GARANȚIILE SPECIALE ÎN CAZUL ARESTĂRII PREVENTIVE ȘI DILIGENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ASIGURAREA ACESTORA

Vasile SOLTAN

Abstract


Obiectul acestui studiu îl reprezintă garanțiile procesuale consacrate de art.5 CEDO în contextul arestului preventiv ca măsură procesuală de constrângere excepțională. În primul rând, trebuie să existe o bănuială rezonabilă că persoana a săvârșit o infracțiune, precum și existența riscurilor lăsării persoanei în libertate. De asemenea, cel reținut trebuie adus de îndată înaintea unui judecător și are dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil sau eliberat în cursul procedurii. Din păcate, exigențele nu sunt întotdeauna respectate, iar în multe situații, fapt constatat de către Curtea Europeană, ju­de­cătorii argumentează aplicarea acestei măsuri limitându-se la parafrazarea motivelor legale pentru arestare, fără a explica cum se aplică speței și fără a examina oportunitatea aplicăriii unor măsuri alternative mai puțin intruzive.

SPECIAL GUARANTEES REGARDING PRE-TRIAL DETENTION AND THE DILIGENCE OF PUBLIC AUTHORITIES IN ORDER TO ENSURE THEM

This paper analyzes procedural guarantees regarding pre-trial detention which is intended to be an exceptional measure of last resort, when all other measures are insufficient. Thus, there a several guarantees established by art. 5 of the European Convention of Human Rights (ECHR) for the accused people when they face pre-trial detention. The central requirement is a reasonable suspicion that the person has committed a crime and defendants pose a substantial risk of flight, a threat to the safety of the community, victims or witnesses, or a risk of hindering investigations. Also, every one arrested or detained shall be brought promptly before a judge and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial.

Unfortunately, the European court has found that judges sometimes relied on unlawful grounds, such as exclusive or primary reliance on the nature of the offences or reasoning was often formulaic and did not engage with the specific evidence in each case.               


Keywords


pre-trial detention, guarantees, ECHR, rights, liberty, risk, last resort, standards, accusation.

Full Text:

PDF

References


Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la 04.11.1950, la Roma, intrată în vigoare la 03.09.1953, ratificată prin Hotărârea Parlamentului RM nr.1298-XIII din 24.07.97, în vigoare pentru RM de la 01.02.1998.

Cauza Holomiov c. Moldovei, nr.30649/05, §126, 7 noiembrie 2006, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112629 [Accesat: 02.01.2017].

Informația privind numărul deţinuţilor aflați în penitenciarele Republicii Moldova la 01 octombrie 2016, http://penitenciar.gov.md/ro/statistica [Accesat: 02.01.2017].

Informație colectată și actualizată de Organizația International Centre for Prison Studies și Institute for Criminal Policy Research, Marea Britanie, http://www.prisonstudies.org/map/europe. Informație prezentată în conformitate cu actualizarea la data indicată în studiul respectiv [Accesat: 02.01.2017].

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2015_ENG.pdf [Accesat: 02.01.2017].

A Measure of Last Resort? The practice of pre-trial detention decision making in the EU – Realizat de Asociația Fair Trials International, https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/A-Measure-of-Last-Resort-Full-Version.pdf

De asemenea, Cartea Verde privind consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar european – o Carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale, adoptată la 14 iunie 2011 de Comisia Europeană, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:52011DC0327 [Accesat: 02.01.2017].

De asemenea, recomandarea Rec(2006)13 a Comitetului de Miniştri al statelor membre privind detenţia provizorie, condiţiile în care are loc aceasta, precum şi aplicarea garanţiilor împotriva abuzului (Adoptată de către Comitetul de Miniştri la 27 septembrie 2006 la cea de-a 974-a reuniune a Delegaţilor Miniştrilor)

BÂRSAN, C. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol.I . Drepturi și libertăți. București: ALL Beck, 2005, p.340.

Cauza Brogan și alții c. Regatului Unit, 29 noiembrie 1988, 11209/84,11234/84, 11266/84 şi 11386/85, http://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001-57450 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Medvedyev și alții c. Franței, 3394/03, 10 iulie 2008, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97979 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Ocalan c. Turciei, 46221/99, 12 mai 2005, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69022 [Accesat: 02.01.2017].

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin legea nr.122/14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110/447.

Legea privind Noul Cod de Procedură Penală, nr.135/2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.486, în vigoare din 1 februarie 2014.

BÎRSAN,C. Op.cit., p.340.

Ibidem, p.338.

Cauza Varga c. României , nr.73957/01, 1 aprilie 2008, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123847 [Accesat: 02.01.2017]..

Cauza Aquilina împotriva Maltei, nr.25642/94, §49, 29 aprilie 1999, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58239 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Niedbala împotriva Poloniei, nr.27915/95, §50, 4 iulie 2000, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58739 [Accesat: 02.01.2017].

BOGDAN, D. Arestarea preventivă și detenția în jurisprudența CEDO. București: Hamangiu, 2008, p.114.

Cauza Șarban împotriva Moldovei, nr.3456/05, §108, 109, 4 octombrie 2005, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127979 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Schiesser împotriva Elveției, nr.7710/76, §31, 4 decembrie 1979, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57573 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Harkmann c. Estoniei, 2192/03, §38, 1 martie 2005, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76300 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Pantea împotriva României, nr.33343/96, §§ 236-239, 3 iunie 2003, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122720 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Leva împotriva Moldovei, nr.12444/05, §50, definitivă - 15 martie 2010, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144486 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Stepuleac împotriva Moldovei, nr.8207/06, §68, 6 noiembrie 2007, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127974 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Murray împotriva Regatului Unit, nr.14310/88, §55, 28 octombrie 1994, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57895 [Accesat: 02.01.2017].

DOLEA, I., URSU, S., LARSEN, B., ARCUŞA, D. Arestarea preventivă în Republica Moldova și Țările Europene. Chișinău: Cartier, 2014, p.20-31.

Cauza Mușuc împotriva Moldovei, nr.42440/06, §41, 6 noiembrie, 2007, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127893 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Șarban împotriva Moldovei, citată anterior, §101.

Cauza Becciev împotriva Moldovei, nr.9190/03), §62, 4 octombrie 2005, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112622 [Accesat: 02.01.2017].

Cauza Labita împotriva Italiei, nr.26772/95, §§ 152 şi 153, 6 aprilie 2000, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58559 [Accesat: 02.01.2017].

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.232-244/490.

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

Hotărârea nr.3 din 23.02.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a alineatelor (3), (5), (8) şi (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală (termenul arestului preventiv) (Sesizarea nr.7g/2016). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.49-54, art.8. Data intrarii in vigoare: 23.02.2016.

Codul de procedură penală al Ffranţei, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154 &dateTexte=20051213 [Accesat: 02.01.2017].

Codul de procedură penală al Germaniei, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html [Accesat: 02.01.2017].

Codul de procedura penală al Italiei, http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-pro-ce¬dura-penale [Accesat: 02.01.2017].

Codul de procedură penală al Olandei, https://www.unodc.org/cld//document/nld/1921/criminal_procedure_ code_ of_the_netherlands.html?lng=en [Accesat: 02.01.2017].

Codul de procedură penală al Portugaliei, http://www.gddc.pt/codigos/code_criminal_procedure.html [Accesat: 02.01.2017].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.