DE CE ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE AU NEVOIE DE CZU?

Nelly ŢURCAN

Abstract


Articolul prezintă o scurtă istorie a utilizării Clasificării Zecimale Universale (CZU) în calitate de limbaj documentar mondial. Sunt prezentate exemple de folosire a CZU pentru bibliografii și cataloage naționale, în indexarea articolelor științifice, în elaborarea bazelor de date științifice, a sistemelor de servicii Internet etc. De asemenea, se face o trecere în revistă a utilizării CZU în Republica Moldova.

Sunt specificate motivele pentru care revistele științifice din Republica Moldova trebuie să aplice indicele CZU. Această practică va asigura un acces eficient la conținut, căutare relevantă a articolelor științifice în Instrumentul Bibliometric Național, precum și va spori vizibilitatea internațională a publicațiilor științifice din Republica Moldova.

WHY DO SCIENTIFIC ARTICLES NEED UDC?

The article gives a short overview of the history of the use of Universal Decimal Classification (UDC) as worldwide documentary language. There are presented examples of applying UDC for national bibliographies and catalogs, indexing of scientific articles, development of scientific databases, Internet service systems etc. Also, there is an overview of the use of the UDC in theRepublicofMoldova.

The article reveals the reasons the scientific journals of theRepublicofMoldovahave to apply the UDC index. This practice will ensure efficient access to content, relevant search of the scientific articles in National Bibliometric Tool, will increase international visibility of the scientific publication from theRepublicofMoldova.


Keywords


Universal Decimal Classification, indexing, scientific journals, scientific articles, scientific databases, Republic of Moldova, National Bibliometric Tool.

Full Text:

PDF

References


Country Ranking [online]. Scimago Journal & Country Rank, Copyright 2007-2016. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: http://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Eastern%20Europe

ŢURCAN, N. Evaluarea statistică a publicaţiilor ştiinţifice ale Moldovei în revistele ISI. În: Itellectus, 2011, no.3, p.72-76. ISSN:1810-7079

Registrul național al revistelor științifice [online]. Instrumentul Bibliometric Național. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/registru

Dinamica numărului de articole [online]. Instrumentul Bibliometric Național. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/Graph_Statistics?type=numarArticole

TOMESCU, S.A. Reprezentarea cunoaşterii de la schemele de clasificare la Web-ul semantic (I). În: Studii de Biblio¬teconomie şi Ştiinţa Informării [online], 2014, nr.18, p.11-17. [Accesat: 5.01.2016]. ISSN: 2392-8107. Disponibil: http://www.lisr.ro/18-tomescu1.pdf

TOMESCU, S.A. Reprezentarea cunoaşterii de la schemele de clasificare la Web-ul semantic (II). În: Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării [online], 2015, nr.19, p.5-11. [Accesat: 5.01.2016]. ISSN: 2392-8107. Disponibil: http://www.lisr.ro/19-tomescu1.pdf

FRÂNCU, V. Bariere și punți lingvistice: Studiu comparativ despre trei ediții ale CZU. În: FRÂNCU, V. Limbaje de indexare: structură, compatibilitate, multilingvism. Galați: Axis Libri, 2011, p.9-36. ISBN: 978-606-8324-00-5

NASE, A., MDIVANI, R. Creating a Multilingual Thesaurus for the Social Sciences Linguistic and Intercultural Problems. In: Proceedings of the European conference „Social sciences in transition: social science information needs an provision in a changing Europe”, Berlin, Nov. 11-13 1994. Bonn: Informationszentrum Sozialwissenschaften, 1996, p.349-356.

PODOCEA, I. O falsă problemă. În: Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, 2006, nr.2, p.11-13. ISSN: 1841-1940

ЛАВРЕНОВА, О.А. Искусство ведения многоаспектного поиска в библиографических базах данных. В: Меж¬дународная конференция „Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества” [online]. © GPNTB, 1998. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea98/doc2/doc40.html

MANDEAL, R. Limbajele documentare: tipologie şi performanţe. În: Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării [online], 2003, nr.7, p.73-81. [Accesat: 5.01.2016]. ISSN: 2392-8107. Disponibil: http://www.lisr.ro/7-mandeal2.pdf

SÁNCHEZ-JIMÉNEZ, R., GIL-URDICIAIN, B. Lenguajes documentales y ontologías. In: El profesional de la información [online], 2007, vol.16, no.6, p.551-560. [Accesat: 5.01.2016]. ISSN-e: 1699-2407. Disponibil: http://dx.doi.org/10.3145/epi.2007.nov.02

Multilingual Universal Decimal Classification [online]. © UDC Consortium, 2013. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: http://www.udcsummary.info/php/index.php

UDC Fact Sheet [online]. © UDC Consortium, 2017. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: http://www.udcc.org/ index.php/site/page?view=factsheet

SLAVICI, A. UDC libraries in the world – 2012 study [online]. 20 August 2012. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: http://universaldecimalclassification.blogspot.md/2012/08/udc-libraries-in-world-2012-study.html

