MANIPULAREA UNUI EVENIMENT ȘI PARIURILE ARANJATE (art.2421 ȘI 2422 CP RM): INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE?

Gheorghe RENIŢĂ

Abstract


În prezentul demers științific ne propunem să oferim răspuns la întrebarea cu care el se deschide: manipularea unui eveniment și pariurile aranjate (art.2421 și 2422 din Codul penal al Republicii Moldova (CP RM)): infracțiuni de corupție? Altfel spus, este oare îndreptățită optica de a raporta infracțiunile de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate la grupul celor de corupție? Punctul de pornire pentru elaborarea acestei investigații l-a constituit Proiectul de Lege nr.268/2016, care, inter alia, urmărește includerea art.2421 și 2422 CP RM printre infracțiunile de corupție. În acest sens, se constată că fapta exprimată în încurajarea, influenţarea sau instruirea unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană (art.2421 CP RM), precum și fapta de pariere pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat, fie în informarea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment în intenţia de a le determina să participe la pariul respectiv, săvârşită de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind trucarea acelui eveniment (art.2422 CP RM), nu au cum să se plieze normelor care instituie răspunderea penală pentru coruperea pasivă (art.324 CP RM), coruperea activă (art.335 CP RM), traficul de influență (art.326 CP RM), luarea de mită (art.333 CP RM) sau darea de mită (art.334 CP RM). Or, aceste prevederi incriminatoare au raze diferite de acțiune. Se relevă că pentru a atribui o infracțiune sau alta la categoria celor de corupție este ineluctabil ca aceasta să corespundă trăsăturilor definitorii ale corupției, și anume: să afecteze exercitarea normală a funcţiei; să presupună folosirea de către subiectul actelor de corupţie sau al faptelor de comportament corupţional a funcţiei sale; să se exprime în solicitarea, primirea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit; să se poată înfățișa în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor asemenea foloase sau avantaje necuvenite subiecţilor actelor de corupţie. Se conchide că infracțiunile prevăzute la art.2421 și 2422 CP RM nu se grefează trăsăturilor definitorii ale corupției, acestea având individualitatea lor, deosebindu-se de infracțiunile de corupție. De asemenea, se arată că aceeași concluzie decurge și din textul Convenţiei Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile sportive din 18 septembrie 2014, precum și din actele normative ale unor organizații sportive ce reglemen­tează răspunderea disciplinară pentru încălcarea eticii în sport. Finalmente, se accentuează că concepţia de a raporta infracțiunile de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate la categoria celor de corupție nu este fundamentată şi urmează a fi abandonată.

ARE THE MANIPULATION OF AN EVENT AND THE ARRANGED BETS (art.2421 AND 2422 OF THE PENAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA) CORRUPTION OFFENSES?

This scientific paper aims to give answers to its own introductory question: are the manipulation of an event and the arranged bets (article 2421 and 2422 of the Criminal Code of the Republic of Moldova (CC RM)) corruption offenses? In other words, is it justified to be included the above mentioned offenses to the group of corruption offenses? The starting point for the development of this investigation was the Draft Law no.268/2016 which, inter alia, aims to incorporate art.2421 and 2422 of the CC RM among the corruption offenses. In this regard, it is noted that the deed expressed in encouraging, influencing or training a participant at a sporting event or at a betting event to take actions that could produce a flawed legal effect upon that event, with the aim of achieving goods, services, privileges or advantages in any form, that he should not have had obtained for him or for any other person (art.2421 of the CC RM), as well as the act of betting on a sporting event or any other event that involves betting, or to inform others about the existence of an agreement on tricking that event with the intention of getting them to participate in that bet, made by a person which does not certainty know about the existence of an agreement about tricking that event (art.2422 of the PC RM), cannot be qualified in the content of norms that establish criminal liability for passive corruption (art.324 of the CC RM), active corruption (art.335 of the CC RM), influence peddling (art.326 of the CC RM), bribery (art.333 and 334 of the CC RM). This is due to the fact that the above-mentioned norms have different scopes. In order to ascribe a criminal offense to the category of corruption crimes, it is necessary for such an offense to have the defining characteristics of corruption, namely: to affect the normal exertion of the function; to imply usage by the subject of acts of corruption or acts of corrupt behaviour of his official position; to be manifested through requesting, receiving or accepting, directly or indirectly, for himself or for another person, undue material benefits or advantages; to be able to express itself through illegal promising, offering or giving of such undue benefits or advantages to the subjects of acts of corruption. Therefore, the criminal offenses set forth by art. 2421 and 2422 of the CC RM do not have the defining characteristics of corruption, as their individual traits set them apart from corruption crimes. Also, it is shown that the same conclusion results from the text of the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions of September the 18th, 2014, as well as from the statutes of certain sports organisations that regulate disciplinary liability for violating sports ethics. Finally, it is emphasized that the concept of ascribing crimes concerning manipulation of an event and arranged bets is not substantiated and shall be relinquished.


