IDENTIFICAREA PERSOANEI PRIN MĂSURI ȘI METODE SPECIALE DE INVESTIGAȚII

Dumitru ROMAN, Sergiu POPA

Abstract


În scopul identificării persoanei care a săvârșit o infracțiune pot fi aplicate următoarele metode speciale de investigații: chestionarea informativă; culegera cifrată a informaţiei; urmărirea (supravegherea) operativă; cercetarea operativă; metoda agenturistică; recunoașterea (identificarea) operativă; metoda combinației operative; modelarea (experimen­tarea) operativă; informarea electronică; metoda odorologică. Rezultatele identificării persoanei prin masuri și metode speciale, indiferent de caracterul documentării, pot fi folosite numai pentru căutarea probelor, având importanță pentru determinarea căilor și direcțiilor de investigație, și nicidecum în calitate de probe în procesul penal. Astfel, în temeiul rezultatelor măsurilor speciale se dispune efectuarea: prezentării spre recunaoștere, dacă victima sau martorul n-au par­ticipat în cadrul acestei măsuri; experizei (dactiloscopice, grafoscopice, biologice etc.); percheziției, examinării corporale; audierii sau altor acțiuni de urmărire penală.

IDENTIFICATION OF THE PERSON THROUGH SPECIAL MEASURES 

AND METHODS OF INVESTIGATION

In order to identify the person who committed an offense can be applied to the following special investigative methods: interviewing informative; Collection of encrypted information; Follow-up (surveillance) basis; operational research; agentical method; recognition (identification) operative; operative combination method; shape (experimentation) basis; electronic information; odorology method. The results and methods of identifying the person by special measures, irrespective of whether the documentation can be used only for searching evidence and relevant to determining ways and directions of investigation, and not as evidence in criminal proceedings. Thus, under special orders the results of the measures: the presentation to recognition, if the victim or witness did not participate in this action; expertise in (fingerprint, documents, biological, etc.); search, body examination; hearing or other criminal actions.


Keywords


criminal procedure law, criminalistics, special investigative activity, special investigative measures, special investigative methods, criminal prosecution actions, identification, criminal, victim, samples in penal trial.

Full Text:

PDF

References


http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=350171 [Accesat: 25.03.2017].

http://legeaz.net/noul-cod-procedura-penala-ncpp/art-285 [Accesat: 25.03.2017].

NEAGU, I. Drept procesual penal. Partea Specială. Vol.I. București: Oscar Print, 1994.

VOLONCIU, N. Tratat de procedură penală. Partea Specială. Vol.II. București: Paideia, 1996.

POPA, Gh. Tehnici moderne de identificare criminalistică. București: AiT Laboratories SRL, 2011, https://books.google.md/books?id=oj9HNVac-UoC&printsec=frontcover&dq=Popa+Gheorghe,Tehnici+moderne+ de+identificare+criminalistică&hl=ro&sa=X [Accesat: 30.03.2017].

Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под.ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. Москва: ИНФРА-М, 2007.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113-118, art.373. Data intrarii in vigoare: 08.12.2012, http://lex.justice.md/md/343452 [Accesat: 25.03.2017].

ЧЕЧЕТИН, А.Е. Актуалъные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: Монография. Москва: Издателъский дом Шумиловой И.И., 2006.

https://www.unodc.org/cld/en/legislation/rou/criminal_procedure_code/partea_generala_-_titlul_iv_/article_138-147/article_138-147.html? [Accesat: 28.03.2017].

OLTEANU, G.I. ş.a. Metodologie Criminalistică - Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories SRL, 2008 https://books.google.md/books/about/Metodologie_Criminalistic%C4%83_ Structurile.html?id=PtxcI5XFxloC&redir_esc=y [Accesat: 30.03.2017].

UDROIU, M., SLĂVOIU, R., PREDESCU, O. Tehnici speciale de investigare în justiţia penală. Bucureşti:

C.H. Beck, 2009.

DIDÂC, V., CĂPĂTICI, M., CUŞNIR, V., MORARU, V., CARTEA X. Tactica criminalistică. Activitatea operativă de investigaţii. Chişinău: Elan Poligraf, 2009.

ШУМИЛОВ, А.Ю. Оперативно-розыскная деятелъностъ: вопросы и ответы. Книга II: Оперативно-розыскные мероприятия и меры: Учебно-практическое пособие. 3-е изд., пересмотр. и испр. Москва: Издателъский дом Шумиловой И.И., 2008.

МАКАРЬ, И.М. Организационно-тактические основы предупреждения и раскрытия преступлений опера-тивными аппаратами органов внутренних дел. Кишинев: Молдавский госуниверситет, 1991.

http://www.webdex.ro/online/dictionar/metod%C4%83 [Accesat: 20.12.2016].

DORAŞ, S. Criminalistica. Chişinău: Cartea Juridică, 2011.

ЕЛИНСКИЙ, В.И. Основы методологии теории оперативно-розыскной деятельности: Монография. Москва: Изд-лъ Шумилова И.И., 2001.

http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14922 [Accesat: 25.12.2016].

Проект закону Украiни №4778 от 03.06.2016 Про оперативно-розшукову діятiльність ст.10 ч.2 п.7), 15) http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3OQ00A.html [Accesat: 25.12.2016].

https://dexonline.ro/definitie/identificare [Accesat: 22.02.2017].

MÎRZAC, V., GLAVAN, B. Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea specială de investigații. Chișinău: Tipografia Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI), 2014.

Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. Москва: ИНФРА-М, 2001.

CRISTESCU, D.I. Investigarea criminalistică a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. Timişoara: Solness, 2004.

ГОРЯИНОВ, К.К., КВАША, Ю.Ф., СУРКОВ, К.В. Федеральный Закон об оперативно-розыскной деятель-ности. Комментарий. Москва: Новый Юрист, 1997.

ДУДАРЕНКО, В.В. Тактический прием засады: разграничение с провокацией преступления, http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=1075 [Accesat: 25.02.2017].

http://legeaz.net/dictionar-juridic/portretul-vorbit [Accesat: 01.03.2017].

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.51.

Hotărârea Guvernului nr.1310 din 31.10.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiei dactiloscopice şi Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.226-228, art.136.

ЗАХАРЦЕВ, С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. С.П.б.: Издателъство Р., c.109.

http://legeaz.net/dictionar-juridic/identificarea-scriptorului [Accesat: 01.03.2017].

НАЗАРОВ, А.Д. Провокации в оперативно-розыскной деятельности. Москва: Юрлитинформ, 2010, http://law.sfu-kras.ru/data/method/e-library kup/Mono/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0% BE%D0%B2,%202010.pdf [Accesat: 30.03.2017].

MOISE, A.C. Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor informatice. București: Universul Juridic, 2011.

STANCU, E., OLTEANU, G.I. Criminalistică. Partea I. Tehnica criminalistică, http://cj.md/uploads/ Criminalistica.pdf [Accesat: 06.03.2017].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.