SLAVICI, A. Use of the Universal Decimal Classification: a worldwide survey. In: Journal of Documentation, 2008, vol.64, iss.2, p.211-228. ISSN: 0022-0418. Disponibil: http://dx.doi.org/10.1108/00220410810858029

СКАРУК, Г.А. Языки тематического поиска в электронном каталоге. B: Библиосфера [online], 2009, №2, с.47-52. [Accesat: 5.01.2016]. ISSN: 1815-3186. Disponibil: http://cyberleninka.ru/article/n/yazyki-tematicheskogo-poiska-v-elektronnom-kataloge.pdf

MCILWAINE, I.C. The Universal Decimal Classification: a guide to its use. Hague, UDCC, 2007. ISBN: 978-90-806152-3-6

FRÎNCU, V. Clasificarea Zecimală Universală în sisteme modern de regăsire a informației. In: Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, 2006, nr.2, p.18-24. ISSN: 1841-1940

САВЧЕНКО, З.В. Опис класифікаційних систем бібліотечних каталогівю. B: Інформаційні технології і засоби навчання [online]. 2009, vol.11, nr.3. [Accesat: 5.01.2016]. ISSN: 2076-8184. Disponibil: http://journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/article/download/64/50

АНТОШКОВА, О.А. Универсальная десятичная классификация для библиотечного и книжного дела. B: НТИ. Серия 1. Организация и методика информационной работы, 2013, №4, с.3-5. ISSN: 0548-0019

SLAVIC, A. UDC In Subject Gateways: Experiment or Opportunity? [online]: Preprint. The University of Arizona, 2006. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: http://hdl.handle.net/10150/105276

HUNTER, E. Classification Made Simple: An Introduction to Knowledge Organisation and Information Retrieval. 3rd edition. Burlington: Ashgate Publishing, 2009. ISBN: 978-0-7546-7558-7

Regulament de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice [online]: Aprobat prin Hotărârea CSȘDT și CNAA din 25 iunie 2015 și modificat la 17.12.2015. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/system/files/ regulament_evaluare_clasificare_monitorizare_reviste_stiintifice_25.06.2015.pdf#overlay-context=ro

SHEBLE, L. Diffusion of meta-analysis, systematic review, and related research synthesis methods: Patterns, contexts, and impact: A dissertation submitted to the faculty at the University of North for the degree of Doctor of Philosophy in the School of Information and Library Science [online]. Chapel Hill, 2014. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: http://laurasheble.web.unc.edu/files/2012/09/Sheble_Diffusion-of-MA-SR-RS.pdf

ГОННОВА, С.М., НИКОЛЬСКАЯ, И.Ю., АНТОШКОВ, О.А. О Концепции разработки системы соответствий между классификациями научно-технической информации. В: НТИ. Серия 1. Организация и методика информационной работы, 2015, №3, с.57-59. ISSN: 0548-0019

MCILWAINE, I.C. Universal Decimal Classification (UDC) [online]. In: Encyclopedia of Library and Information Sciences. Third Edition. New York: Taylor and Francis, Published online: 09 Dec. 2009; p.5432-5439 [Accesat: 5.01.2016]. ISBN-e: 978-0-8493-9711-0. Disponibil: http://dx.doi.org/10.1081/E-ELIS3-120043532

АРСКИЙ, Ю.М., ЛЕОНТЬЕВА, Т.М., НИКОЛЬСКАЯ, И.Ю., ШОГИН, А.Н. Банк данных ВИНИТИ: Состояние и перспективы развития. Москва: ВИНИТИ, 2006. ISBN: 5-94577-027-2

ЕФРЕМЕНКОВА, В.М., СМИРНОВА, О.В. Использование УДК и ГРНТИ для оценки объемов информационно-библиотечных массивов документов. В: НТИ. Серия 1. Организация и методика информационной работы, 2015, №3, с.27-31. ISSN: 0548-0019

SENOCOSOV, N., ȚURCAN, N., CULICUVSCHI, L. Clasificarea Zecimală Universală: (Material didactic pentru studenţii secţiei Bibliologie) Chişinău: [s.n.], 1995.

ПИРУМОВА, Л.Н., БАТЯЙКИНА, Л.П., БИСЬЕВ, А.В., УРБАНСКАЯ, Г.Г. Информационные классифика-ционные системы в библиотеках АПК: история и перспективы. В: Научные аграрные библиотеки в современных условиях: проблемы, перспективы, инновации, технологии [online]. Москва: ФГБНУ ЦНСХБ, 2015, с.25-37. [Accesat: 5.01.2016]. ISBN: 978-5-91694-034-3 Disponibil: http://elib.cnshb.ru/books/free/0351/351832/files/assets/ basic-html/page-1.html

Legea cu privire la activitatea editorială, nr.939 din 20.04.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70-72. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=311749

Regulile de întocmire a raportului științific [online]. CFCFA, 2014. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: http://www.cfcfa.asm.md/sites/cfcfa/files/Raport%20stiintific%20FINAL_TC.doc.

Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat și a autoreferatelor: Aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009 [online]. Chișinău, 2009. [Accesat: 5.01.2016]. Disponibil: http://www.cnaa.md/ files/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/guide_thesis/guide_thesis_2016.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.