Keywords


corruption, manipulation of an event, arranged bets, sporting event, betting event, the integrity of sport, match-fixing.

Full Text:

PDF

References


Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 55, 60, 64 ș.a.; Codul de procedură penală – art. 1328 ș.a.). [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/ Proiectedeactelegislative/ tabid/61/LegislativId/3289/language/ro-RO/Default.aspx

BRÎNZA, S., STATI, V. Observații critice pe marginea Proiectului de Lege nr.268/2016. În: Актуальные научные исследования в современном мире: ХХІ Международная научная конференция, 26-27 января 2017 г., Переяслав-Хмельницкий: Сборник научных трудов, 2017, Выпуск 1(21), Часть 4, c.82-96. ISSN 2524-0986

Legea României pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, nr.78 din 08 mai 2000. În: Monitorul Oficial al României, 2000, nr.219.

Codul penal al României, nr.286 din 17 iulie 2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510.

The United Nations Convention against Corruption of 31 Octomber 2003. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http: //www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08500E.pdf

Criminal Law Convention on Corruption. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://conventions.coe.int/Treaty/ en/Treaties/html/173.htm

Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.38 din 21 martie 2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.75-81.

The United Nations Convention against Corruption of 31 Octomber 2003. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http: //www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08500E.pdf

JONES, K.L. The Applicability of The „United Nations Convention against Corruption” to The Area of Sports Corruption (Match-Fixing). In: The International Sports Law Journal, 2012, iss.3-4, p.57-59. ISSN 1567-7559

VAILLANT, A., ADEKUNLE , A., PARK, J.Y., et al. Criminalization Approaches to Combat match-fixing and Illegal/Irregular Betting: A Global Perspective. Lausanne / Vienna: International Olympic Committee and The United Nations Office on Drugs and Crime, 2013. 319 p.

WEISE, N., DEHN, J., BRANDAU, H. Sprijinirea schimbului de bune practici în domeniul investigării şi judecării faptelor de (mare) corupţie: Raport final. București: Proiect finanțat de Uniunea Europeană, 2010. 140 p.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului” din 18 ianuarie 2011. COM(2011) 12 final. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:RO:PDF

Recomandare de Decizie a Consiliului din 13 noiembrie 2012 de autorizare a Comisiei Europene să participe, în numele Uniunii Europene, la negocierile referitoare la o Convenție internațională a Consiliului Europei privind lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive. COM/2012/0655/final. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52012PC0655

Corupţia în sport. În: Jurnal de Cercetare Anticorupție, 2013, nr.77. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://www.businessintegrity.ro/sites/default/files/fileuploads/newsletter/77%20-%20Coruptia%20in%20sport.pdf

RENIȚĂ, Gh. Manipularea unui eveniment și pariurile aranjate: locul art.2421 și 2422 în cadrul Părții Speciale a Codului penal al Republicii Moldova. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu parti¬cipare internațională (Chișinău, 10-11 noiembrie). Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice, științe economice. Chișinău: CEP USM, 2015, p.18-21. ISBN 978-9975-71-703-8

GAVAJUC, S. Răspunderea penală pentru remunerații ilicite în îndeplinirea lucrărilor de deservire a populației: Autoreferatul tezei de doctor în drept. Chișinău, 2016. 30 p.

