EXPUNERE PE MARGINEA UNOR AMENDAMENTE OPERATE ÎN HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE „CU PRIVIRE LA PRACTICA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE PRIVIND MINORII”, NR.39 DIN 22.11.2004

Stanislav COPEŢCHI, Liubovi BRÎNZA

Abstract


În cadrul studiului efectuat sunt scoase în evidenţă unele explicaţii reflectate în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 21.12.2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.39 din 22.11.2004 „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii”. Se arată că la cali­ficare potrivit normei de la art.208 CP RM nu este necesar ca minorul să fi început pregătirea la săvârşirea infracţiunii la a cărei comitere a fost instigat. Se demonstrează că pe post de victimă a infracţiunii specificate la art.208 CP RM poate să apară atât minorul care a atins vârsta răspunderii penale necesară pentru a fi subiect al infracţiunii la a cărei comitere a fost instigat, cât şi minorul care nu a atins o asemenea vârstă. Se argumentează că pentru a opera agravanta specificată la alin.(2) art.208 CP RM este obligatorie prezenţa unei relaţii speciale între făptuitor şi victimă.

EXPOSURE ON THE AMENDMENTS OPERATED IN THE DECISION OF THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE “ON JUDICIAL PRACTICE IN CRIMINAL CASES INVOLVING MINORS” No30 OF 22.11.2004

In the carried out study there are highlighted some explanations reflected in Decision of the Plenum of the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova no 4 of 21.12.2015 amending and supplementing the Decision of the Plenum of the Supreme Court of Justice no 39 of 22.11.2004 “On judicial practice in criminal cases involving minors”. For quali­fication according to the norm of the article 208 PC RM there is not necessary that the minor to have started preparation to commit the offense to which was instigated. As a victim of an offense specified in art.208 PC RM can occur both a minor who has attained the age of criminal liability needed to be subject to crime whose commission was instigated and a minor who has not reached such an age. It argues that to operate aggravating specified in para. (2) art.208 PC RM is obligatory presence of a special relationship between offender and victim.


Keywords


minor, adult, instigation, attraction, criminal activity, immoral act, father, brother, early age.

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie pentru modificarea şi completarea Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.39 din 22.11.2004 „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii”, nr.4 din 21.12.2015 http://jurisprudenta.csj.md/ search_hot_expl.php?id=205 [Accesat: 27.02.2017].

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii”, nr.39 din 22.11.2004 http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=41 [Accesat: 27.02.2017].

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации o судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних, №7 от 14.02.2000 http://www.rg.ru /oficial/ doc/min_and_vedom/ plenum /14_02_7.htm [Accesat: 27.02.2017].

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации o судебной практике применения законо-дательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, №1 от 01.02.2011 http://www.vsrf.ru [Accesat: 27.02.2017].

Уголовный кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации №63-Ф3 от 13 июня 1996 г., принят Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., введен в силу с

января 1997 г. B: Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996, №25.

ПРОЗУМЕНТОВ, Л.М., КАРЕЛИН, Д.В. Вопросы практики применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, c.110-113. http://journals.tsu.ru/uploads/import/860/files/347-110.pdf (Accesat: 01.03.2017)

COPEŢCHI, S. Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale. Chişinău: Foxtrot, 2014. 346 p.

МКРТЫЧЯН, Б.А. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий: уголовно-правовой и криминологические аспекты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань, 2004. 30 c.

БЕЛЬЦОВ, Д.В. Особенности уголовной ответственности за преступления против семьи и несовершен-нолетних. B: Российский следователь, 2007, №.20, с.15-17.

Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика / Под ред. В.М. ЛЕБЕДЕВА, А.В. ГАЛАХОВА. Москва: Городец, 2009. 1168 с.

Уголовное право России. Части Общая и Oсобенная / Под ред. А.И. РАРОГА. Москва: Проспект, 2004. 696 с.

ПУДОВОЧКИН, Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву. Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2002. 293 с.

Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Б.В. ЗДРАВОМЫСЛОВА. Москва: Юридическая литература, 1995. 544 с.

МАТЫШЕВСКИЙ, П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общест-венного порядка и здоровья населения. Москва: Юридическая литература, 1964. 158 с.

АУТЛЕВ, М.Г. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия преступ-лениям против несовершеннолетних (ст.150, 151 УК РФ): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург, 2004. 24 с.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.Т. РАЗГИЛЬДИЕВА, А.Н. КРАСИКОВА. Саратов: СЮИ МВД России, 1999. 672 с.

