PĂSTRAREA NEGLIJENTĂ A ARMELOR DE FOC ŞI A MUNIŢIILOR, PRECUM ŞI TRANSMITEREA ACESTORA ALTOR PERSOANE (ART.291 CP RM): REPERE JURISPRUDENŢIALE ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

Liubovi BRÎNZA, Gheorghe RENIŢĂ

Abstract


În articolul de faţă sunt etalate controversele legate de aplicarea în practică a art.291 CP RM. Fără a intra ex abrupto în analiza subiectului, se arată că statisticile scot în lumină faptul că, de cele mai dese ori, comiterea unor infracţiuni sunt asezonate cu aplicarea sau folosirea armelor de foc şi a muniţiilor. Se relevă că pornind de la periculozitatea directă a armelor şi a muniţiilor, dar şi de la periculozitatea indirectă generată de faptele care pot fi săvârşite prin utilizarea lor, s-a resimţit necesitatea de a fi instituită o reglementare riguroasă şi unitară în această materie. Se evidenţiază că între noţiunile „armă” şi „armă de foc” există o relaţie de tipul „întreg-parte”. Se subliniază că expunerea la plural a noţiunilor „armă de foc”, „muniţie” (respectiv, „armelor de foc”, „muniţiilor”) în dispoziţia art.291 CP RM este nepotrivită şi acestea necesită a fi reformulate la singular. Se arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la calificarea faptei de păstrare a armelor de foc şi a muniţiilor. În timp ce unele instanţe au considerat că este aplicabil art.291 CP RM, altele, dimpotrivă, optează pentru operarea răspunderii în baza alin.(1) art.361 din Codul contravenţional. Se argumentează că în această ipoteză calificarea corectă este potrivit alin.(1) art.361 din Codul contravenţional. Se notează că conceptele „păstrare” şi „deţinere” în conjunctura art.291 CP RM şi alin.(1) art.361 din Codul contravenţional sunt echipolente. Poate din acest considerent se atestă că în practica judiciară se oscilează cu terminologia numită. Se accen­tuează că, de lege lata, faptele de păstrare a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi transmiterea acestora cad sub incidenţa atât a legii penale (art.291 CP RM), cât şi a celei contravenţionale (alin.(2) art.360 şi alin.(1) art.361 din Codul contravenţional). Iar în astfel de cazuri, în virtutea principiului lex posterior derogat priori, se va aplica legea adoptată ulterior. Adică, prevederile alin.(2) art.360 şi ale alin.(1) art.361 din Codul contravenţional. Se relevă că practica judiciară neuniformă cu privire la calificarea faptelor de păstrare a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi transmiterea acestora generează o insecuritate juridică. De asemenea, se conchide că armele de foc sau muniţiile păstrate în mod necorespunzător pot să ajungă în mâini nepotrivite şi pot să producă consecinţe devastatoare, cărora le trebuie imprimată valenţă juridică în legea penală. Nu în ultimul rând, sunt scoase în relief carenţele legislative ale art.291 CP RM, fiind înaintate propuneri de lege ferenda menite să eficientizeze cadrul legal care incriminează fapta infracţională cercetată.

NEGLIGENT KEEPING OF THE FIREARMS, AMMUNITIONS AND ITS TRANSFER TO ANOTHER PEOPLE (ART.291 PC RM): JURISPRUDENTIAL REFERENCES AND PROPOSALS DE LEGE FERENDA

