraud_risk_assessment_ro.pdf (Accesat: 11.08.2016).

BRAITHWAITE, J. Diagnostics of white-collar crime prevention. In: Criminology & Public Policy, 2010, Volume 9, Issue 3, p.621-626. Mortgage Origination Fraud. © American Society of Criminology, 2010. https://www.anu.edu.au/fellows/jbraithwaite/_documents/Articles/diagnostics_white_collarcrime.pdf (Accesat: 18.06.2016).

GHERMAN, M., GROSU, V. Aspecte conceptuale privind finanţele publice, rolul şi însemnătatea controlului financiar în activitatea gestionară de analiză şi evaluare economică financiară a întreprinderilor. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice”, 15 octombrie 2009. Chişinău: Ministerul Afacerilor Interne, Academia „Ştefan cel Mare”, 2010, p.23-37.

HOLLINGER, R.C., DAVIS, J.L. Employee Theft and Staff Dishonesty. In: The Handbook of Security. Chapter 9, p.220. https://he.palgrave.com/resources/Product-Page-Downloads/G/Gill-Handbook-of-Security-2e/0230006809_10_ch09.pdf (Accesat: 12.06.2016).

BÎRCĂ, A. Impactul managementului resurselor umane asupra performanţei economice a organizaţiei. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Ediţia a 9-a/ Col.red. Grigore Belostecinic (Preşedinte). Chişinău: ASEM, 2011, p.78. (ISBN 978-9975-75-567-2)

АЛИФАНОВА, Л.Г., КОЛОСНИЦЫНА, М.Ю., ЛАБУТИНА, В.Е. Опросник «Комплексная оценка деловых качеств сотруд¬ников». Форма 2. В: Сборник материалов I Всероссийской научной конференции специалистов ведомственных психологических служб «Психологическое обеспечение деятельности силовых структур в современной России» / Под ред. А.Н. Мячина, 23-24 ноября 2012 года. Санкт-Петербург, 2012, Том 1, с.48-49.

Association of Certified Fraud Examiners. http://www.acfe.com/cfe-membership.aspx (Accesat: 05.08.2016).

Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council, No 1303/2013, of 17 December 2013, laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1303 (Accesat: 11.08.2016).

ДУШКИН, А.С. Особенности профессионального психологического отбора в полицейских структурах зарубежных стран. В: Сборник материалов I Всероссийской научной конференции специалистов ведомственных психо¬логических служб «Психологическое обеспечение деятельности силовых структур в современной России». Под ред. А.Н. Мячина, 23-24 ноября 2012 года. Санкт-Петербург, 2012, Том 1, с.102.

ПИСАРЕНКО, А.П. Правовой нигилизм – препятствие в борьбе с коррупцией в системе государственной службы. В: Вестник Таганрогского института управления и экономики, 2015, № 2, с.70-72. http://www.tmei.ru/images/sampledata/nauka/V_TIUE_222.pdf (Accesat: 09.06.2016).

АРБУЗ, Е.Н., ЛЕОНТЬЕВА, Ю.А. Использование тестовых методик в структуре современного профессиональ¬ного отбора. В: Сборник материалов I Всероссийской научной конференции специалистов ведомственных психологических служб «Психологическое обеспечение деятельности силовых структур в современной России» / Под ред. А.Н. Мячина, 23-24 ноября 2012 года. Санкт-Петербург, 2012, Том 1, с.69.

БАЛЫКОВ, П.Н., БОГДАНОВА, Е.Л., ДОРОШКОВА, О.А., ПЕТЕРИКОВА, Ю.Е., ФЕДОТОВА, М.В. Организация психологической работы антикоррупционной направленности в таможенных органах Российской Федерации: Методические рекомендации. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, 2010, c.38-40.

КОРКИНА, М.В., ЛАКОСИНА, Н.Д., ЛИЧКО, А.Е., СЕРГЕЕВ, Е.Е. Психиатрия: Учебник для студентов медицинских вузов. Москва: МЕДпресс-информ, 2006, c.478-492.