STATI, V. Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației. În: Materialele Conferinței internaționale „Prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova: aspecte teoretice și practice”. Chișinău: Tranparency International, Bons Office, 2004, p.100-106. ISBN 9975-9851-7-3

Уголовный кодекс Российской Федерации. B: Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996, № 25.

АЛЕКСЕЕВА, А.П. Понятие профессионального спортивного соревнования как уголовно-правовой кате-гории (ст.184 УК РФ). B: Уголовно-правовые аспекты борьбы с преступностью в сфере спорта: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (18 марта 2011 г.). Омск: Омская академия МВД России, 2011, c.33-37. ISBN 978-5-88651-510-7

ГРИБОВ, А.С. Пробелы в регламентации отдельных признаков оказания противоправного влияния на резуль¬таты спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов (ст.184 УК РФ). B: Юридическая наука, 2014, № 2, c.100-102. ISSN 2220-5500

ДВОРЕЦКИЙ, М.Ю., НЕНАХОВА, А.С. Уголовная ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов: проблемы теории и практики применения. B: Вестник Томского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки. Право», 2011, Bыпуск 4 (96), c.311-316. ISSN 1810-0201

НАУМОВ, А.В. Pоссийское уголовное право: Курс лекций: В 3 томах. Том 3: Особенная часть: (гл. XI-XXI). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Волтерс Клувер, 2007. 656 c. ISBN 5-466-00313-0

НЕНАХОВА, А.С. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов как один из видов преступлений коррупционной направленности. B: Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Тамбов, 10-11 апреля 2012 г.). Тамбов: Дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012, c.278-283. ISBN 978-5-89016-795-8

ИВАНОВ, А.С. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса как преступление коррупционной направленности. B: Юридическая наука и правоохранительная практика, 2014, №2 (28), c.188-194. ISNN 1998-6963

Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2015. Dosarul nr.1a-1537/15. [Accesat:

03.2017] Disponibil: http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/get_decision_doc.php?decision_ key=936045FF-C4BA-E511-A1AB-005056A5D154&case_title=Dosar-02-1a-17611-16092015-909

STATI, V. Luarea de mită de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat. Darea de mită unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat. Analiză de drept penal. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2013, nr.8(68), p.96-106. ISSN 1814-3199

STATI, V. Infracţiunea de manipulare a unui eveniment (art.2421 CP RM): studiu de drept penal. Partea II. În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr.12, p.7-12. ISSN 1811-0770

STATI, V. Infracţiuni economice: Note de curs. Chişinău: CEP USM, 2014. 530 p. ISBN 978-9975-71-520-1

STATI, V. Infracţiuni economice: Note de curs. Ediția a II-a, revăzută și actualizată. Chişinău: CEP USM, 2016. 622 p. ISBN 978-9975-71-807-3

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-468-0

Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions of 18 September 2014. [Accesat:

03.2017] Disponibil: http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016801cdd7e

FIFA Disciplinary Code (2011 edition). [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://resources.fifa.com/mm/document/ affederation/administration/50/02/75/discoinhalte.pdf

FIFA Code of Ethics (2012 edition). [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: https://resources.fifa.com/mm/document/ affederation/administration/50/02/82/codeofethics_v211015_e_neutral.pdf

UEFA Disciplinary Regulations. Edition 2016. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: https://www.uefa.org/ MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/UEFACompDisCases/02/37/00/86/2370086_DOWNLOAD.pdf

Codul disciplinar al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://www.fmf.md/sites/default/files/2016-11/documents/CODUL%20DISCIPLINARCODUL%20DISCIPLINAR.pdf