In the present article are revealed the controversies that arise when art.291 PC RM is applied in practice. Without entering ex abrupto in the analysis of this subject, the statistics show that usually some types of crimes are committed with the help of ammunition. It is revealed that starting with the immediate danger of ammunition and ending with the indirect menace caused by the latter a new necessity to elaborate a framework related to arms was enforced.  It is highlighted that there is a „whole-part” type of relation between the notions of „arms” and „firearms”. Among judicial practice there is no single point of view regarding the qualification of the act of keeping of firearms and ammunition. Some courts deemed as pertinent to apply art.291 PC RM, whereas others would consider appropriate to claim liability based on alin.(1) art.361 of Contraventional Code. Arguments favor the hypothesys where the correct qualification of the act would be the one under alin.(1) art.361 of Contraventional Code. It is notes that the concepts of „storage” and „possession” from art.291 PC RM and alin.(1) art.361 Contraventional Code are similar. Maybe this is why, the in the legal practice many could oscillate with this terminology. De lege lata, it is emphasized that unlawful keeping of firearms, ammunition as well as its transfer fall under both Criminal (art.291) and Contraventional Law (alin.(2) art.360 and alin.(1) art.361). In cases like these, provided the well-known principle lex posterior derogat priori – the law that was adopted more recently will be applied, that’s to say – alin.(2) art.360 and alin.(1) art.361 of Contraventional Code. It is disclosed that inconsistent and uneven qualification of these acts among jurisprudence generates a juridical insecurity. It is also stressed out that improper holding of firearms and ammunitions could result in them getting into wrong hands, which can produce devastating consequences for which strong juridical valence must be engraved in the criminal law. Last but not least, attention is drawn to the existing flaws in art.291 PC RM and de lege ferenda proposals were given with the purpose of improvement of legislation that regulates this offense.


Keywords


firearms, ammunition, jurisprudence, keeping, transfer, proper authorization, offense, contravention, unfavorable extensive interpretation, legal uncertainty.

Full Text:

PDF

References


AIRAPETEAN, A., IONIŢĂ, D., PRODAN, S. et al. Drept penal. Partea Specială: Note de curs. (Ciclul I). Chişinău, 2013. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/041_-_054_-_Drept_penal__Partea_speciala_I,_II.pdf

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, Gh., BERLIBA, V. et al. Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu. (Adnotat cu jurisprudenţa CtEDO şi a instanţelor naţionale). Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p. ISBN: 978-9975-105-20-0

BARBU, I.A., GHEORGHE, G. Analiza infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor prevăzute în Codul penal. În: Pro Patria Lex, 2011, vol.IX, nr.1, p.81-93. ISSN: 1584-3556

BOROI, A. Drept penal. Partea Specială: Conform noului Cod penal. Ediţia a II-a revăzută. Bucureşti: C.H. Beck, 2014. 880 p. ISBN: 978-606-18-0372-9

BORODAC, A. Manual de Drept Penal. Partea Specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p. ISBN: 9975-9788-7-8

BOTNARENCO, M. Răspunderea penală pentru hărţuirea sexuală: Monografie. Chişinău: Tipografia Centrală, 2016. 284 p. ISBN 978-9975-53-654-7

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011. 1324 p.

ISBN 978-9975-53-028-6

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3

BRÎNZA, S. Din nou despre interpretarea noţiunii de prostituţie în practica judiciară a Republicii Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2016, nr.6, p.2-9. ISSN 1811-0770

BRÎNZA S., ULIANOVSCHI X., STATI V. et al. Drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Cartier juridic, 2005. 804 p. ISBN 9975-79-325-8

Cauza Rotaru versus România. Hotărârea din 29 martie 2000. În: Monitorul Oficial al României, 2001, nr.19/11.

Cauza Ziliberberg versus Republica Moldova. Hotărârea din 01 februarie 2005. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/ZILIBERBERG%20(ro).pdf

Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni versus România. Hotărârea din 24 mai 2007. În: Monitorul Oficial al României, 2010, nr.420.

Cauza Grădinar versus Republica Moldova. Hotărârea din 08 aprilie 2008. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/GRADINAR%20(ro).pdf

Cauza Vetrenko versus Republica Moldova. Hotărârea din 18 mai 2010. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/VETRENKO%20(ro).pdf

Cauza Fomin versus Republica Moldova. Hotărârea din 11 ianuarie 2012. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2015/04/FOMIN-RO.pdf

CIOBANU, I., NEDELCU, N. Noţiunea cauzalităţii, a legăturii cauzale, a cauzei şi efectului. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr.3, p.96-104. ISSN 1814-3199

Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24 octombrie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6.

