AMENINŢAREA CU OMOR ORI CU VĂTĂMAREA GRAVĂ A INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂŢII: STUDIU DE DREPT COMPARAT

Ştefan ŞAPTEFRAŢ

Abstract


Obiectul demersului ştiinţific de faţă îl formează analiza legislaţiei penale a unor state străine în materia infracţiunii de ameninţare cu omor sau cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei. Se ajunge la concluzia că infracţiunea prevăzută la art.155 CP RM trebuie reamplasată în Capitolul III „Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei” din Partea Specială a Codului penal. Se arată că legiuitorii polonez, turc, georgian, eston, spaniol, kazah şi uzbec, comparativ cu cel moldav, au decis să sancţioneze penal nu doar ameninţarea cu cauzarea unor vătămări grave sănătăţii, ci şi a altor tipuri de vătămări. Se subliniază că unele legislaţii nu admit ca victima ameninţării şi destina­tarul răului cu care se ameninţă să fie persoane diferite (aşa cum este şi cazul Republicii Moldova), în timp ce altele admit acest lucru (este cazul României, Bulgariei, Sloveniei, Spaniei).

THREATING MURDER OR SEVERE BODILY INJURY OR DAMAGE TO HEALTH: STUDY OF COMPARATIVE LAW

The object of the present scientific demarche is formed analysis criminal legislation of foreign countries in matters of threat murder or severe bodily injury or damage to health. It concludes that an offense under Article 155 PC RM has relocated in Chapter III “Crimes against freedom, honor and dignity” of the Special Part of the Criminal Code. It shows that the polish, Turkish, Georgian, Estonian, Spanish, Kazakh and Uzbek legislature, compared with the Moldovan decided to impose criminal penalties not only to threat of causing serious harm to health, but also to other types of injuries. It points that some legislations do not allow that the threat victim and recipient of evil with which is threaten are different individuals (as is the case ofMoldova), while others admit this (is the case ofRomania,Bulgaria,Slovenia,Spain).


Keywords


threat, homicide, injury, heath, damage, danger, mental coercion, mental freedom.

Full Text:

PDF

References


Codul penal, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

COPEŢCHI, St., HADÎRCA, Ig. Calificarea infracţiunilor: Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 352 p.

Уголовный Кодекс Туркменистана https://www.unodc.org/tldb/pdf/TurkmenistanCriminalCode_Russian.pdf [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of the Republic of Tajikistan http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / Под ред. И.М. РАГИМОВА. Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2001.

Кримінальний кодекс України. În: Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26.

Уголовный кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации №63-Ф3 от 13 июня 1996 г., принят Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., введен в силу с 1 января 1997 г. B: Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996, №25.

Criminal Code of the Kyrgyz Republic http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011. 1062 p.

Уголовный кодекс Республики Казахстан https://zakon.uchet.kz/view/111389/ [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Law of the Republic of Latvia http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of Georgia http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of the Republic of Slovenia http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of the Republic of Croatia http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of the Slovak Republic http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017.

Codul penal al României în redacţia din 2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510.

Criminal Code of the Kingdom of Spain http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of the Republic of Poland http://www.legislationline.org [Accesat: 23.03.2017].

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p.

BRÎNZA, S. Infracţiunile atipice prevăzute în Capitolul II al Părţii Speciale a Codului penal: analiză de drept penal. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae” , 2014, nr.3(73), p.105-118.

Уголовный кодекс Республики Армения http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349〈=rus [Accesat: 23.03.2017].

Уголовный кодекс Республики Беларусь http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/ (Accesat: 23.03.2017)

Criminal Code of the Republic of Albania http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of the Republic of Estonia http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Закон об уголовном праве Израиля http://crimpravo.ru/codecs/izr/2.pdf [Accesat: 23.03.2017].

Penal Code of Turkey http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of the Republic of Uzbekistan http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of the Republic of Bulgaria http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Criminal Code of Lithuania http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes [Accesat: 23.03.2017].

Proiectul Legii Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative http://www.gov.md/sites/ default/files/document/attachments/intr09_75.pdf [Accesat: 23.03.2017].

A se vedea: Opinia OSCE/ODIHR asupra Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea prevederilor Codului penal şi ale Codului contravenţional cu privire la infracţiunile motivate de prejudecată. Varşovia, 2016. 34 p. file:///C:/Users/Alina/Downloads/281_HCRIM_MDA_15Mar2016_rom.pdf [Accesat: 23.03.2017].

PAVLIUC, G. Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească. Chişinău: CEP USM, 2015. 278 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.