БЕЛОВ, В.Ф. Преступления против семьи и несовершеннолетних в аспектах de lege lata и de lege ferenda. Москва: Русаки, 2002. 80 с.

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., GURSCHI, C. şi al. Codul penal comentat şi adnotat. Chişinău: Cartier, 2005. 656 p.

КОРОВИН, Е.П. Вовлечение в совершение преступления: уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2008. 27 с.

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Oсобенная. Том I. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 712 с.

ОЛЕЙНИКОВА, Т.А. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и иных антиобщественных действий (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-дону, 2005. 26 с.

Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. А.В. НАУМОВА. Москва: Юридическая литература, 2005. 832 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. МОЗЯКОВА. Москва: Экзамен, 2004. 912 с.

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea Specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p.

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011. 1062 p.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p.

COPEŢCHI, ST. Probleme privind identificarea momentului de consumare a infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”

(25-26 septembrie 2012). Chişinău: CEP USM, 2012, p.127-130.

КОРОВИН, Е.П. Признаки объекта и потерпевшего в составе преступления предусмотренного ст.150 УК РФ. B: Теория и практика общественного развития, 2006, №1, с.2-7.

ПИЧУГИН, С.А., РУДЕНКО, А.С. Некоторые проблемы терминологии, используемой в Уголовном кодексе Российской Федерации для определения возрастных категорий несовершеннолетних. B: Вестник института, 2012, №12, с.7-12.

ПОЛИКАШИНА, О.В. Расследование вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антио¬б-щественных действий: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2004. 28 с.

ГОЛОДНЮК, М.Н. К унификации положений нормы об ответственности за вовлечение несовершенно¬лет-него в совершение преступления. B: Научные основы уголовного права и процессы глобализации. Материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). Москва: Проспект, 2010, с.643-646.

ПАЛИЙ, В.В. Статьи 150 и 2051 УК РФ: коллизии с институтом соучастия. B: Научные основы уголовного права и процессы глобализации. Материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). Москва: Проспект, 2010, с.304-306.

COPEŢCHI, S. Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale: formă specială a instigării? În: Materialele Conferinţei ştiinţifice „Integrare prin cercetare şi inovare” (26-28 sep-tembrie 2013). Chişinău: CEP USM, 2013, p.124-126.

Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И.Я. КОЗАЧЕНКО, З.А. НЕЗНАМОВА, Г.П. НОВОСЕЛОВА. Москва: НОРМА-ИНФРА, 2001. 960 с.

ЛИТВИНОВА, И.В. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение прес¬туп-лений и иных антиобщественных действий: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2008. 25 с.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 04 noiembrie 2015. Dosarul nr.1ra-1038/2015 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5157 [Accesat: 02.03.2017].

СОКОЛ, Е.В. Особенности личности несовершеннолетнего, вовлеченного в совершение преступления. B: Вестник Краснодарского университета МВД России, 2009, №4, с.50-55.

ЛИТВИНОВА, И.В. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. B: Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета, 2007, №1 (10).

МОРОЗОВ, А. Проблемы толкования и применения статьи 150 УК РФ. B: Уголовное право, 2013, №1, с.54-59.

БАЙБАРИН, А.А. Уголовно-правовая дифференциация возраста. Москва: Высшая школа, 2009. 252 с.

КЛАДКОВ, А., СУСПИЦЫНА, Т. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и иных антиобщественных действий (ст.150, 151 УК РФ). B: Уголовное право, 2002, №3, с.26-28.

COPEŢCHI, S. Algoritmul aplicării art.208 CP RM în ipoteza instigării minorilor la săvârşirea infracţiunilor. În: Revista Naţională de Drept, 2014, nr.4, p.77-83.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 22 martie 2016. Dosarul nr.1ra-617/2016 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6020 [Accesat: 01.03.2017].

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 18 iunie 2014. Dosarul nr.1ra-912/2014 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2529 [Accesat: 02.03.2017].

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 02 noiembrie 2016. Dosarul nr.1ra-1481/2016 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=7577 [Accesat: 02.03.2017].

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 04 iunie 2014. Dosarul nr.1ra-1001/2014 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2248 [Accesat: 02.03.2017].

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 19 februarie 2014. Dosarul nr.1ra-326/2014 http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=1584 [Accesat: 02.03.2017].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.