ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI RESTAURATIVE ÎN CAUZE PENALE: PROPUNERI DE LEGE FERENDA

Gheorghe RENIŢĂ, Liubovi BRÎNZA

Abstract


Investigația de față este consacrată analizei justiției restaurative, fiind valorificate în acest sens cadrul legislativ, practica judiciară și abordările doctrinare. Se relevă că justiţia restaurativă este un răspuns la infracțiune, care respectă demnitatea şi egalitatea fiecărei persoane, care clădeşte înţelegerea şi promovează armonia socială, prin vindecarea victimei, a făptuitorului şi a comunităţii. Se accentuează că justiţia restaurativă este un proces prin care părţile implicate într-un anumit ilicit penal sau contravențional decid în mod colectiv modul cum trebuie rezolvate consecinţele infracţiunii sau ale contravenției şi implicaţiile viitoare. Se subliniază că, în plan internațional, procesele restaurative implică medierea, reconsilierea, conferinţa şi cercurile de verdict. În contrast, în Republica Moldova, înfăptuirea justiției restaurative în cauze penale presupune recurgerea la mediere și împăcare. De asemenea, se scot în relief incongruențele legislative admise de legiuitor în privința împăcării și medierii în cauze penale, instituții ce produc aceleași consecințe juridice (încetarea procesului), însă care sunt diferite și nu trebuie confundate. Nu în ultimul rând, sunt formulate propuneri de lege ferenda menite să îmbunătățească calitativ cadrul actual de reglementare în materia justiției restaurative.

ACHIEVING RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL CASES: PROPOSALS DE LEGE FERENDA

The following investigation is established for the purpose of making an analysis of the restorative justice, thereby capitalizing the legal framework, case-law and doctrinal approaches. It is revealed that the restorative justice is a response to the crime, which respects the dignity and equality of every human being, which builds comprehension and promotes the social harmony, by healing the victim, the felon and the community. It is accentuated that the restorative justice is a process through which the parties involved in a crime or contravention could decide in a collective method upon: the manners that settle the consequences of felonies or misdemeanors and the future involvements. It is emphasized that in an international framework, the restorative processes imply mediation, reconciliation, conferences and sentencing circles. In contrast, in the Republicof Moldova, justice is served with mediation and reconciliation in criminal cases related to restorative justice. The authors have also taken into consideration the legal allowed differences between the mediation and reconciliation, two institutions with the same legal consequences (the termination of the process), but which are dissimilar and must not be confused. Last but not the least, the authors have proposed examples of draft laws and other proposals and approaches that are meant to improve the quality of the actual framework related to restorative justice.


Keywords


restorative justice, criminal cases, felony, crime, contravention, misdemeanor, mediation, reconciliation, damage, felon, victim.

Full Text:

PDF

References


Resolution of the United Nations Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters nr.2002/12. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution 2002-12.pdf

STOGRIN, P. Medierea în cauzele penale. În: Acta Universitatis George Bacovia. Seria „Juridica”, 2014, vol.3, nr.1, p.217-238. ISSN 2285-0171

Ibidem.

DOLEA, Ig., ZAHARIA, V., GLADCHI, Gh. și alții. Raport: Medierea în cauze penale. Chișinău: Institutul de Reforme Penale, 2009. 96 p.

MARSHALL, T. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999. 36 p. ISBN: 1840822449

Legea cu privire la mediere, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 03 iulie 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.

Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24 octombrie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6.

Legea nr.211 din 29 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.338-341.

Case of Öztürk versus Germany. Judgment of 21 February 1984. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57553

Case of Ziliberberg versus Moldova. Judgment of 01 February 2005. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng-?i=001-68119

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 473 alin.(1) pct.2) din Codul contravenţional (examinarea recursului în procedura contravenţională) (Sesizarea nr.6g/2015), nr.10 din 12 mai 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.241-246.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 345 alin.(2) din Codul contravențional (individualizarea sancțiunii) (Sesizările nr.26g/2016 și nr.34g/2016), nr.10 din 10 mai 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.204-205.

DRAGNE, L., TRANCĂ, A. Medierea în materie penală. Bucureşti: Universul Juridic, 2011. 240 p. ISBN: 978-973-129-877-1

Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18 aprilie 2002. Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

DANILEŢ, C. Studiu cu privire la unificarea practicii judiciare și asigurarea principiului securităţii raporturilor juridice în Republica Moldova: Evaluare și propuneri. Chișinău: Sirius, 2014. 56 p. ISBN 978-9975-57-166-1

Recommendation no. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters (adopted by the Committee of Ministers on 15 September 1999 at the 679th meeting of the Ministers' Deputies). [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/PCCP documents 2013/Rec(99)19_E.pdf

Legea cu privire la mediere, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 14 iunie 2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188-191 (abrogată).

MATEUŢ, Gh. Medierea penală. În: Dreptul, 2007, nr.7, p.149-167. ISSN: 1018-0435

BUGUȚA, E. Condiţiile desfăşurării procesului de mediere şi ale încheierii acordului de împăcare. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr.4, p.15-18. ISSN 1810-309X

RUS, C.-V. Medierea în dreptul penal român și în cel din Republica Moldova. În: Revista de Drept Penal, 2008, nr.3, p.226-229. ISBN: 1223-079000803

DANILEŢ, C. Considerații în legătură cu medierea penală. În: Dreptul, 2014, nr.2, p.156-182. ISSN: 1018-0435

BUGUȚA, E. Împăcarea – act juridic de înlăturare a răspunderii penale: Autoreferatul tezei de doctor în drept. Chișinău, 2014. 27 p.

