INCURSIUNI ANALITICE ASUPRA REALIZĂRII ACTELOR DE DISPOZIȚIE ALE DEBITORULUI ÎN PROCEDURA DE EXECUTARE POTRIVIT DREPTULUI ROMÂNESC ȘI CELUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Anatolie BĂNĂRESCU

Abstract


Prezentul studiu constituie o primă încercare de a nuanța, sub aspect comparativ, unele acte de dispoziție ale debi­torului realizate în procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie civilă care n-au fost cuprinse în câmpul vizual al legiuitorului la reglementarea principiului disponibilității, dar care prin esența lor derivă din varietatea drepturilor puse la îndemâna debitorului la etapa de executare a hotărârilor judecătorești.

Modul de exercitare a acestor acte a fost analizat prin prisma prevederilor noului Cod de procedură civilă al României și ale Codului de executare al Republicii Moldova. Apreciind finalitățile juridice ale fiecărui act de dispoziție al debito­rului în raport cu reglementările de rigoare, au fost identificate unele obscurități legale ce pot crea în practică diferite dificultăți în realizarea corespunzătoare a activităților execuționale, ceea ce în consecință afectează executarea în termen rezonabil a hotărârilor judecătorești.

ANALITICAL INCURSIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE DEBITOR’S ACTS OF DISPOZITION IN THE ENFORCEMENT PROCEDURE ACCORDINC TO THE ROMAIAN LAW AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA

This survey is a first attempt to underline from a comparative point of view some debtor disposal documents, per­formed into the procedure of forced execution of judicial judgment in civil matter which were ignored by the lawmaker within the regulation of the principle of availability, but which derive from the rights variety the debtor is entitled when enforcing the judicial judgments.

During this subject approach there were identified under the principle of availability the disposal documents of the debtor that can be enforced in the procedure of forced execution, analyzing from a comparative point of view their enforcement, according to provision of the Civil Procedure Code of Romania and the Enforcement Code of the Republicof Moldova. Analyzing the judicial objectives of each disposal document, comparative to regulations in force there were identified some legal obscurities that could cause within practice different difficulties when pursuing the performing activities, and could affect the execution within a reasonable time of judicial judgments.          


Keywords


law, creditor, debtor, enforceable document, forced execution, voluntary execution, principle of availability, judicial judgment, incidents during forced execution, instituting the procedure of forced execution, the deferral of pro­cedure of forced execut

Full Text:

PDF

References


GÎRBULEȚ, I. Principiile fundamentale ale executării silite. În: Revista Română de Executare Silită, 2010, nr.3, p.27-33.

OPRINA, E., GÂRBULEȚ, I. Tratat teoretic și practic de executare silită. Vol.I. Teoria generală și procedurile excuționale. București: Universul Juridic, 2013, p.27.

БАЛАБИН, В.И., ЛЕВЩЕНКО, Л.В. Действие принципа диспозитивности в исполнительном производствe. B: Правовединие, 1992, №3, с.18.

În: Monitorului Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35/112.

CĂDERE, V.G. Tratat de procedură civilă după legile de unificare și legile provinciale în vigoare. Ed. a II-a. București: Tipografiile Române Unite, 1942, p.395.

LEȘ, I. Tratat de drept procesual civil. București: ALL Beck, 2001, p.485.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115/145, art.108 alin.(1).

În: Monitorul Oficial al României, 2012, nr.545, art.622 alin.(1).

LEȘ, I. Noul Cod de procedură civilă, comentariu pe articole, art.1-1133. București: C.H. Beck, 2013, p.885.

OPRINA, E., GÂRBULEȚ, I. Op. cit., p.27.

LEȘ, I. Op. cit., p.885.

OPRINA, E., GÂRBULEȚ, I. Op. cit., p.27.

NEGULESCU, D. Execuțiunea silită. Vol.I. Principii generale. București: Tipografia Gutenberg, 1910, p.5.

TUDORACHE, D.C. Contestația la executare. București: Hamangiu, 2011, p.22.

HEROVANU, E. Teoria execuțiunei silite – cercetări în domeniul ei fundamentale. București: Librăria Cioflec, 1942, p.7.

DELEANU, I., MITEA, V., DELEANU, S. Tratat de procedură civilă. Vol.II. București, 2005, p.16.

OPRINA, E., GÂRBULEȚ, I. Op. cit., p.27.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

NEGULESCU, D. Op. cit., p.5.

SION, C. Căile de execuție. Iași: Tipografia „Alexandru Țirek”, 1943, p.7.

PORUMB, G. Teoria generală a executării silite și unele proceduri speciale. București: Editura Științifică, 1964, p.16.

NEGULESCU, D. Op. cit., p.62-63.

OPRINA, E., GÂRBULEȚ, I. Op. cit., p.27-33.

PORUMB, G. Op. cit., p.16.

GÎRBULEȚ, I. Op. cit., p.27-33.

DELEANU, I., MITEA, V., DELEANU, S. Op. cit., p.478.

ZIBERSTEIN, S., CIOBANU, V.M. Tratat de executare silită. București: Lumina LEX, 2001, p.245.

SION, C. Op. cit., p.7.

COTOI, E. Incidente în procedura de executare silită. București: Universul Juridic, 2009, p.294.

ZIBERȘTEIN, S., CIOBANU, V.M. Op. cit., p.263-265.

LEȘ, I. Op. cit., p.485.

DELEANU, I. Tratat de procedură civilă. Vol.II. București, 2007, p.192.

ZIBERȘTEIN, S., CIOBANU, V.M. Op. cit., p.245.

COTOI, E. Întoarcerea executării silite. În: Revita Română de Executare Silită, 2010, nr.4, p.29.

OPRINA, E., GÂRBULEȚ, I. Op. cit., p.27-33.

PORUMB, G. Op. cit., p.27.

STOINICESCU, I., HILSENRAD, A., ZIBERȘTEIN, S. Tratat teoretic și practic de procedură a executării silite. București: Editura Academiei R.S.România, 1966, p.49.

ZIBERȘTEIN, S., CIOBANU, V.M. Op. cit., p.59.

DOGARU, I., POPA, N., DĂNIȘOR, D.C., CERCEL, S. Bazele dreptului civil. Vol.I. Teoria generală. București: C.H. Beck, 2008, p.375.

DELEANU, I. Tratat de procedură civilă. Vol.I. Noul cod de procedură civilă. Ediție revăzută, completată și actualizată. București: Universul Juridic, 2013, p.215.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.