OBIECTUL JURIDIC GENERIC ȘI OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE (art.2011 CP RM)

Nicolae CORCEA, Ghenadie FORTUNA

Abstract


Acest articol este consacrat unor probleme juridico-penale, cum ar fi definitivarea și analiza aprofundată a obiectului juridic generic, precum și a obiectului juridic special al faptei infracționale de violență în familie prevăzute la art.2011 CP RM. Ținând cont de modificările recente conceptuale la care a fost supus cadrul incriminator al violenţei în familie, autorii au intervenit cu interpretări noi ale unor categorii juridice care necesită a fi analizate. Cercetarea a fost efectuată în baza propriilor date empirice obținute din analiza practicii judiciare în materie, precum și băzându-se pe cele mai recente surse doctrniare atât din domeniul dreptului penal, cât și din domeniul altor științe (criminologie, psihologie, sociologie, pedagogie). În urma studiului întreprins au fost formulate concluzii și interpretări apte de a fi utilizate în știința dreptului penal, precum și în practica de aplicare a normei juridico-penale privind violența în familie (art.2011 CP RM).

The generic legal object and the special legal object of the domestic violence (art.2011 CC RM)

This scientific article is dedicated to some problems of penal origin as defining and profound analysis of the generic legal object as well as special legal object of the criminal offence of domestic violence provided by the article 2011 of the Criminal code of the Republic of Moldova. Taking into account the recent conceptual modifications introduced inside the article of domestic violence, the authors have performed several new interpretations of some legal categories which ought to be analyzed. The scientific research has been effectuated on the base of the proper and authentic empirical data obtained from the analysis of the judicial practice in the matter of domestic violence, as well as being based on the most recent scientific issues in the field of the Substantive Criminal Law and other branches of science (criminology, psychology, sociology, pedagogy). As a result of the study performed there have been formulated conclusions and interpretations able to be used in the science of the Substantive Criminal law, as well as in the practice of application of the legal norm in the matter of domestic (violence article 2011 Criminal code of theRepublic ofMoldova).


Keywords


generic legal object, special legal object, domestic violence, family member, family, family, solidarity, family security, person’s health, person’s life.

Full Text:

PDF

References


HOSTIUC, S., CURCĂ, C.G., DERMENGIU, D. Consimțământ și confidențialitate în asistența medicală a femeilor victime ale violenței domestice. În: Revista Română de Bioetică, 2011, vol.9, nr.1.

BACIU, Gh, GRĂJDEANU, L., BONDAREV, A. Femeia – victimă intrafamilială (Revista literaturii), p.99. http://library.usmf.md/downloads/anale/xiv-vol1/Medicina%20legal%C4%83.pdf [Accesat: 19.01.2017].

The Belgian Criminal Code, adopted at 08.06.1867. http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16036/ preview [Accesat: 26.03.2017].

Crimnal Code of Hungary, promulgated on 13 July 2012. http://www.academia.edu/4602286/Criminal_code_of_ Hungary_2012 [Accesat: 22.03.2017].

Criminal Code of The Republic of Albania. Consolidated version as of 2013 Criminal code of the Albania Law No.7895, dated 27 January 1995. http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim_code.htm [Accesat: 22.03.2015].

The Swedish penal Code, adopted in 1962. Entered into force on 1 January 1965. http://www.government.se/ content/1/c6/02/77/77/cb79a8a3.pdf [Accesat: 25.03.2017].

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.55-56.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.4-1re-250/2014. Decizia din 06 noiembrie 2014.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1884/16. Decizia din 23 noiembrie 2016.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1482/2016. Decizia din 12 octombrie 2016.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1864/16. Decizia din 13 decembrie 2016.

BACIU, Gh. Curs de medicină legală (pentru facultăţile de drept). Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, p.237. ISBN 978-9975-100-81-6

Dosarul nr.1-146/2011 (Sentința Judecătoriei Sângerei din 15 noiembrie 2011).

Dosarul nr.1-97/2011 (Sentința Judecătoriei Sângerei din 07 iulie 2011).

Dosarul nr.1-43/2012 (Sentința Judecătoriei Sângerei din 02 februarie 2012).

BRÎNZA, S., STATI, V. Cu privire la posibila neconstituționalitate a unor amendamente recente operate în Codul penal și în Codul contravențional. Partea II. În: Revista Naţională de Drept, 2017, nr.2(196), p.2-12.

ВОЛОШИН В.М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершен-нолетнего: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специаль¬ность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право. Ставрополь: Ставропольский государственный университет, 2002. 17 c.

BEREA, C. Violența domestică din perspectiva teologiei pastorale. În: Revista „Dialog Teologic” (Iași, România), 2012, nr.29.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială: în 2 volume Vol.1. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-9975-53-469-7

Caracterizare generală a relațiilor de familie. http://www.scritub.com/sociologie/CARACTERIZARE-GENERALA-A-RELAT33145617.php [Accesat: 29.03.2017].

CUZNEŢOV, L. Pedagogia familiei: Suport de curs. Chişinău: Primex-Com S.R.L., 2014, p.54-56.

VĂLEANU, M., LUPAŞCU, A. Ordinul de protecție – mijloc eficient de combatere a violenței în familie. În: Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Volume 4. Issue 1, 2015 - http://juridica.ugb.ro/ [Accesat: 29.03.2017].

КОЛПАКОВА, Л.А. Насилие в семье: виктимологический аспект, дифференциация ответственности и вопросы законодательной техники: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право. Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2011. 27 с.

ШАХОВ, В.И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2003. 197 с.

ZINCA (COMAN), P. Consilierea adolescențelor victime ale violenței intrafamiliale – o abordare sistemic-experiențială: Rezumat al tezei de doctorat. București: Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Ştiințele educației, 2010. 61 p.

Модель формирования семейных ценностей у детей и подростков: Учебно-методическое пособие / С.С. Федоренко, Н.Н. Кислова, М.В. Мартынова, Е.В. Тихонова [и др.]; под. ред. Е.В. Вергизовой, Т.С. Воробейковой, О.В. Эрлиха. – СПб.: Свое издательство, 2014. 403 с.

ГОЛУБЕВА, Е.В. Влияние семейного экономического воспитания на развитие мотивационно-ценностной сферы младшего школьника: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологи-ческих наук. Специальность 19.00.07 – Педагогическая психология. Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический университет, 2007. 24 с.

МИЛЮКОВА, Е.В. Формирование когнитивного, эмоционально-чувственного и поведенческого компонентов родительской любви: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность 19.00.07 – Педагогическая психология. Екатеринбург, 2004. 27 с.

ВОЛИКОВА, С.В. Системно-психологические характеристики семей пациентов с депрессивными и тре-вожными расстройствами: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологи-ческих наук. Специальность 19.00.04 – Медицинская психология (психологические науки). Москва: Московский научно-исследовательский институт психиатрии Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию, 2006. 20 c.

ЧУКОВА, А.С. Социально-психологические характеристики прощения как феномена межличностного общения: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность 19.00.05 – Cоциальная психология. Саратов: Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 2011, 22 c.

IACOB, M.-C. Considerații actuale privind infracțiunea de lovire sau alte violențe. În: Analele Științifice ale Universității „AL.I. Cuza”. Tomul LII Ştiinţe Juridice, 2006, p.83.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.