O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA INCRIMINĂRII FAPTEI DE VÂNAT ILEGAL SĂVÂRȘITE CU FOLOSIREA SITUAȚIEI DE SERVICIU

Sergiu BRÎNZA, Vladislav MANEA

Abstract


Prezenta investigație se axează pe analiza Proiectului nr.2854/2016, dar și a art.233 CP RM. Analiza efectuată de­monstrează prezența unor imperfecțiuni atât în art.233 CP RM, cât și în Proiectul nr.2854/2016. Se relevă că, în contextul infracțiunii prevăzute la art.233 CP RM, ipoteza folosirii situației de serviciu ar putea îndeplini doar rolul de circumstanță agravantă. Or, funcția unei circumstanțe agravante este de a diferenția răspunderea penală. Ipoteza folosirii situației de serviciu presupune prezența unui subiect special: persoana cu funcţie de răspundere sau persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală. În prezența celorlalte ipoteze prevăzute în dispoziția art.233 CP RM subiectul nu posedă o calitate specială. Spre deosebire de o persoană oarecare, persoana cu funcţie de răspundere sau persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală poate crea mai ușor condițiile ce ar facilita săvârșirea infracțiunii de vânat ilegal. În afară de aceasta, săvârșind infracțiunea de vânat ilegal cu folosirea situației de serviciu, persoana cu funcţie de răspundere sau persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală abuzează de încrederea pe care i-a acordat-o statul sau organizația nestatală. În mod regretabil, legiuitorul a ignorat toate aceste argumente, echivalând în art.233 CP RM gradul de pericol social al ipotezei de folosire a situației de serviciu cu gradul de pericol social al celorlate ipoteze prevăzute de acest articol. Proiectul nr.2854/2016 nu are menirea să repare această imperfecțiune a art.233 CP RM. Eventuala adoptare a acestui proiect ar genera pericolul unei interpretări neuniforme a art.233 CP RM, ceea ce ar putea duce la erori grave în practica judiciară. În scopul perfecționării legii penale, studiul de față se încheie cu formularea unei recomandări de lege ferenda.

A NEW APPROACH WITH REGARD TO THE CRIMINALIZATION OF THE OFFENCE OF ILLEGAL HUNTING BY MISUSE OF POSITION

This investigation is dedicated to the analysis of the Draft Law No.2854/2016, as well as of art.233 PCRM.As a result of the analysis there were discovered a series of flaws in both art.233 PC RM and the Draft Law No.2854/2016. It is established that, with regard to the offence referred to in art.233 PC RM, the hypothesis of misuse of position could act only as an aggravating circumstance. Either, the role of the aggravating circumstances is to differentiate the penal liability. Or, the hypothesis of misuse of position requires the presence of a special subject: the person in a position of responsibility or the person who manages a commercial, public or other non-governmental organization. With regard to the other hypotheses set forth by the provision of art.233 PC RM, in those cases the subject does not have a special quality. Unlike an ordinary person, the person in a position of responsibility or the person who manages a commercial, public or other non-governmental organization could much more easily create the conditions that would facilitate the perpetration of the offence of illegal hunting. In addition, by perpetrating the offence of illegal hunting by misuse of position, the person in a position of responsibility or the person who manages a commercial, public or other non-gover­nmental organization, abuses the trust bestowed in him/her by the state or the non-governmental organization. Regrettably, with regard to the hypotheses set forth by the provision of art.233 PC RM, the legislature has ignored all these arguments and considered the level of social danger posted by the hypothesis of misuse of position as equivalent to the level of social danger posted by the other hypotheses of the article. Draft Law No.2854/2016 is not intended to fix this flaw of art.233 PCRM.The eventual adoption of the draft law in question would entail a future precedent of inconsistent interpretations of art.233 PC RM, which could lead to grave judicial errors in the judicial practice. To improve the penal law, this study concludes with the formulation of suggestions of a ferenda law.


Keywords


illegal hunting; misuse of position; the person in a position of responsibility; the person who manages a commercial, public or other non-governmental organization; public body; dignitary; alternative normative approach.

Full Text:

PDF

References


Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative. [Accesat: 27.03.2017] Disponibil: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2854

Notă informativă la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative. [Accesat: 27.03.2017] Disponibil: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2854

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.23 din 28.06.2004 cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor. [Accesat: 27.03.2017] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=37

BĂBĂLĂU, D. Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016. 304 p. ISBN 978-9975-53-731-5

РОМАНЮК, С.Н. Сложные единичные преступления: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Тюмень, 2008. 22 c.

ПОПОВ, А.Н., ЗИМИРЕВА, Л.А., ФЕДЫШИНА, П.В. Объективная сторона состава преступления. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. 64 c.

МУСИНА, Р.Р. Составы преступлений с альтернативными признаками объективной стороны в истории уголовного законодательства советской и постсоветской России. B: Актуальные проблемы экономики и права, 2008, № 2, c.144-147. ISSN 2410-0390

КУЛИЧЕНКО, Н.Н. Уголовно-правовая оценка единичного сложного преступления: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск, 2006. 22 c.

ЧИКИН, Д.С. Сложные единичные преступления (уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации и законодательного конструирования): Aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар, 2013. 34 c.

POPESCU, D. Circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2015. 170 p.

STĂVILĂ, M. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2015. 197 p.

РОГОВА, Е.В. Правила построения квалифицирующих и привилегирующих признаков состава преступления. B: Пробелы в российском законодательстве, 2013, № 5, c.172-178. ISSN 2310-7049.

ПЛЕТЕНЕВА, Д.А. Совершение преступления с использованием служебных полномочий как признак ква¬ли-фицированного состава преступления. B: Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь: Tезисы докладов Международной научно-практической кон-ференции, посвященной Дню белорусской науки (Минск, 23 января 2009 г.). Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2009, c.270-271.

ПЛЕТЕНЕВА, Д.А. Квалифицирующие признаки преступления, относящиеся к личности виновного, и проблема индивидуализации наказания. B: Проблемы правоприменительной деятельности в Республике Беларусь: Материалы республиканской научной конференции (28-29 марта 2003г.), Ч.1. / Под ред. Р.Н. Ключко. Гродно: ГрГУ, 2003. c.314-317.

TĂNASE, A. Latura obiectivă a infracţiunii de trafic de fiinţe umane (art.165 CP RM). În: Revista Naţională de Drept, 2010, nr.11, p.18-33. ISSN 1811-0770

STATI, V., POPOV, R. Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fondurile externe, precum și delapidarea acestor mijloace în atenția legii penale a Republicii Moldova. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”, 2016, nr.8, p.219-230. ISSN 1814-3199

Proiectul de Lege nr.3410 din 2016 privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului. [Accesat: 27.03.2017] Disponibil: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3410


Refbacks

  • There are currently no refbacks.