Codul penal al RSS Moldoveneşti, adoptat la 24 martie 1961. În: Veştile Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, 1961, nr.10, abrogat prin Legea nr.1160 din 21 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248-251.

COPEŢCHI, S., HADÎRCA, I. Calificarea infracţiunilor: Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 352 p. ISBN 978-9975-53-547-2

Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European: Armele de foc şi securitatea internă a UE: prote¬ja-rea cetă¬ţenilor şi combaterea traficului ilegal. Bruxelles, 21 octombrie 2013. COM(2013) 716 final. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/RO/1-2013-716-RO-F1-1.Pdf

COUSSIRAT-COUSTERE, V. Expertiza Codului penal al Republicii Moldova. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://cj.md/uploads/Expertiza-Codului-Penal-al-Republicii-Moldova-Franta.pdf

DAN, E.I., ŞULEA, C., CERNEA, V. et al. Infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. În: Acade-mica Science Journal, Studia Series, 2012, nr.1, p.90-96. ISSN: 2285-9314

Decizia Curţii Constituţionale a României nr.573 din 03 mai 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dis¬po¬ziţiilor art.741 din Codul penal. În: Monitorul Oficial al României, 2011, nr.363; sau în: SAFTA, M., COSTINESCU, S.M., KÁROLY, B. et al. Decizii relevante ale Curţii Constituţionale: 2011-2013. Curtea Constituţională a României. Bucureşti: Universul Juridic, 2014, p.304-310. ISBN 978-606-673-412-7

Decizia Curţii Constituţionale a Republicii Moldova de inadmisibilitate a sesizării nr.31g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 249 din Codul penal (criteriile de calificare a faptelor penale şi contravenţionale), nr.21 din 29 aprilie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.134-139.

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bender din 17 octombrie 2013. Dosarul nr.04-4r-794-11092013. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cabe/cabe.php

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Cahul din 27 martie 2013. Dosarul nr.05-1r-10-11012013. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://cach.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cach/get_decision_ doc. php?decision_key=B02F50EA-E89A-E211-BAEA-00215AE0D4E7&case_title=Dosar-05-1r-10-11012013-5107

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 14 ianuarie 2016. Dosarul nr.1a-1931/15. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://cac.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/get_decision_doc.php? decision_key=8F793D4C-56D1-E511-A1AB-005056A5D154&case_title=Dosar-02-1a-23598-17122015-14365

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 19 aprilie 2016. Dosarul nr.1a-388/16. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://cac.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/get_decision_doc.php? decision_key=B0E0928D-B820-E611-9A6D-005056A5D154&case_title=Dosar-02-1a-4545-01032016-5674

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 11 mai 2016. Dosarul nr.1a-343/2016. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://cac.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/get_decision_doc.php? decision_key=DA9B8B2B-FA2E-E611-9A6D-005056A5D154&case_title=Dosar-02-1a-3248-15022016-4170

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 19 aprilie 2016. Dosarul nr.1a-388/16. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://cac.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/get_decision_doc.php? decision_key=B0E0928D-B820-E611-9A6D-005056A5D154&case_title=Dosar-02-1a-4545-01032016-5674

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 28 mai 2014. Dosarul nr.1ra-775/2014. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2323

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 18 iunie 2014. Dosarul nr.1ra-1066/2014. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2514

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 22 iulie 2014. Dosarul nr.1ra-817/14. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2733

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 04 decembrie 2014. Dosarul nr.1ra-841/2014. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2608

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 01 aprilie 2015. Dosarul nr.1ra-442/2015. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2323

