PARTICULARITĂȚILE EXERCITĂRII DREPTULUI SUBIECTIV DE IPOTECĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI DE IPOTECĂ ÎNVESTIT CU FORMULĂ EXECUTORIE

Artur TARLAPAN

Abstract


Reglementând posibilitatea exercitării dreptului subiectiv de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, legiuitorul nostru a urmărit simplificarea procedurii de urmărire a bunului ipotecat și satisfacerea creanței garantate, în interesul securității și stabilității relațiilor de credit. În același timp, legiuitorul nu a ținut cont de necesitatea protecției intereselor debitorului.

PARTICULARITIES OF EXERCISING OF THE SUBJECTIVE MORTGAGE RIGHT UNDER THE MORTGAGE CONTRACT INVESTED WITH EXECUTORY FORMULA

By regulating the possibility of exercising the subjective mortgage right under the mortgage contract invested with executory formula, our legislature intended to simplify the procedure of tracking the mortgaged asset and satisfy the secured obligation, in the interests of security and stability of credit relations. At the same time, the legislature did not take in account the need to protect the interests of the debtor.


Keywords


mortgage, mortgage contract, executory formula, credit relations.

Full Text:

PDF

References


Legea cu privire la ipotecă, nr.142-XVI din 26 iunie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166.

Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.164 din 11 iulie 2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.190-192.

Drept privat roman / Victor Volcinschi, Daniela Țurcan, Serghei Cebotari [et. al.]; red. şt. Victor Volcinschi. Chişinău: Tipografia „Reclama”, 2014. 400 p. ISBN 978-9975-58-034-2

Саксонское гражданское уложение. С.-Петербург, 1885. 915 с.

Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению / Пер. с нем.; науч. ред. Маковский А.Л. и др. Москва: Волтерс Клувер, 2004. 816 с. ISBN 5-466-00021-3

ГАНТОВЕР, Л.В. Залоговое право. Объяснения к положениям Главы IV Раздела I проекта Вотчинного Устава. С.-Петербург, 1890. 773 с.

ФРЕЙТАГ-ЛОРИНГОВЕН, А.Л. Материальное право проекта Вотчинного устава. Том II. Залоговое право. Заключение. Юриев, 1914. 470 с.

ШЕРШЕНЕВИЧ, Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. 720 с. ISBN 5-89201-033-3, 5-89201-016-3

ВАСЬКОВСКИЙ, Е.В. Учебник гражданского права. Москва: Статут, 2003, (Серия «Классика российской цивилистики»). 382 с. ISBN 5-8354-0177-9

Комментарий к ГК РСФСР. 2-е издание, дополненное и переработанное / Под редакцией про¬фес¬соров Флейшиц Е.А., Иоффе О.С. Москва: Юридическая литература, 1970. 824 с.

Советское гражданское право: Учебник для юридических институтов и факультетов. Том 1 / Отв. редакторы Иоффе О.С., Толстой Ю.К., Черепахин Б.Б. Издательство Ленинградского университета, 1971. 472 с.

Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Молдавской ССР / Волчинский В.К., Гуревич И.С. и др.; отв. ред. Яковлев В.Н., Давыдов В.И. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1987. 644 с.

МОРАНДЬЕР, Ж. Гражданское право Франции. Том 3. Москва: Издательство Иностранной лите¬ратуры, 1961. 748 с.

CONSTANTINESCU, N. Jac. Despre ipoteci. București, 1925. 317 p.

Codul civil al României. Adoptat prin Legea nr.287/2009. În: Monitorul Oficial, 2009, nr.511.

TERZEA, V. Noul Cod civil adnotat cu doctrină și jurisprudență. Vol. II. Ediția a II-a. București: Universul Juridic, 2014. ISBN 978-606-673-286-4

ИВАНОВ, В.В. Ипотечное кредитование. Москва, 2001. 272 с. ISBN 5-7856-0207-5

Legea cu privire la notariat, nr.1453-XV din 08 noiembrie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.541.

Codul de executare al Republicii Moldova. Adoptat prin Legea nr.443-XV din 24 decembrie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220 (republicat).

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor / Sergiu Baieș, Gheorghe Mîțu, Octavian Cazac [et al.]; coor. Sergiu Baieș. Chișinău, 2015. 752 p. ISBN 978-9975-53-458-1

LEȘ, I. Principii și instituții de drept procesual civil. Vol. III. București: Lumina LEX, 1999. 488 p. ISBN 973-588-116-0

ZILBERSTEIN, S., CIOBANU, V.M. Drept procesual civil. Executarea silită. Vol. II. București: Lumina LEX, 1998. 423 p. ISBN 973-9186-54-8

Codul civil al Republicii Moldova. Adoptat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86. În vigoare de la 12 iunie 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.