AMENINȚAREA SAU VIOLENȚA SĂVÂRȘITĂ ASUPRA UNEI PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE SAU A UNEI PERSOANE CARE ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE DATORIA OBȘTEASCĂ (art.349 DIN CODUL PENAL): ANALIZĂ DE DREPT PENAL

Vitalie STATI, Ghenadie PAVLIUC

Abstract


Obiectul studiului de față îl formează elementele constitutive și circumstanțele agravante ale infracțiunilor specificate la art.349 CP RM. În rezultatul analizei efectuate, se stabilește că obiectul juridic special al acestor infracţiuni are un caracter multiplu. Se relevă că victimă a infracţiunilor prevăzute la art.349 CP RM este, după caz: a) persoana cu funcţie de răs­pundere; b) persoana care îşi îndeplineşte datoria obştească; c) ruda apropiată a persoanei cu funcţie de răspundere sau a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească. Se arată că, în cazul infracţiunilor specificate la art.349 CP RM, legătura dintre comiterea infrac­ţiunii şi activitatea de serviciu sau obştească a victimei are un caracter obligatoriu. De fiecare dată, la calificare, urmează să se verifice dacă au fost încălcate sau nu regle­mentările care stabilesc condiţiile şi limitele îndeplinirii de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti. Doar în lipsa unor asemenea încălcări poate fi aplicat art.349 CP RM. Se ajunge la concluzia că art.349 CP RM nu poate fi aplicat în cazul în care, la momentul comiterii infrac­ţiu­nii, făptuitorul nu-şi dădea seama că: a) săvârşeşte infracţiunea asupra unei persoane cu funcţie de răspundere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei autorităţi publice, a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a unei rude apropiate a acestora; b) infracţiunea pe care o săvârşeşte are legătură cu i) activitatea de serviciu a persoanei cu funcţie de răspundere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei autorităţi publice sau cu ii) activitatea obştească a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească. Se argumentează că răzbunarea în legătură cu îndeplinirea de către victimă a datoriei obşteşti poate deter­mina comiterea infracţiunilor prevăzute la art.349 CP RM. Totodată, răzbunarea în legătură cu îndeplinirea de către victimă a activităţii de serviciu nu poate determina comiterea acestor infracţiuni­. Se demonstrează că nu este posibil concursul ideal dintre infracţiunea prevăzută la art.287 CP RM şi infracţiunile specificate la art.349 CP RM. Se relevă că infracţiunile prevăzute la art.349 CP RM nu pot fi săvârşite din motive huliganice. Se arată că art.349 CP RM este o normă specială în raport cu art.78 sau 104 din Codul contravențional ori cu art.152, 155 sau 197 CP RM.

THE ACTS OF THREATS AND VIOLENCE AGAINST A PERSON IN A POSITION OF RESPONSIBILITY OR AGAINST A PERSON FULFILLING ITS PUBLIC DUTY (art.349 OF THE PENAL CODE): PENAL LAW ANALYSIS

The object of the present study is the constituent elements and the aggravating circumstances of the offence specified in art.349 PCRM.As a result of this analysis, it is pointed out that the special legal object of these offences has a multiple character. It is established that the victim of the offences referred to at art.349 PC RM is, depending on the case: a) the person in a position of responsibility; b) the person fulfilling its public duty; c) the close relative of the person in a position of responsibility or of the person fulfilling its public duty. It is shown that, the offences set forth in art.349 PC RM, imply the mandatory link between the offence and the fulfillment by the victim of its work activities or the public activities. For all cases, during the qualification procedure, it has to be verified whether the regulations setting out the conditions and limits of fulfillment by the victim of its work or public obligations where violated or not. Art.349 PC RM can be applied only in the absence of such violations. It is concluded that art.349 PC RM is not applicable where, at the time of the offence, the offender didn’t realized that: a) perpetrates the offence against a person in a position of responsibility who works within a public authority, against a person fulfilling its public duty or against a close relative of the two;
b) perpetrates an offence that is related to i) the work activities of the person in a position of responsibility who works within a public authority or to ii) the public activities of the person fulfilling its public duty. It is argued that the act of vengeance in connection with the fulfillment by the victim of its public duty can cause the offences referred to at art.349 PC RM. However, vengeance in connection with the fulfillment by the victim of its work activities cannot cause these same offences. It is shown that the ideal competition between the offence under art.287 PC RM and the offences specified in art.349 PC RM is not possible. It is established that the offences referred to at art.349 PC RM cannot be perpetrated for hooligan reasons. It is pointed out that art.349 PC RM is a special norm in relation to art.78 or art.104 of the Contravention Code or in relation to art.152, art.155 or art.197 PC RM.


Keywords


threat, violence, destruction, person in a position of responsibility, close relative, public authority, work activities, public duty, methods dangerous to the life or health of many people, other serious consequences.

Full Text:

PDF

References


Приговор Суда района Вулкэнешть от 23 апреля 2015 г. Дело №1-73/15. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: http://jvl.justice.md

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 14.04.2009. Dosarul nr.1ra-214/09. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: www.csj.md

ТАМОЖНИК, Е.Л. Преступления против законной деятельности представителей власти: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юриди¬ческих наук. Тамбов, 2006. 29 с.

Sentinţa Judecătoriei raionului Orhei din 08.02.2012. Dosarul nr.1­199/11. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: http://jor.justice.md

Sentinţa Judecătoriei raionului Ungheni din 23.06.2014. Dosarul nr.1-178/14. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: http://jun.justice.md

Sentinţa Judecătoriei raionului Dubăsari din 12.05.2015. Dosarul nr.1­22/15. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: http://jdb.justice.md

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvârşite prin omor (art.145-148 C.pen. RM)”, nr.11 din 24.12.2012. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/ search_hot_expl.php?id=44

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 08.06.2010. Dosarul nr.1ra-595/10. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: www.csj.md

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 02.10.2013. Dosarul nr.1ra-864/13. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: www.csj.md

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 13.07.2012. Dosarul nr.1ra-553/12. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: www.csj.md

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 16.12.2014. Dosarul nr.1ra-1717/14. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: www.csj.md

BRÎNZA, S. Omorul săvârşit asupra a două sau mai multor persoane (lit.g) alin.(2) art.145 CP RM): analiză de drept penal. În: Revista Naţională de Drept, 2010, nr.11, p.2-10. ISSN 1811-0770

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre huliganism, nr.4 din 19.06.2006. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=20

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 11.06.2014. Dosarul nr.1ra-909/14. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: www.csj.md

Sentinţa Judecătoriei raionului Anenii Noi din 22.03.2011. Dosarul nr.1­12/11. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: http://jan.justice.md

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 27.05.2014. Dosarul nr.1ra-537/14. [Accesat: 03.03.2017] Disponibil: www.csj.md


Refbacks

  • There are currently no refbacks.