BOTNARU, S., ŞAVGA, A., GROSU, V. și alții. Drept penal: Partea Generală. Chişinău: Cartier, 2005. 624 p. ISBN 9975-79-329-0

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la

iulie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 02 iulie 2014. Dosarul

nr.1ra-1162/2014. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2575

Proiectul Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la judecarea cauzelor penale despre violenţa în familie”. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://csj.md/index.php/unificarea-practicii-judiciare/proiecte-hot-explicative-plen/641-cu-privire-la-judecarea-cauzelor-penale-despre-violenta-in-familie-ffff

Legea privind modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din

octombrie 2008, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 17 noiembrie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451.

Notă informativă la Proiectul de Lege nr.27 din 10 februarie 2016 pentru completarea art.109 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://parlament.md/ ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3050/language/ro-RO/Default.aspx

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, Gh., BERLIBA, V. și alții. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale). Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p. ISBN 978-9975-105-20-0

Sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, din 14 iulie 2015. Dosarul nr.1-159/2015. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://www.jcn.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=Grigora% C8%99+viorel&tip_dosar

Hotărârea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, din 02 noiembrie 2016. Dosarul nr.4-963/16. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/hot?solr_document=20-4-17167-16082016&solr_document_ 2=&Tematica= 242&solr_document_3=3&InstJudec_1=2

GURSCHI, C. Chestiuni de aplicare a art.109 CP şi 276 CPP la împăcarea părţilor. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2013, nr.3, p.32-37. ISSN: 1857-2405

BUGUȚA, E. Împăcarea – act juridic de înlăturare a răspunderii penale: Autoreferatul tezei de doctor în drept. Chișinău, 2014. 27 p.

Recomandarea Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea art.109 CP şi 276 CPP în cazurile împăcării părţilor”, nr.56 din 04 noiembrie 2013. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=85

STATI, V. Poziţia privind recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea semnului calificativ al art.188 alin.(1) CP – tâlhăria însoţită de violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate”, nr.51 din 20.06.2013. În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr.8, p.2-8. ISSN 1811-0770

BUGUȚA, E. Condiţiile desfăşurării procesului de mediere şi ale încheierii acordului de împăcare. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr.4, p.15-18. ISSN 1810-309X

Legea pentru completarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 09 iunie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.206-214.

Notă informativă la Proiectul de Lege nr.27 din 10 februarie 2016 pentru completarea art.109 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil:http://parlament.md/ ProcesulLegislativ/ Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3050/language/ro-RO/Default.aspx

Stenograma ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova din 28 aprilie 2016. [Accesat: 05.03.2017] Dis¬po-nibil: http://parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=8TJ8oHMBxLI%3d&tabid=128&mid=506& language=ro-RO

Raportul Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova la Proiectul de Lege nr.27 din 10 februarie 2016 pentru completarea art.109 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 pentru lectura a II-a. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/ tabid/61/LegislativId/3050/language/ro-RO/Default.aspx

Hotărârea Curții Constituționale privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul penal şi Codul de procedură penală (confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită) (Sesizarea nr.60a/2014), nr.6 din 16 aprilie 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123.

Legea privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 25 noiembrie 2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6.

Bangkok Declaration, Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: https://www.unodc.org/pdf/crime/congress11/BangkokDeclaration.pdf

SUMĂNARU, L. Unele aspecte privind implementarea modelului justiţiei restaurative pe plan internaţional şi naţional. În: Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria „Drept”, 2013, nr.1, p.79-92. ISBN: 1843-065101301

Încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, din 24 martie 2016. Dosarul nr.2-5329/14. (nepublicată) Cancelaria Judecătoriei Centru, mun. Chișinău.

PAKES, Fr. Comparative Criminal Justice. London: Willan Publishing, 2004. 200 p. ISBN: 184392031X, 9781843920311

Case of Hornsby versus Greece. Judgment of 19 March 1997. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001-58020

Codul civil al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 06 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.

CONSTANTINESCU, G.-C., BUZATU, N.-E. Acordul de mediere în cauzele penale. În: Acta Universitatis George Bacovia. Seria „Juridica”, 2014, vol.3, nr.2, p.393-412. ISSN 2285-0171

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-9975-53-469-7

DĂNILEȚ, V.-C. Plângerea prealabilă – instituție de drept penal și procesual penal: Rezumatul tezei de doctorat. Cluj-Napoca, 2013. 19 p.

ULIANOVSCHI, Gh., POPESCU, D., PUICA, V. și alții. Ghidul cu privire la aplicarea pedepsei. Ediția a II-a. Chișinău: Sirius, 2015. 104 p. ISBN: 978-9975-57-177-7

BEDROS, E. Conceptul de justiţie restaurativă şi legătura acestuia cu tendinţele moderne de dezvoltare a procesului penal. În: Legea și Viața, 2014, nr.6, p.37-42. ISSN 1810-309X

Notă pentru grupul de lucru privind umanizarea politicii penale și consolidarea mecanismului de despăgubire a victimelor tratamentului inuman. [Accesat: 05.03.2017] Disponibil: http://www.norlam.md/download.php?file= cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy84NDkxNzFfbWRfbm90YV9ub3JsYW1fZ3J1LnBkZg%3D%3D


Refbacks

  • There are currently no refbacks.