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 11 noiembrie 2015. Dosarul nr.1ra-1053/2015. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5195

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 08 decembrie 2015. Dosarul nr.1ra-1223/15. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5431

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 30 martie 2016. Dosarul nr.1ra-330/2016. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4082

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 15 iunie 2016. Dosarul nr.1ra-1095/2016. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6759

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 08 iunie 2016. Dosarul nr.1ra-1050/2016. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6498

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 14 septembrie 2016. Dosarul nr.1ra-1174/2016. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=7132

Decizia Judecătoriei raionului Căuşeni din 21 iunie 2016. Dosarul nr.4-205/2016. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcs.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php?decision_key= 481FBF0E-7038-E611-9A6D-005056A5D154&case_title=Dosar-18-4-966-10052016-335

Decizia Judecătoriei raionului Căuşeni din 21 iulie 2016. Dosarul nr.4-256/2016. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcs.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php?decision_key= AA8514EE-1750-E611-9A6D-005056A5D154&case_title=Dosar-18-4-1246-15062016-217

DEL TUFO, M. Expertiza Codului penal al Republicii Moldova. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://cj.md/uploads/Expertiza-Codului-penal-al-Republicii-Moldova-Italia.pdf

Dicţionarul explicativ al limbii române / Conducătorii lucrării: COTEANU I., SECHE L., SECHE M. Ediţia a II-a, revăzută. Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold, 2012. 1248 p. ISBN 978-606-8358-20-8

Directiva 2008/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi al deţinerii de arme. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2008, nr.L 179/7.

DUNEA, M. Despre cum o interpretare corectă a legii poate fi absurdă: medierea privind latura penală – cauză sui generis de înlăturare a răspunderii penale (sau: interpretarea în litera legii vs. interpretarea în spiritul legii). În: Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Tomul LXI, Ştiinţe Juridice, 2015, nr.I, p.77-108. ISSN 1221-8464

EŞANU, A. Impactul ambiguităţii normei de incriminare asupra limitelor interzisului în legea penală a Republicii Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2006, nr.5, p.56-59. ISSN 1811-0770

HADÎRCA, I. Răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora: Monografie. Chişinău: CEP USM, 2008. 281 p. ISBN: 978-9975-70-718-3

Hotărârea Curţii Constituţionale privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul penal şi Codul de procedură penală (confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită) (Sesizarea nr.60a/2014), nr.6 din 16 aprilie 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 473 alin.(1) pct.2) din Codul contravenţional (examinarea recursului în procedura contravenţională) (Sesizarea nr.6g/2015), nr.10 din 12 mai 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.241-246.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii Legii nr.261 din

noiembrie 2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova (Sesizarea nr.16a/2014), nr.13 din

mai 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.241-246.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, nr.25 din 13 octombrie 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.13-19.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale arti-colului 1 din Legea nr.54 din 21 februarie 2003 privind contracararea activităţii extremiste (utilizarea simbolurilor naziste) (Sesizarea nr.29a/2015), nr.28 din 23 noiembrie 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.79-89.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 345 alin.(2) din Codul contravenţional (individualizarea sancţiunii) (Sesizările nr.26g/2016 şi nr.34g/2016), nr.10 din 10 mai 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.204-205.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr.21 din 22 iulie 2016 privind excepţia de neconstituţiona-litate a articolului 125 lit.b) din Codul penal, a articolelor 7 alin.(7), 39 pct.5), 313 alin.(6) din Codul de procedură penală şi a unor prevederi din articolele 2 lit.d) şi 16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (faptele care constituie practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător) (sesizarea nr. 37g/2016). [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.constcourt.md/download.php?file=cHVibGljL2NjZG9jL2hvdGFyaXJpL3JvLWgyMTIy MDcy MDE2cm9iNzZjMi5wZGY%3D

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994, nr.44 din 18 ianuarie 1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.14.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, nr.293 din 23 aprilie 2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.104-109.