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://frf.ro/uploads/file/RD%20actualizat%2012_2016.pdf

UŞVAT, C.-Fl. Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene. Bucureşti: Universul Juridic, 2010. 648 p. ISBN 978-973-127-306-8

NISTOREANU, Gh., BOROI, Al., DOBRINOIU, V. et al. Drept penal: Partea Specială. Bucureşti: Europa Nova, 1997. 736 p. ISBN: 973-9183-46-8

Explicațiile noului Cod penal. Vol. IV. Articolele 257-366 / Coordonatori: ANTONIU, G., TOADER, T. București: Universul Juridic, 2016. 892 p. ISBN 978-606-673-341-0

CUȘNIR, V. Corupția: reglementări de drept; activități de prevenire și combatere. Partea I. Chișinău: Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, 1999. 155 p. ISBN 9975-9549-8-7

VIDAICU, M. Infracţiunile de corupţie în lumina legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale. În: Materialele Conferinței internaționale „Prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova: aspecte teoretice și practice”. Chișinău: Tranparency International, Bons Office, 2004, p.114-125. ISBN 9975-9851-7-3

DOBRINOIU, V. Corupția în dreptul penal român. București: Atlas Lex, 1995. 336 p. ISBN 973-96852-6-9

BRÎNZA, S. Dobândirea ilicită a foloaselor necuvenite: faptă contra patrimoniului sau faptă de corupţie? În: Mate-rialele Conferinței internaționale „Prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova: aspecte teoretice și practice”. Chișinău: Tranparency International, Bons Office, 2004, p.107-113. ISBN 9975-9851-7-3

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, nr.90 din 25 aprilie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103-105.

BRÎNZA, S., STATI, V. Observații critice pe marginea Proiectului de Lege nr.268/2016. În: Актуальные научные исследования в современном мире: Сборник научных трудов ХХІ-ой Международной научной конференции, 26-27 января 2017 г., Переяслав-Хмельницкий: 2017, Выпуск 1(21), Часть 4, p.82-96. ISSN 2524-0986

Ibidem.

Notă informativă la Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 55, 60, 64 ș.a.; Codul de procedură penală – art. 1328 ș.a.). [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3289/language/ro-RO/Default.aspx

Legea Republicii Moldova pentru ratificarea Convenţiei ONU împotriva corupţiei, nr.158 din 06 iulie 2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106.

Proiectul de Lege nr.1246 din 08 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal nr.985-XV

din 18 aprilie 2002. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/ Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1230/Defa-ult.aspx

Stenograma ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova din 06 decembrie 2012. [Accesat: 30.03.2017] Disponibil: http://parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=1i2weavnbpw%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO

ZAKSAITE, S. Match-Fixing: The Shifting Interplay Between Tactics, Disciplinary Offence and Crime. In: The International Sports Law Journal, 2013, vol.13, iss.3-4, p.287-293. ISNN 1567-7559

DUNEA, M. Unele probleme privind semnificaţia normativă a expresiei „pedeapsă prevăzută de lege”. În: Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare: Comunicări prezentate la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice (15 aprilie 2016, Bucureşti). Bucureşti: Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, p.520-529. ISBN CD: 978-606-673-838-5

Decizia Curții Constituționale a României nr.2 din 15 ianuarie 2014 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.5 şi art.II pct.3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a articolului unic din Legea pentru modificarea art.2531 din Codul penal. În: Monitorul Oficial al României, 2014, nr.71.

SAFTA, M., COSTINESCU, S.M., KÁROLY, B. et al. Decizii relevante ale Curţii Constituţionale: 2014-2015. Vol.I. Bucureşti: Universul Juridic, 2016. 654 p. ISBN 978-606-673-847-7

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, nr.154 din 21 iulie 2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.166-169.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii Legii nr.261 din

noiembrie 2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova (Sesizarea nr.16a/2014), nr.13 din 15 mai 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.241-246.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.