PREMISELE CONSTITUIRII SOCIETĂŢII CIVILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Carolina BUDURINA-GOREACII

Abstract


În perioada regimului totalitar-comunist din URSS statul a încălcat suveranitatea poporului, iar timpul ce a urmat după prăbuşirea regimului comunist a fost marcat de schimbări esenţiale în statutul individului și al societăţii moldovenești în general. În același timp, a fost necesară crearea unor structuri neformale, autonome și independente care să apere drep­turile cetățenilor și să le ofere mai multe libertăți de luare a deciziilor în treburile publice locale. În acest context, consti­tuirea societăţii civile a fost posibilă nu doar prin unirea eforturilor tuturor actorilor nestatali, dar și prin creşterea poten­ţia­lului cetăţenilor în comunitate.

Problema societăţii civile a început să fie discutată activ în țara noastră, mai ales odată cu recunoaşterea Republicii Moldova în calitate de subiect de drept internaţional. Iar premisele constituirii societăţii civile au fost strâns corelate de situaţia social-politică, dezvoltarea economică, crearea cadrului legislativ şi de percepţia cetăţeanului privind democra­tizarea ţării. Toate aceste aspecte vor fi examinate în acest articol.

PREMISES OF ESTABLISHING THE CIVIL SOCIETY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

During the totalitarian communist regime in the USSR the State violated the sovereignty of the people and the time that followed the collapse of the communist regime was marked by significant changes in the status of the individual and the Moldovan society in general. At the same time, it was necessary to create informal, autonomous and independent structures in order to defend the rights of citizens and to provide more freedom of decision-making in local public affairs. In this context, building civil society was only possible through the efforts of all non-state actors, and the increasing of citizens’ capacities in community.

The issue of civil society began to be actively discussed in our country, especially with the recognition of theRepublicofMoldovaas a subject of international law. Premises of establishing the civil society were closely related to socio-political situation, economic development, creating the legal framework and citizen perception on the country's democratization. All these issues will be examined in this article.


Keywords


premises, transition, democracy, civil society, democratic values, social conscience, interest.

Full Text:

PDF

References


BANTUŞ, A. Rolul sectorului asociativ în dezvoltarea democraţiei. În: Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2006, p.102-109.

BOŢAN, I. Partidele şi democratizarea Republicii Moldova. [Accesat: 13.07.2016]. Disponibil: http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/20081203/

Misiunea OSCE în Moldova. [Accesat: 20.09.2016]. Disponibil: http://www.osce.org/ro/moldova/36929?download=true

Despre Parteneriatul Estic. [Accesat: 20.09.2016]. Disponibil: http://www.eap-csf.md/index.php?option=com_ content&view=article&id=46&Itemid=27

Lutsevych O. How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine. January 2013, p.4. [Accesat: 22.05.2014]. Disponibil: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/ Russia%20and%20Eurasia/0113bp_lutsevych.pdf

VENTURI, B. Civil society organizations and conflict resolution: Moldova-Transnistria. In: International Journal on World Peace, 2011, vol.28, no.2, p.16-17.

MIHAILOV, V., MOŞNEAGA, V., RUSNAC, Gh., RUSNAC, V. Situația social-politică în Moldova. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea I. Chișinău: USM, 1996, p.24.

PALADI, Gh., BODRUG-LUNGU, V., BUCIUCEANU-VRABIE, M. ș.a. Profilul sociodemografic al Republicii Moldova la 20 de ani după adoptarea Programului de acțiune de la Cairo. Chişinău, 2014, p.20. [Accesat: 15.09.2016]. Disponibil: http://ince.md/uploads/files/1405586689_raport.cor-2.pdf

Organizațiile neguvernamentale pentru o societate democratică. În: Cartea Albă a Primului Forum al ONG-urilor din Republica Moldova (Chişinău 4-6 noimbrie 1997). Chișinău: ARC, 1998, p.14-15.

RUSNAC, V. Organizaţiile nonguvernamentale din Moldova: problemele tipologiei generale. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea VII. Chişinău: USM, 1994, p.5-9.

BUDURINA-GOREACII, C. Abordarea teoretico-metodologică a conceptului de societate civilă în contextul dezvoltării comunității locale. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale ale tinerilor cercetători. „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei în contextul valorificării opțiunii europene: viziuni ale tinerilor cer¬cetători”. Vol.III. Ediția a VI-a, 12 aprilie 2012. Chișinău: Artpoligraf, 2012, p.61.

BUDURINA-GOREACII, C. Democrația și dinamica societății civile: provocări și perspective. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2013, nr.2 (LXI), p.88.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.