Hotărârea Judecătoriei raionului Căuşeni din 12 decembrie 2013. Dosarul nr.4-598/13. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcs.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php?decision_ key= 27A8D8FE-9E68-E311-9DF1-005056A5D154&case_title=Dosar-18-4-1946-27092013-3917

Hotărârea Judecătoriei raionului Căuşeni din 12 decembrie 2013. Dosarul nr.4-679/13. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcs.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php?decision_key= FE2D4653-B064-E311-9DF1-005056A5D154&case_title=Dosar-18-4-2218-05112013-3927

Hotărârea Judecătoriei raionului Drochia din 16 decembrie 2013. Dosarul nr.26-4-1959-27112013. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://www.jdr.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jdr/get_decision_ doc.php?decision_key=4084E768-4E67-E311-966A-005056A5FB1A&case_title=Dosar-26-4-1959-27112013-4914

Hotărârea Judecătoriei raionului Căuşeni din 22 septembrie 2014. Dosarul nr.4-406/14. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcs.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php?decision_key= E401CF24-AE47-E411-8E3E-005056A5D154&case_title=Dosar-18-4-1755-19082014-3325

Hotărârea Judecătoriei raionului Căuşeni din 15 martie 2015. Dosarul nr.4-45/2016. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcs.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php?decision_key= 94E5F659-07EC-E511-A1AB-005056A5D154&case_title=Dosar-18-4-180-01022016-930

Hotărârea Judecătoriei raionului Căuşeni din 17 februarie 2015. Dosarul nr.4-6/2015. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcs.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php?decision_key= 92EA502B-8BB6-E411-8112-005056A5D154&case_title=Dosar-18-4-2907-29122014-2903

Hotărârea Judecătoriei raionului Căuşeni din 26 mai 2016. Dosarul nr.4-152/2016. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcs.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php?decision_key= 0DA006AB-0324-E611-9A6D-005056A5D154&case_title=Dosar-18-4-799-14042016-506

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea (portul), păstrarea (deţinerea), transportarea, fabricarea, comercializarea ilegală, sustragerea armelor de foc, a muniţiilor sau a substanţelor explozive, păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor”, nr.31 din

noiembrie 1998. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=39

La Chişinău s-a desfăşurat competiţia la tir practic cu trei tipuri de arme. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.timpul.md/articol/la-chisinau-s-a-desfasurat-competitia-la-tir-practic-cu-trei-tipuri-de-arme---29850.html

Legea cu privire la arme, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 18 mai 1994 (abrogată). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.4.

Legea privind actele legislative, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 27 decembrie 2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38.

Legea pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 20 decembrie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190.

Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 04 iulie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203.

Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 18 decembrie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44.

Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 08 iunie 2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.222-227.

MACARI, I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Specială. Chişinău: CE USM, 2003. 506 p. ISBN: 9975-70-247-3

Manualul judecătorului pentru cauze penale / Coordonatori: POALELUNGI M., DOLEA I., SÎRCU D. Chişinău: Tipografia Centrală, 2013. 1192 p. ISBN 978-9975-53-231-0

NEAŢĂ, E., PETRESCU, Ş.B. Infracţiuni la regimul armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive: Monografie. Bucureşti: Hamangiu, 2014. 368 p. ISBN: 978-606-27-0157-4

Notă informativă privind activitatea de supraveghere a circulaţiei armamentului în anul 2014. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.igp.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nota_infornativa_privind_activitatea_ de_supraveghere_a_circulatiei_armamentului_pentru_anul_2014.pdf

Notă informativă privind activitatea de supraveghere a circulaţiei armamentului în anul 2015. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://www.igp.gov.md/sites/default/files/nota_inf_sscca_12_luni_2015_pentru.pdf

