PRACTICAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR: MODALITATEA NORMATIVĂ SPECIFICATĂ LA LIT.B) ART.125 DIN CODUL PENAL

Gheorghe ULIANOVSCHI, Denis BĂBĂLĂU

Abstract


În cadrul analizei realizate în acest articol se stabileşte că, în prezenţa modalităţii prevăzute la lit.b) art.125 CP RM, fapta prejudiciabilă adoptă forma acţiunii. Se arată că situaţiile prevăzute la alin.2 şi 3 art.10 al Legii cu privire la antre­pre­noriat şi întreprinderi urmează a fi disociate de situaţia consemnată la alin.1 art.10 al aceleiaşi legi. Se demonstrează că articolul 241 CP RM (coroborat cu lit.b) art.125 CP RM) se află într-o relaţie de concurenţă dintre parte şi întreg cu art.242 CP RM. Se ajunge la concluzia că ipoteza privind desfăşurarea unor genuri de activitate, permise în mod exclusiv întreprin­derilor de stat, nu se regăseşte în dispoziţia de la lit.b) art.125 CP RM şi, implicit, în dispoziţia de la art.241 CP RM. Se relevă că răspunderea pentru desfăşurarea unor genuri de activitate, permise în mod exclusiv între­prin­­derilor de stat, poate fi doar cea stabilită de alin.4 art.10 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Se argumentează că desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără licenţă nu se regăseşte în dispoziţia de la lit.b) art.125 CP RM. În astfel de cazuri, răspunderea se aplică în baza alin.(4) art.263 din Codul contravenţional. În asemenea cazuri, nu este exclusă nici aplicarea unei norme care este specială în raport cu alin.(4) art.263 din Codul contravenţional (de exemplu: lit.l) art.169, art.179, alin.(1)-(3) art.197, 248, alin.(2) art.2771, alin.(2) art.284, alin.(1) art.2932 sau altele din Codul contravenţional). De asemenea, poate fi aplicat art.214 sau 2456 CP RM. Nu în ultimul rând, se stabileşte: calificarea desfăşurării activităţii de întreprinzător fără licenţă în baza art.241 CP RM (coroborat cu lit.b) art.125 CP RM) ar însemna nu altceva decât aplicarea prin analogie a legii penale, interzisă de alin.(2) art.3 CP RM.

THE ILLEGAL PRACTICE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: THE NORMATIVE PROCEEDING REFERRED TO AT LETT.B) ART.125 OF THE PENAL CODE

Within this article, as a result of the performed analysis, it is established that, in the presence of the normative proceeding provided by lett.b) art.125 PC RM, the prejudicial act of the offence in question is committed through the mean of action. It is shown that the situations referred to at par.2 and par.3 art.10 of the Law on entrepreneurship and enterprises are to be considered separately from the situation recorded at par.1 art.10 of the same law. It is argued that art.241 PC RM (in conjunction with lett.b) art.125 PC RM) is in competition of part and whole with art.242 PC RM.
On this issue, it is concluded that the possibility of conducting certain types of activities, allowed exclusively for state enterprises, is not provided by the provision of lett.b) art.125 PC RM, and thus is not provided by the provision of art.241 PC RM as well. It is pointed out that the liability for conducting certain types of activities, allowed exclusively for state enterprises, can only be established under par.4 art.10 of the Law on entrepreneurship and enterprises. It is argued that the act of conducting unlicensed entrepreneurial activity is not specified in the provision of lett.b) art.125 PC RM. In such cases, the liability is established under par.(4) art.263 of the Contravention Code. Also, we cannot rule out the possibility of applying a special norm in relation to par.(4) art.263 of the Contravention Code (e.g.: lett.l) art.169, art.179, par.(1)-(3) art.197, art.248, par.(2) art.2771, par.(2) art.284, par.(1) art.2932 or other articles of the Contravention Code). We can also apply art.214 or art.2456PCRM. Finally, but not least important, within this article it is pointed out that the qualification of the act of conducting unlicensed entrepreneurial activity under art.241 PC RM (in conjunction with lett.b) art.125 PC RM) would only mean to apply by analogy the penal legislation, which is withheld under the provision of par.(2) art.3 PC RM.


Keywords


the objective side, action, inaction, entrepreneurial activity, illegal practice, registration, re-registration.

Full Text:

PDF

References


HOTCA, M.A. Codul penal. Comentarii şi explicaţii. Bucureşti: C.H. Beck, 2007, 1593 p. ISBN (10) 973-115-001-3; ISBN (13) 978-973-115-001-7

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015, 1300 p. ISBN 978-9975-53-468-0

ROŞCA, N., BAIEŞ, S. Dreptul afacerilor. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004, 456 p. ISBN 9975-78-355-4

СТРОКИНА, О.Н. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. B: Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2005, том 1, c.459-462.

Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. М.І. Бажанова , В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 544 c. ISBN 966-667-159-X

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.59-60.

ROŞCA, N., BAIEŞ, S. Dreptul afacerilor. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 456 p. ISBN 9975-78-355-4

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.79-80.

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală. 1300 p.

ISBN 978-9975-53-468-0

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности», № 6 от 28 июня 2001 г. B: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001, № 68.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», № 23 от 18 ноября 2004 г. [Accesat: 29.07.2016] Disponibil: https://rg.ru/2004/12/07/otmyvanie-dok.html

Кримінальний кодекс України. B: Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26.

ДУДОРОВ, О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. Київ: Юридична практика, 2003. 924 c. ISBN 966-8042-02-6

Кодекс України про адміністративні правопорушення. B: Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до № 51.

