CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND INFRACȚIUNILE DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR (art.241 DIN CODUL PENAL)

Vitalie STATI, Denis BĂBĂLĂU

Abstract


În prezentul studiu analizei sunt supuse temeiul real şi temeiul juridic ale răspunderii penale pentru faptele incriminate la art.241 CP RM. Sunt stabilite caracteristicile obiectului juridic şi ale obiectului imaterial în cazul infracţiunilor pre­văzute la art.241 CP RM. Se arată că noţiunea „activitate de întreprinzător”, utilizată în art.241 CP RM, are acelaşi înţeles ca şi noţiunea „activitate de întreprinzător” folosită în art.1 al Legii cu privire la antre­pre­no­riat şi întreprinderi. Se relevă forma şi conţinutul faptei prejudiciabile specificate la art.241 CP RM, prin prisma prevederilor de la lit.a)-d) art.125 CP RM. Se argumentează că calificarea desfăşurării activităţii de întreprinzător fără licenţă în baza art.241 CP RM (coroborat cu lit.b) art.125 CP RM) ar însemna nu altceva decât aplicarea prin analogie a legii penale, interzisă de alin.(2) art.3 CP RM. Sunt profilate particularităţile ce caracterizează consumarea infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM. Se stabileşte că scopul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM este cel de asigurare a unei surse perma­nente de venituri. Sunt relevate ipotezele în care subiectul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM are o calitate specială. Nu în ultimul rând, sunt elucidate criteriile de delimitare a infracţiunilor specificate la art.241 CP RM de infrac­ţiunile prevăzute la art.190, 2411, 244, 2441 şi altele din Codul penal.

SOME THEORETICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONS WITH REGARD TO THE OFFENCE OF ILLEGAL PRACTICE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY (art.241 OF THE PENAL CODE)

In this study there are analyzed both the factual basis and the legal basis of the penal liability for the offences crimi­nalized in art.241 PCRM.There are also established the features of the legal object and the immaterial object of the offenses referred to at art.241 PCRM.It is argued that the concept of "entrepreneurial activity", applied in art.241 PC RM, has the same meaning as the concept of "entrepreneurial activity", applied in art.1 of the Law on entrepreneurship and enterprises. It is established the form and the contents of the prejudicial act specified in art.241 PC RM, according to the provisions of lett.a)-d) art.125 PC RM. It is argued that the qualification of the offence of illegal performance of entrepreneurial activity without a license under art.241 PC RM (in conjunction with lett.b) art.125 PC RM), would mean nothing but the application by analogy of the penal law, which is prohibited by par.(2) art.3 PCRM.There are pointed out the features of the consummation phase of the offences referred to at art.241 PCRM.It is substantiated that the purpose of the offences set forth in art.241 PC RM is the purpose of ensuring a permanent source of income. There are established the cases within which the subject of the offences under art.241 PC RM has a special quality. Last but not least, there are clarified the delimitation criteria between the offences specified in art.241 PC RM and the offences under art.190, art.2411, art.244, art.2441 and other articles of the Penal Code.


Keywords


illegal performance of entrepreneurial activity, enterprise, income, registration, activities prohibited by law, license, brands, tax codes, two or more persons, misusing of position.

Full Text:

PDF

References


În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.245-247.

În: Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2.

SPALATU, V. Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de practicare ilegală a acti¬vi¬tăţii de între-prin¬zător: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2011. 194 p.

SELEVESTRU, I. Victima infracţiunilor prevăzute la art.191 CP RM. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”. Chişinău: CEP USM, 2015. nr.3, p.194-199. ISSN 1814-3199

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.116-118.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72-73.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.355-359.

Sentinţa Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chişinău, din 22.04.2013. Dosarul nr.1-118/2013. [Accesat: 04.03.2017]. Disponibil: http://www.jci.instante.justice.md

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.99-102.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101.

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 27.02.2008. Dosarul nr.1ra-318/ 2008. [Accesat: 04.03.2017]. Disponibil: www.csj.md


Refbacks

  • There are currently no refbacks.