Notă informativă privind activitatea de supraveghere a circulaţiei armamentului în perioada a 6 luni ale anului 2016. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.igp.gov.md/sites/default/files/nota_informativa_privind_ activitatea_ de_ supravehere_a_circulatiei_armamentului_in_perioada_6_luni_2016.pdf

Nota informativă la Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18 aprilie 2002, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, Codul de executare al Republicii Moldova nr.443 din 24 decembrie 2004, anexa la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Legea nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă). [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://particip.gov.md/public/documente/ 119/anexe/ro_2631_NOTA-INFORMATIVA.docx

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18 aprilie 2002, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 24 octombrie 2008, Codul de executare al Republicii Moldova nr.443 din 24 decembrie 2004, anexa la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activi¬tăţii de întreprinzător, Legea nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă). [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://particip.gov.md/public/documente/119/ro_2631_12-Proiect-modifi-legisl-arme-2015.ro-cu-aviz-inter-repetat.doc

Regulamentul (UE) nr.258/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) şi de stabilire a măsurilor privind autorizaţiile de export, importul şi tranzitul pentru arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi muniţii. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2012, nr.L 94/1.

Sentinţa Judecătoriei sectorului Botanica, mun. Chişinău, din 05 decembrie 2012. Dosarul nr.1-555/14. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://www.jbt.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php? decision_key=45768DC6-907C-E411-8112-005056A5D154&case_title=Dosar-12-1-9349-12092014-9650

Sentinţa Judecătoriei sectorului Botanica, mun. Chişinău, din 21 martie 2014. Dosarul nr.1-460/13. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://www.jbt.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jb/get_decision_doc.php? decision_key=41DD43F1-12BF-E311-9DF1-005056A5D154&case_title=Dosar-12-1-6914-14082013-13856

Sentinţa Judecătoriei sectorului Buiucani, mun. Chişinău, din 03 iunie 2014. Dosarul nr.1-785/2014. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://www.jbu.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/get_decision_doc.php? decision_key=410781E7-FEEA-E311-8E3E-005056A5D154&case_title=Dosar-14-1-3004-25032014-12155

Sentinţa Judecătoriei sectorului Buiucani, mun. Chişinău, din 11 septembrie 2015. Dosarul nr.1-1192/2015. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jbu.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/get_ decision_ doc.php?decision_key=9907D97A-4D58-E511-B888-005056A5D154&case_title=Dosar-14-1-6056-04062015-7246

Sentinţa Judecătoriei sectorului Centru, mun. Chişinău, din 03 decembrie 2015. Dosarul nr.1-374/15. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcn.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jcc/get_decision_ doc.php?decision_key=3E6D24B1-B899-E511-86A1-005056A5FB1A&case_title=Dosar-20-1-12099-04062015-6471

Sentinţa Judecătoriei raionului Cimişlia din 24 decembrie 2015. Dosarul nr.1-198/15. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcm.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jcm/get_decision_doc.php?decision_key= 0FA23E65-29AA-E511-A1AB-005056A5D154&case_title=Dosar-21-1-1970-30102015-928

Sentinţa Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chişinău, din 15 martie 2013. Dosarul nr.1-18/2013. [Accesat:

octombrie 2016] Disponibil: http://www.jci.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jci/get_decision_doc. php?decision_key=B764F2FE-678D-E211-A7A2-00215AE0035D&case_title=Dosar-22-1-4-02012012-11575

Sentinţa Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chişinău, din 09 decembrie 2015. Dosarul nr.1-412/2015. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jci.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jci/get_decision_doc.php? decision_key=C8788816-829E-E511-86A1-005056A5FB1A&case_title=Dosar-22-1-5106-28102015-2893

Sentinţa Judecătoriei raionului Criuleni din 12 septembrie 2014. Dosarul nr.1-259/14. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcr.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jcr/get_decision_doc.php?decision_key= D0D98F9C-463A-E411-8956-005056A5FB1A&case_title=Dosar-24-1-1559-12082014-3476

