CONSIDERAȚII RELATIVE LA CONCEPTUL DE ORDINE PUBLICĂ ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL PRIVAT

Victor VOLCINSCHI

Abstract


Articolul este consacrat analizei aspectelor definirii conceptului de ordine publică în dreptul internațional, corelației dintre conceptele de ordine publică de drept intern și de drept internațional privat și a funcțiilor sociale pe care le în­dep­linește fiecare din ele. Prin analiza reglementărilor legale, a practicii și a fondului doctrinar din domeniu sunt analizate condițiile invocării excepției de ordine publică în dreptul internațional privat, demonstrându-se în mod separat specificul invocării excepției de ordine publică în procedura de refuz al hotărârilor judecătorești străine și în procedura de refuz al sentințelor arbitrale străine.

CONSIDERATIONS REGARDING THE PUBLIC ORDER IN THE INTERNATIONAL PRIVATE LAW

Dedicated to the analysis of the issues of defining the concept of public order in the international law, the correlation between the concepts of public order of national law and private international law and of the social functions performed by each of them. By analyzing the legal regulations, the practice and the doctrine in the field, are being analyzed the conditions of invocation of public order exception in private international law, and demonstrated separately the specifics of invocation of the public order exception in the procedure of refusal of foreign judgments and in the procedure of refusal of foreign arbitral awards.


Keywords


public order, national law, private international law, foreign judgement, foreign arbitral award, procedure, jurisdiction, plaintiff, defendant, probation, extra legalization, apostille, recognition, refusal.

Full Text:

PDF

References


JUGASTRU, C. Considerații privind ordinea publică europeană. În: Analele Institutului de Istorie G.Barițiu din Cluj-Napoca. Series Humanistica, vol. IX, 2011, p.260. (2). Pagina 260 indică pagina „Analelor”, iar cifra din paran¬teze indică pagina lucrării autoarei C.Jugastru.

DELEANU, I., BUTA, G. „Ordinea publică” și „motivele de ordine publică” în apelul și recursul civil. In: Dreptul (România), 2012, nr.2, p.104 și urm.

ДАВЫДЕНКО, Д.Л. Десять интересных моментов касательно "публичного порядка" (ordre public) в международном частном и гражданском праве, пункт 2. pravo.ru/interpravo/practice/view/20972/ [Accesat: 20.01.2017].

БОГУСЛАВСКИЙ, М.М. Международное частное право. Москва: Юристъ, 1998, c.94. A se vedea și: BABĂRĂ, V. Drept internațional privat. Curs universitar. Ediția a V-a. Chișinău, 2016, p.96.

JACOTĂ, M.V. Drept internațional privat. Iași: Editura Fundației „Chemarea”, 1997, vol.I, p.230.

DIACONIȚĂ, Vl. Considerații despre ordinea publică de drept internațional privat român în materie contractuală. În: Studii și cercetări juridice europene. Conferința internațională a doctoranzilor. Ediția a 8-a. Timișoara, 2016, p.107 și urm.

JACOTĂ, M.V. Op.cit., p.230.

BABĂRĂ, V. Drept internațional privat. Curs universitar. Ediția a V-a. Chișinău, 2016, p.96.

BUGLEA, Cl.-P. (România). Ordinea publică în dreptul internațional privat – barieră rezonabilă în calea aplicării legii străine normal competente? În: „Rezumatele comunicărilor” la Conferința științifică internațională din 20-21 octombrie 2016 cu genericul „Dezvoltări recente în dreptul internațional privat”. Chișinău, 2016.

TORNBERG, I. (Finlanda). Dreptul internațional privat în arbitrajul internațional – necesitatea reconstrucției – în scopul protejării ordinii publice și a normelor imperative de drept ale statelor-națiune în arbitrajul comercial inter-național. În: „Rezumatele comunicărilor” la Conferința științifică internațională din 20-21 octombrie 2016 cu genericul „Dezvoltări recente în dreptul internațional privat”. Chișinău, 2016; MARINO, S. (Italia). Noile provocări în Teoria Dreptului Internațional Privat. În aceleași Rezumate ale comunicărilor de la aceeași conferință.

JUGASTRU, C. Op.cit., p.260 (2).

MAYER, P. Droit international privé. 6e édition. Paris: Montchrestien, 1998, no.205, p.136.

FILIPESCU, I.P. Op.cit., p.127-128.

Ibidem, p.132-133.

A se vedea: Hotărârea Plenului CSJ RM din 25.05.2016 de modificare și completare a Hotărârii Plenului CSJ nr.9 din 09.12.2013 „Privind practica aplicării de către instanțele judecătorești a legislației ce ține de recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a hotărârilor arbitrale străine”. În: Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 2016, nr.7 (248).

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Ediția 2015. Chișinău, 2015.

FILIPESCU, I.P., FILIPESCU, A.I. Tratat de drept internațional privat. București, 2009, p.113.

FILIPESCU, I.P. Op.cit., p.135-138.

Ibidem, p.136.

Ibidem, p.137.

ЛУНЦ, Л.М. Международное частное право. Москва, 1970, с.274-280. A se vedea în același sens și: БОГОСЛОВСКИЙ, М.М. Международное частное право. Москва: Юрист, 1998, с.94-95; Международное частное право: Учебник / Под редакцией проф. Г.К. Дмитриевой. Москва: Проспект, 2000, с.160-161.

A se vedea: Международное частное право / Под редакцией Г.К. Дмитриевой. Москва, 2000, c.161.

Ibidem.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-89, art.314.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-89, art.316, data intrării în vigoare 20.06.2008.

În: Tratate internaționale. Chișinău, 1999, vol.15, p.169-175.

În: Tratate internaționale. Chișinău, 1999, vol.14, p.36-43.

Ibidem, p.44-47.

Accesibil online la www.arbitration_iica.org [Accesat: 15.11.2016].

http/newyorkconvetion1958.org/index). [Accesat: 16.11.2016].

În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2016, nr.7 (248).

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-89.

A se vedea Hotărârea Plenului CSJ RM din 30.03.2015 cu privire la aplicarea de către instanțele de judecată a pre-vederilor legale la soluționarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părțile au încheiat convenția de arbitraj. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2015, nr.6 (215).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.