POLITICI FAMILIALE CU CONSECINŢE DEMOGRAFICE

Maria BULGARU, Oleg BULGARU

Abstract


În articol sunt analizate unele măsuri de politici familiale cu consecințe asupra deciziei cuplurilor de a naşte copii, ce ţin în special de beneficiile părinteşti în primii ani de viaţă ai copilului (concediul de maternitate, paternitate, concediul parental), serviciile de îngrijire a copilului (creşe, grădiniţe etc.), îmbinarea obligațiilor familiale și profesionale etc. În text sunt integrate rezultatele cercetării sociologice „Comportamentul reproductiv al femeilor din Republica Moldova”, realizate în decembrie 2015 de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova în par­teneriat cu Universitatea Carol din Praga (Republica Cehă).

Investigația efectuată permite autorilor să concluzioneze că politicile familiale din Republica Moldova sunt axate prioritar pe suportul economic/financiar, considerat a fi şi o sursă de stimulare a natalităţii. Un şir de subiecte importante, condiţionate de provocările socioeconomice și demografice contemporane, ocupă până ce un loc periferic pe agenda politică a statului nostru.

FAMILY POLILICIES WITH DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES

In this article some of the measures of the family policies with the consequences on the decision of couples to give birth to children, related, in particular, to the parental care benefits during the first years of child's life (maternity/paternity/ parental leave), childcare services (nurseries, day care, kindergartens, etc.), combining family and professional obligations, etc. are analyzed. In the text, the results of the sociological research "The Reproductive Behavior of Women inMoldova", conducted in December 2015 by the Faculty of Sociology and Social Work, State University of Moldova, in partnership with theCharlesUniversity inPrague,Czech Republic, with the financial support of the Czech Development Agency are integrated.

This study allows the authors to conclude that family policies in theRepublicofMoldovaare focused primarily on the economic/financial support considered being also a source for stimulating the birth rate. A number of important topics, conditioned by contemporary socio-economic and demographic challenges, occupy currently a peripheral place on the political agenda of our country.


Keywords


maternity leave, paternity leave, parental leave, childcare services, reconciliation of work and private life, reproductive behavior.

Full Text:

PDF

References


BULGARU, M., BULGARU, O. Politici familiale cu impact asupra comportamentului reproductiv. În: Studia Uni-versitatis (Seria Ştiinţe Sociale), 2016, nr.8 (98), p.3-13. ISSN 1814-3199

GAUTHIER, A.H., ATZIUS, J.H. Family benefits and fertility: An econometric analysis. In: Population studies. 1997, no.51(3), p.295-306. ISSN 0032-4728

DIRK, J. van de KAA. The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries. [Accesat: 21.01.2017] Disponibil: http://virtualpostgrados.unisabana.edu.co/pluginfile.php/163483/mod_resource/content/5/kaa(1)%20second% 20demographic%20transition.pdf

Legea privind prestațiile sociale pentru copii, nr.315 din 23.12.2016. [Accesat: 27.01.2017] Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=368464

BULGARU, M., CHISTRUGA, I. Familia tânără: aspecte ale adaptării la societatea în schimbare. Chișinău: CEP USM, 2015. 452 p. ISBN 978-9975-71-720-5

Reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie: rezultatele cercetării statistice, trimestrul II, 2010. [Accesat: 26.01.2017] Disponibil: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Reconcilierea/Reconcilierea_ 2010.pdf

GHEȚĂU, V. Declinul demografic și viitorul populației României. O perspectivă din anul 2007 asupra populației României în secolul 21. Buzău: Alpha MDN, 2007. 74 p. ISBN 978-973-7871-88-6

Învățământul preșcolar și protecția copilului în Europa: eliminarea inegalităților sociale și culturale. EACEEA, 2009. 194 p. ISBN 978-92-9201-020-1

POPESCU, C. Reforma concediului de îngrijire a copiilor de vârsta 0-3/3-6 ani: mai scurt, mai bine plătit, urmat de servicii bune de creșă/grădiniță. Chișinău: „Expert-Grup”, 2015, p.10-11, 15-16. [Accesat: 11.02.2017] Disponibil: http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/1445_3194dc9f62bf87e7df42267b47d2e7ee

Raport social anual 2015. Chișinău: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 2015. [Accesat: 25.01.2017] Disponibil: http://www.mmpsf.gov.md/sites/default/files/document/attachments/rsa2015.pdf

Manual pentru abordarea integratoare a egalității de gen în politicile de ocupare a forței de muncă, incluziune socială și protecție socială. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene, 2008. 42 p. ISBN 978-92-79-09281-7

BĂLUŢĂ, O. (coord.), IANCU, A., DRAGOLEA, A. Parteneri egali. Competitori egali. București: Maico, 2007. 217 p. ISBN 978-973-7620-11-8

Reconciliation of work and family life and collective bargaining in the European Union. [Accesat: 22.01.2017] Disponibil: http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef0606en.pdf

Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020. [Accesat: 24.01.2017] Disponibil: http://lex.justice.md/md/353459/

Work-life balance: Echilibrul dintre viața personală și cea profesională. [Accesat: 22.01.2017] Disponibil: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/1393/Work-life-balance:-Echilibrul-dintre-viata-personala-si-cea-profesionala

THÉVENON, O. Increased Women’s Labour Force Participation in Europe: Progress in the Work-Life Balance or Polarization of Behaviours? In: Population, JSTOR, 2009, 64(2), p.235-272. [Accesat: 22.01.2017] Disponibil: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00439108/document

ЧЕРНОВА, Ж.В. Баланс семьи и работы: политика и индивидуальные стратегии матерей. В: Журнал иссле-дований социальной политики, 2012, Том 10, № 3, c.295-308.

Educația în Republica Moldova. Publicație statistică, 2013/2014. Chișinău: BNS, 2014. [Accesat: 24.01.2017] Disponibil: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatia_RM_2014.pdf

Moldova are nevoie de o legislație îmbunătățită care va încuraja dezvoltarea serviciilor de creșă. [Accesat: 24.01.2017] Disponibil: http://palihovici.pldm.md/index.php?pag=news&id=255&rid=721&l=ro

Reconciliation of work and private life: A comparative review of thirty European countries. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 94 p. ISBN 92-79-00053-5 [Accesat: 24.01.2017] Disponibil: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2488&langId=en

PETROVAI, D. Eficientă în viața profesională și în cea personală. Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2006. [Accesat: 24.01.2017] Disponibil: http://www.cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/Eficienta-in-viata-profesionala-si-in-cea-personala.pdf

LARSEN, T.P. Work and Care Strategies of European Families: Similarities or National Differences? In: Social Policy an Administration. 2004, vol.38, no 6, p.654-677. ISSN 1467-9515


Refbacks

  • There are currently no refbacks.