Sentinţa Judecătoriei raionului Criuleni din 22 iunie 2015. Dosarul nr.1-183/15. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jcr.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jcr/get_decision_doc.php?decision_key= 2873F339-E218-E511-A983-005056A5FB1A&case_title=Dosar-24-1-823-23042015-2089

Sentinţa Judecătoriei raionului Orhei din 25 aprilie 2016. Dosarul nr.1-113/2016. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jor.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jor/get_decision_doc.php?decision_key= 25F9F23B-B30A-E611-86A1-005056A5FB1A&case_title=Dosar-38-1-1455-11042016-1116

Sentinţa Judecătoriei raionului Taraclia din 4 noiembrie 2015. Dosarul nr.1-98/2015. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.jtrc.instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jt/get_decision_doc.php?decision_key= A6D65196-F082-E511-86A1-005056A5FB1A&case_title=Dosar-49-1-752-07092015-694

STATI, V. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insolvabilitate: Monografie. Chişinău: CE USM, 2003. 164 p. ISBN: 9975-70-240-6

STATI, V. Observaţii critice referitoare la modificările şi completările operate la 22.12.2014 în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.2, p.2-18. ISSN 1811-0770

БАРАНОВ, А.Д. Уголовная ответственность за неосторожные преступления в сфере оборота огнест¬ре-ль¬ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-дону, 2004. 27 c.

БИКЕЕВ, И.И. Ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Йошкар-Ола, 2000. 217 c.

БОЛОТОВА, Е.О. Небрежное хранение огнестрельного оружия (статья 224 УК РФ). B: Современное право, 2011, № 2, c.88-95. ISSN: 1991-6027

БОЛОТОВА, Е.О. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, ответственность: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2011. 28 c.

БОРОВИНСЬКИЙ, С.Б. Кримінальна відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів за законодавством деяких зарубіжних Країн. B: Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2012, № 3, c.485-491. ISSN 2078-3566

БОРОВИНСЬКИЙ, С.Б. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.264 КК України. B: Право і Суспільство, 2012, № 6, c.188-191. ISSN 2078-3736

БОРОВИНСКИЙ, С.Б. Уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов в законодательстве России и Украины: история и современность. B: Молодой ученый, 2013, № 1, c.261-264. ISSN: 2072-0297

БОРОВИНСЬКИЙ, С.Б. Уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов в законодательстве постсоветских стран. B: Legea şi Viaţa, 2013, nr.12, p.22-26. ISSN 1810-309X

ЕЖОВ, А.А. Уголовная ответственность за нарушение правил хранения оружия: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2007. 170 c.

ЗАДОЯН, А.А. Уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия. B: Актуальные проблемы Российского Права, 2011, № 3, c.179-192. ISSN 1994-1471

ИМАНБАЕВ, С.М. Особенности объективных признаков состава преступления, предусматривающего ответ¬ственность за небрежное хранение огнестрельного оружия. B: Международный научный журнал «Ғылым», 2010, № 3, c.24-27. ISSN 2306-451Х

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. B: Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1.

Кримінальний кодекс України. B: Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26.

ЛЕБЕДЕВ, А.Н. Ответственность за хищение, незаконное обладание и небрежное хранение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ по советскому уголовному праву: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1977. 17 c.

МАТЫШЕВСКИЙ, П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общес¬т-венного порядка и здоровья населения. Москва: Юридическая литература, 1964. 158 c.

МЕЛЕШКО, Г.С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (по материалам Ставропольского края): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов, 2004. 22 c.

РОГАТЫХ, Л.Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12 марта 2002 года № 5 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 года № 7. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2011. 28 c.