RUB, J., GÎRLA, L. Psychological portrait of the white-collar offender: decision-making and rational choice. În: Revista Naţională de Drept, 2015 nr.9(179), p.29-30. (ISSN 1811-0770)

DENISSEN, J.J. A., GEENEN, R., van AKEN, M.A.G., GOSLING, S.D., POTTER, J. Development and Validation of a Dutch Translation of the Big Five Inventory (BFI). In: Journal of Personality Assessment, 2008, vol.90, Issue 2, p.152. https://www.psychologie.hu-berlin.de/de/prof/perdev/pdf/2008/BFI-NL_Denissen_et_al_2008.pdf (Accesat: 18.06.2016).

MAGAN, D., MEHTA, M., SARVOTTAM, K., YADAV, R.K., PANDEY, R.M. Age and gender might influence big five factors of personality: a preliminary report in Indian population. In: Indian Journal of Psychology and Pharmacology, 2014, vol.58, Issue 4, p.381. http://www.ijpp.com/IJPP%20archives/2014_58_4/381-388.pdf (Accesat: 18.06.2016).

ЕМЕЛИН, А.Н. Психологические характеристики личности с различными монетарными установками: постановка проблемы. В: Психология и Экономика, 2012, Том 5, № 1, с.14.

MILLON, T., LERNER, M.J. Handbook of Psychology. Volume 5: Personality and Social Psychology, p.60. / Irving B. Weiner Editor-in-Chief. – United States of Canada: Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Inc., 263p. (ISBN 0-471-38404-6) https://is.muni.cz/el/1441/podzim2012/SZk1028a/um/ Handbook_Of_Psychology_-_Personality_ And_Social_Psychology__Malestrom__-_Personality.pdf (Accesat: 07.08.2016).

ЯШИХИНА, А.А., РОМАНОВ, Д.В. Характеристика эмоциональной и мотивационной сферы у больных с расстройством личности. В: Тезисы Научно-практической конференции с международным участием: «Наука и практика российской психотерапии и психиатрии: достижения и перспективы развития». Четвертый съезд Российской психотерaпевтической ассоциации, 5-6 февраля 2016 года. Санкт-Петербург, Издательский отдел ООО «Альта Астра», 2016 / Под общей редакцией Н.Г. Незнанова, с.83.

MALLOY-DINIZ, L.F., De PAULA, J.J., VASCONCELOS, A.G. et al. Normative data of the Barratt Impulsiveness Scale 11 (BIS-11) for Brazilian adults. In: Revista Brasileira de Psiquiatria. 2015, vol.37, p.245. (doi:10.1590/1516-4446-2014-1599). http://www.scielo.br/pdf/rbp/v37n3/1516-4446-rbp-37-03-00245.pdf (Accesat: 07.08.2016).

SÖDERBERG, M. The role of personality traits on price cartel characteristics. Konkurrensverket uppdragsfor-skningsrapport 2014:6, p.11. (ISSN 1652-8069) Konkurrensverket, 2014. En rapport skriven av Magnus Söderberg på uppdrag av Konkurrensverket. http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/las-rapporten-the-role-of-personality-traits-on-price-cartel-characteristics-12mb.pdf (Accesat: 12.06.2016).

DUFFY, M.K., SHAW, I.D., SCOTT, K.L., TEPPER, B.J. The Moderating Roles of Self-Esteem and Neuroticism in the Relationship Between Group and Individual Undermining Behavior. In: Journal of Applied Psychology, 2006, vol. 91, no.5, p.1066. © Copyright 2006 by the American Psychological Association. http://www.polyu.edu.hk/mm/jason/doc/Duffy-Shaw-Scott-Tepper%202006%20JAP.pdf (Accesat: 11.08.2015).

ТУЛЕГЕНОВ, В.В. Надежность как признак криминального профессионализма. В: Вестник Волгоградской Академии МВД России, 2015, № 3(34), с.69-72.

TAVAKOL, M., DENNICK, R. Making sense of Cronbach’s alpha. In: International Journal of Medical Education, 2011, vol.2, p.53. (ISSN: 2042-6372) © 2011 Mohsen Tavakol et al. https://www.ijme.net/archive/2/cronbachs-alpha.pdf (Accesat: 06.08.2016).

WEBB, N.M., SHAVELSON, R.J., HAERTEL, E.H. Handbook of Statistics: Reliability Coefficients and Generalizability Theory, 2006, vol.26, p.3. All rights reserved © 2006 Elsevier B.V. (ISSN: 0169-7161) http://web.stanford.edu/dept/SUSE/SEAL/Reports_Papers/ReliabCoefsGTheoryHdbk.pdf (Accesat: 06.08.2016).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.