REFLECŢII PRIVIND ROLUL FORMĂRII PROFESIONALE A FACTORILOR RESPONSABILI DE SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Ioan POPESCU

Abstract


În articol este cercetată formarea profesională a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă în România. În acest context s-a făcut referire la legislaţia naţională, la legislaţia europeană ce trateză această temă. De asemenea, au fost analizate metodele şi procedeele moderne ce ţin de educarea şi formarea profesională care, ca urmare, trebuie să asigure însuşirea unor cunoştinţe avansate, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în siguranţă. S-a făcut referire la consecinţele accidentelor de muncă, care pot invoca vătămări violente ale organismului lucrătorilor, afectări ale stării de sănătate, afectări ale mediului înconjurator, producerea unor pagube materiale, pierderi de imagine pentru firme etc.

REFLECTIONS ON PROFESSIONAL FORMATION ROLE OF RESPONSIBLE FACTORS FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK

This article investigates the professional formation of persons responsible for safety and health at work in Romania. In this context there was made reference to national and European legislation that treats this subject. Also were analyzed modern methods and techniques related to education and training, that should ensure as a result acquiring advanced knowledge required for fulfilling their duties safely. Here was also mentioned the consequences of accidents at work that can invoke violent injuries of the employees’ body, impairment of health, impairment of the environment, property damage, loss of image for companies, etc.


Keywords


accidents, occupational disease, health and safety at work, training, risk assessment, protection measures.

Full Text:

PDF

References


Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (2014-2020), Comisia Europeană, Bruxelles, 6.6.2014 COM(2014) 332 final, p.5, http://www.inspectmun.ro/site/1_RO_ACT_part1_v2.pdf

Directiva 89/391/CEE. În: Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), 1989, nr.183.

Legea României nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. În: Monitorul Oficial, 2014, nr.110.

Hotărârea Guvernului României nr.1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă. În: Monitorul Oficial, 2014, nr.110.

Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. În: Monitorul Oficial, 2014, nr.110.

Соnvеnţiа О.I.M. nr.155 din 1981 privind sесuritаtеа şi sănătаtеа luсrătоrilоr şi mеdiul dе munсă.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.