OBIECTUL JURIDIC AL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA ART.290 ŞI 291 CP RM

Angela SERBINOV

Abstract


În prezentul demers ştiinţific se pune în discuţie obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute la art.290 şi 291 CP RM. Astfel, este identificat obiectul juridic general, obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al acestor infracţiuni. Analizei este supus conţinutul noţiunii „securitate publică” în calitate de valoare socială fundamentală lezată prin comi­terea infrac­ţiu­nilor prevăzute la art.290 şi 291 CP RM, aflându-se în derivaţie organică cu obiectul juridic special al respectivelor infracţiuni. S-a arătat că securitatea publică este o stare de fapt inerentă unei colectivităţi umane prin care se asigură liniştea în sânul societăţii. S-a demonstrat că prin comiterea infracţiunilor analizate se atentează asupra drep­turilor şi intereselor unui grup de persoane, dar nu asupra drepturilor şi intereselor unei singure persoane.

LEGAL OBJECT OF OFFENCES PROVIDED BY ARTICLES 290 AND 291 PC RM

In the carried out study is put in question legal object of offences provided by articles 290 and 291 PC RM. Thus, general legal object, generic legal object and specific legal object is identified. An important aspect analyzed is formed determination of “public security” as the fundamental social value injured by the offences provided to in articles 290 and 291 PC RM, being in the organic branch with special legal object of these crimes. It has been demonstrated that public security is a fact inherent in a human collectivity that ensures peace in the bosom of society. It has been demonstrated that the analyzed crimes encroaching on the rights and interests of a group of people, but not on one person.


Keywords


security, public security, public order, illegal operations, firearm, ammunitions, careless storage, illicit trafficking with weapons.

Full Text:

PDF

References


BRÎNZA, S. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului. Chişinău: Tipografia Centrală, 2005. 675 p.

MITRACHE, C., MITRACHE, C. Drept penal român. Partea Generală. Bucureşti: Universul juridic, 2014.

BASARAB, M. Drept penal. Partea Generală. Vol.I. Bucureşti: Lumina LEX, 1997. 480 p.

COPEŢCHI, ST., HADÎRCA, I. Calificarea infracţiunilor. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 352 p.

ТИХИИ, В.П. Ответственность за преступления против общественной безопасности: Учебное пособие. Харьков: Юридический институт, 1984. 68 c.

Codul penal al Republicii Moldova din 24.03.1961. În: Вештиле Советулуй Супрем ал РСС Молдовенешть, 1961, nr.10.

Dicţionar Explicativ al Limbii Române / Sub redacţia I.Coteanu, L.Seche, M.Seche. Bucureşti: Univers enciclopedic, 1998. 1194 p.

КРАВЦОВ, А.И. Незаконные действия с оружием: теоретические аспекты и проблемы законодательного описания их составов: на материалах практики судов Саратовской области: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар, 2007. 24 c.

ШЕСЛЕР, А.В., СМИРНОВ, И.О. Характеристика объекта как элемента состава преступления, предусмотренного статьей 208 Уголовного кодекса Российской Федерации. B: Юридическая наука и правоохранительная практика, 2013, №3(25), c.61-67.

ДРОЖЖИНА, Е.А. Общественная безопасность как объект преступления: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2015. 27 c.

СКОРОПУПОВ, Ю.И. Уголовно-правовые и криминологические вопросы борьбы с незаконными приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань, 2003. 24 c.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p.

MANEA, V. Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor. Chişinău: CEP USM, 2010. 292 p.

СУХАЧЕВ, И.Ю. О соотношении понятий „общественный порядок” и „общественная безопасность”. B: Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, 2009, №4 (51), c.8-12.

ЧУЧАЕВ, А.И., ГРАЧЕВА, Ю.В., ЗАДОЯН, А.А. Преступления против общественной безопасности: Учебно-практическое пособие. Москва: Проспект, 2010.

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea Specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p.

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, G., BERLIBA, V. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. (Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale). Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p.

Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Н. КУДРЯВЦЕВ, А.В. НАУМОВА. Москва: Спарк, 2002. 1040 c.

ТОРОПЫГИН, О.Ю. Уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, сбыт или ношение газового холодного оружия: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва. 2003. 22 c.

БИКЕЕВ, И.И. Ответственность за преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным обращением с материальными объектами повышенной опасности: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва. 2009. 34 c.

КОМИССАРОВ, В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против общественной безопасности по новому УК РФ. Москва: Кросна-Лекс, 1997. 159 c.

ИЖАЕВА, Ш.М., САВЕЛЬЕВ, Р.В. Бандитизм в системе преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Пятигорск: Рекламно-информационное агентство, 2009. 58 c.

КОМИССАРОВ, В.С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности (понятие, система, общая характеристика): Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва, 1997. 364 c.

УСТИНОВА, Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм. Москва: Интел-Синтез, 1997. 181 c.