ТРОФИМОВ, С. Составы неосторожных преступлений в УК сформулированы небрежно. B: Российская юстиция, 2000, № 10, c.43-44. ISSN 0131-6761

Уголовный кодекс Республики Армения. [Accesat: 05 octombrie 2016] Disponibil: http://www.parliament.am/ legislation.php?sel=show&ID=1349〈=rus

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. [Accesat: 05 octombrie 2016] Disponibil: https://www.unodc.org/ tldb/pdf/ Azerbaijan_Criminal_Code_in_Russian_Full_text.pdf

Уголовный Кодекс Кыргызской Республики. [Accesat: 05 octombrie 2016] Disponibil: http://cbd.minjust.gov.kg/ act/view/ru-ru/568

Уголовный кодекс Республики Беларусь. B: Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999, № 24.

Уголовный кодекс Республики Грузия. [Accesat: 05 octombrie 2016] Disponibil: https://matsne.gov.ge/ka/ document/download/16426/143/ru/pdf

Уголовный кодекс Республики Таджикистан. [Accesat: 05 octombrie 2016] Disponibil: https://www.unodc.org/ tldb/pdf/TAJ-CriminalCode.pdf

Уголовный кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации №63-ФЗ от 13 июня 1996 г., принят Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., введен в силу с 1 января 1997. B: Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996, № 25.

Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. B: Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, №40.

Уголовный кодекс Туркменистана. [Accesat: 05 octombrie 2016] Disponibil: https://www.unodc.org/tldb/pdf/ TurkmenistanCriminalCode_Russian.pdf

Уголовный кодекс Республики Узбекистан. B: Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995, № 1.

Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма, 2008. 1006 c. ISBN 978-5-468-00175-2

СИВЦОВА, Л.И. Небрежное хранение огнестрельного оружия: Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2002. 22 c.

СИВЦОВА, Л.К. Ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия: анализ действующего законодательства. B: Российский следователь, 2003, № 9, c.18-21. ISSN 1812-3783

ШИРКИН, А.И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия незаконному обороту оружия в Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юри¬д謬ческих наук. Казань, 2008. 23 c.

Case of Tyrer versus The United Kingdom. Judgment of 25 April 1978. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57587

Case of Sergey Zolotukhin versus Russia. Judgment of 10 February 2009. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91222

Case of Ruotsalainen versus Finland. Judgment of 16 June 2009. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92961

Case of Bayatyan versus Armenia. Judgment of 07 July 2011. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105611

Case of Del Río Prada versus Spain. Judgement of 21 October 2013. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127697

Case of Igor Pascari versus The Republic of Moldova. Judgment of 30 August 2016. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165952

Criminal Code of Estonia. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: https://www.unodc.org/res/cld/document/ estonia-criminal-code-as-amended-2013_html/Estonia_Criminal_Code_as_amended_2013.pdf

Criminal Code of Hungary. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.legislationline.org/download/ action/download/id/5619/file/HUngary_Criminal_Code_of_2012_en.pdf

Criminal Code of Finland. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://www.legislationline.org/download/ action/download/id/4723/file/Finland_CC_1889am2012_en.pdf

Criminal Code of Lithuania. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: https://www.unodc.org/res/cld/document/ltu/ criminal_code_of_lithuania_html/Lithuania_Criminal_Code_2000_as_amd_2010.pdf

Criminal Code of Latvia. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/ documents/untc/unpan018405.pdf

LAROUER, Ch.J. In the Name of Sovereignty? The Battle over In Dubio Mitius Inside and Outside the Courts. Cornell Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers. 2009, Paper 22. [Accesat: 10 octombrie 2016] Disponibil: http://scholarship.law.cornell.edu/lps_clacp/22

LETSAS, G. The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and Legitimacy. In: FØLLESDAL A., PETERS B., ULFSTEIN G. (eds.). Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p.106-141. ISBN 978-1-107-02444-1

MARSCHALL, K., VLCEK, A. „In dubio mitius” als Auslegungsgrundsatz im neuen Strafrecht. In: Österreichische Juristen-Zeitung, 1974, nr.29, p.389-396. ISSN: 0029-9251


Refbacks

  • There are currently no refbacks.