Krimināllikums. In: Latvijas Vēstnesis, 1998, no.199/200.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. [Accesat: 29.07.2016] Disponibil: http://www.skelbimas.lt/istatymai/ baudziamasis_kodeksas.htm

Kriminaalkoodeks. [Accesat: 29.07.2016] Disponibil: https://www.riigiteataja.ee/akt/77448

Кривичниот законик. In: Службен весник на Република Македонија, 1996. № 37.

The Criminal Code of Mongolia. [Accesat: 29.07.2016] Disponibil: http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwemon.htm

STATI, V. Infracţiuni economice: Note de curs. Chişinău: CEP USM, 2016. 530 p. ISBN 978-9975-71-520-1

SÎRBU, N. Răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de întreprinzător: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2012, p.98.

Ibidem, p.95.

Уголовный кодекс РСФСР. B: Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, № 40.

ШАНЦЕВ, С., КОРЕНЕВ, А. Незаконное предпринимательство и другие формы запрещенной деятельности. B: Законность, 2000, № 10, c.28-30.

СТРОКИНА, О.Н. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. B: Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2005, том 1, p.459-462.

ШАНЦЕВ, С., КОРЕНЕВ, А. Незаконное предпринимательство и другие формы запрещенной деятельности. B: Законность, 2000, № 10, c.28-30.

ROŞCA, N., BAIEŞ, S. Dreptul afacerilor. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 456 p. ISBN 9975-78-355-4

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.59-60.

BULAI, C. Manual de drept penal. Partea Generală. Bucureşti: ALL, 1997, 647 p. ISBN 973-9229-74-3

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108.

ЕФИМЕНКО, И.А. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск, 2006, р.15.

АРКУША, Л.И. Характеристика преступлений, связанных с незаконным занятием предпринимательской деятельностью. [Accesat: 29.07.2016] Disponibil: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1501

Hotărârea Judecătoriei sectorului Centru, mun. Chişinău, din 03.02.2016, cu privire la cauza contravenţională. Do-sarul nr.4-53/2016. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://www.jcn.instante.justice.md

Hotărârea Judecătoriei sectorului Centru, mun. Chişinău, din 24.03.2016, cu privire la cauza contravenţională. Do-sarul nr.4-54/2016. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://www.jcn.instante.justice.md

Hotărârea Judecătoriei sectorului Centru, mun. Chişinău, din 15.03.2016, cu privire la cauza contravenţională. Do-sarul nr.4-254/2016. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://www.jcn.instante.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 21.03.2016. Dosarul nr.4r­754/16. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 01.07.2015. Dosarul nr.4r­1516/15. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 11.09.2014. Dosarul nr.4r­2114/14. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 05.08.2015. Dosarul nr.4r­2655/14. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 25.05.2015. Dosarul nr.4r­1253/15. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 30.04.2015. Dosarul nr.4r­1255/15. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 17.08.2015. Dosarul nr.4r­2120/15. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 15.07.2015. Dosarul nr.4r­2166/15. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 15.07.2015. Dosarul nr.4r­2261/15. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 12.11.2015. Dosarul nr.4r­3128/15. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 20.10.2015. Dosarul nr.4r­3057/15. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://ca.justice.md

Уголовный кодекс Республики Армения. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://www.parliament.am/legislation. php?sel= show&ID=1349〈=rus

STATI, V. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător (art.241 CP RM): aspecte teoretice şi practice. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2014, nr.3, p.279-289. ISSN 1814-3199

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea Specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8

SPALATU, V. Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de practicare ilegală a acti¬vi¬tăţii de întreprinzător: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2011, p.73.

Ibidem.

Вештиле Советулуй Супрем ал РССМ, 1985, № 3.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38.

IACUBOI, V. Necesitatea apărării penale a relaţiilor sociale cu privire la licenţiere. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2007, nr.3, p.134-138. ISSN 1857-2081

Вештиле Советулуй Супрем ал РССМ, 1961, № 10.

STATI, V. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător (art.241 CP RM): aspecte teoretice şi practice. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2014, nr.3, p.279-289. ISSN 1814-3199

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 125 lit.b) din Codul penal, a articolelor 7 alin.(7), 39 pct.5), 313 alin.(6) din Codul de procedură penală şi a unor prevederi din articolele 2 lit.d) şi 16 lit.с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=858&t=/Media/Noutati/Atragerea-la-raspundere-penala-in-lipsa-prevederilor-legale-neconstitutionala-Sesizarea-37g2016

Sentinţa Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chişinău, din 22.04.2013. Dosarul nr.1-118/2013. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://www.jci.instante.justice.md

Sentinţa Judecătoriei mun. Bălţi din 13.05.2016. Dosarul nr.1-870/2014. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://www.jbl.instante.justice.md

Sentinţa Judecătoriei mun. Bălţi din 16.08.2011. Dosarul nr.1-608/2011. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://www.jbl.instante.justice.md

Sentinţa Judecătoriei mun. Bălţi din 07.09.2011. Dosarul nr.1-533/2011. [Accesat: 30.07.2016] Disponibil: http://www.jbl.instante.justice.md

IACUBOI, V. Necesitatea apărării penale a relaţiilor sociale cu privire la licenţiere. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2007, nr.3, p.134-138. ISSN 1857-2081

СТРОКИНА, О.Н. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. B: Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2005, том 1, c.459-462

ШАНЦЕВ, С., КОРЕНЕВ, А. Незаконное предпринимательство и другие формы запрещенной деятельности. B: Законность, 2000, № 10, c.28-30.

ПЛОТНИКОВ, С.А. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2003, c.22-23.

АИСТОВА, Л.С. Незаконное предпринимательство и смежные составы. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2005. 124 c.

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. Коробеева. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 303 c. ISBN 5-94201-003-X

СЮЙ, ЧЖИЧАН. О незаконном предпринимательстве по Уголовному кодексу КНР. B: Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права, 2010, № 3, c.89-90.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.