СОКОЛОВ, А.Ф. Преступления в сфере оборота оружия, ст. 222, 223 УК РФ: проблемы юридической техники и дифференциации ответственности: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ижевск, 2002. 12 c.

МАЛКОВ, В.Д. Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. Москва, 1971. 238 c.

БАШИЛОВ, В.В. Борьба с организованными формами преступного оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Уголовно-правовой и кримино-ло¬гический аспекты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2000. 22 c.

ЗАГАЙНОВА, Ю.В. К вопросу о понятии незаконного оборота оружия. B: Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, 2012, №3 (62), c.36-41.

ГРИГОРЯН, Т.Л. Противодействие незаконному обороту оружия: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург, 2005. 22 c.

ДИКАЕВ, С.У. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Учебное пособие. Уфа, 1998. 421 c.

МАТЫШЕВСКИЙ, П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общес¬т-венного порядка и здоровья населения. Москва: Юридическая литература, 1964. 159 c.

КРЫЛОВА, Е.С. Дифференциация уголовной ответственности за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с учетом предмета преступления. B: Вестник Казанского юридического института МВД России, 2012, №2(8), c.32.

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Oсобенная. Том II. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 592 c.

DAN, E.I., ŞULEA, C., CERNEA, V. et. al. Infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor. În: Academica Science Journal, 2012, nr.1(1), p.90-96.

КАРАХАНОВ, А.Н. Уголовная ответственность за незаконные действия с оружием, предусмотренные статьей 222 УК РФ: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2002. 24 c.

КАЦ, Е.А. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Красноярск, 2005. 25 c.

ШИРКИН, А.И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия незаконному обороту оружия в Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань, 2008. 24 c.

КОКИН, Д.М. Некорыстный оборот оружия: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург, 2015. 24 c.

DONGOROZ, V., IOSIF, F., KAHANE, S. et. al. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea Specială. Vol.IV. Bucureşti: ALL Beck, 2003. p.291. 936 p.

РОГАТЫХ, Л.Ф. Незаконный оборот оружия. Санкт-Петербург. 1998. 40 c.

MACARI, I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Specială. Chişinău: CE USM, 2003. 509 p.

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011. 1062 p.

PĂVĂLEANU, V. Drept penal special. Curs universitar (conform noului Cod penal). Bucureşti: Universul Juridic, 2014.

LOGHIN, O., TOADER, T. Drept penal român. Partea specială. Ediţia a IV-a. Bucureşti: Şansa, 2001.

Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под ред. Е.Л. СТРЕЛЬЦОВА. Харьков: Одиссей, 2008. 872 c.

ЗАЙЦЕВА, Е.В. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному обороту оружия и его применению при совершении преступлений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск, 2014. 214 c.

ДЕРБОК, З.Г. Специальные виды хищения и вымогательства: проблемы криминализации и перспективы оптимизации их законодательного описания: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар, 2014. 236 c.

Legea cu privire la regimul armelor, nr.130, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 08.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.222-227.

БАГРОВА, О.Л. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2004. 28 c.

ТОРОЗОВА, Е.А. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: проблемы систематизации правового регулирования. B: Общество и право, №3 (40), 2012, c.168-171.

КУДАШОВ, В.Н. Системный подход к совершенствованию уголовно-правовых норм об ответственности за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. B: Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, №1, 2014, c.383-384.

BRÎNZA, S. Raportul dintre noţiunile „patrimoniu” şi „proprietate” în contextul apărării penale. În: Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice” Vol.I. Chişinău: CEP USM, 2003, p.102-109.

BOTEZATU, IG. Răspunderea penală pentru escrocherie: Material didactico-ştiinţific. Chişinău: CEP USM, 2010. 302 p.

SELEVESTRU, I. Răspunderea penală pentru delapidarea averii străine. Chişinău: CEP USM, 2015. 311 p.

СИВЦОВА, Л. Ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия: анализ действующего законодательства http://guns.allzip.org/topic/6/197480.html (Accesat: 20.10.2016)

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. МОЗЯКОВА. Москва: Экзамен, 2004. 912 c.

ЗАДОЯН, А.А. Уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия. B: Актуальные проблемы российского права, 2011, №3, c.179-192.

Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И.Я. КОЗАЧЕНКО, З.А. НЕЗНАМОВА, Г.П. НОВОСЕЛОВА. Москва: НОРМА-ИНФРА, 2001. 960 c.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М. ЛЕБЕДЕВА, А.Н. ИГНАТОВА, Ю.А. КРАСИКОВА. Москва: Норма, 2005. 896 c.

НАУМОВ, А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. В двух томах. Т. 2. Особенная часть. Москва: Юридическая литература. 2004. 832 c.

Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л.Д. ГАУХМАНА, С.В. МАКСИМОВА. Москва: ЭКСМО, 2005. 704 c.

Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277 din 18.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44.

Sentinţa Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chişinău, din 15 martie 2013. Dosarul nr.1-18/2013 http://www.jci.instante.justice.md (Accesat: 22.10.2016)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.